Výrobná technika

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Výrobná technika v inžinierskom stupni štúdia má vedomosti, schopnosti a zručnosti z oblasti konštrukcie a vývoja výrobnej techniky, diagnostiky, priemyselnej logistiky, aplikovanej mechaniky, konštrukčných materiálov ako aj počítačovej podpory strojárskej výroby inžinierskymi výpočtami v CAE, programovania priemyselných robotov a CNC strojov a riadiacich systémov strojov. Je schopný analyzovať, navrhovať, konštruovať a udržiavať rozsiahle technické riešenia z oblasti všeobecného strojárstva a výrobnej techniky a dokáže vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Má schopnosť samostatnej práce pri riešení komplexných problémov, má znalosti o stavbe výrobnej techniky, ktoré mu umožňujú riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť aj veľké projekty a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Je schopný uplatniť vysoký stupeň samostatnosti pri práci v meniacom sa prostredí. Má osvojené inovatívne myslenie a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej tvorby pred odbornou verejnosťou, a to aj v cudzom jazyku.

Absolventi študijného programu Výrobná technika sú pripravení na výkon povolaní: procesný  špecialista v strojárskej výrobe, strojársky špecialista konštruktér/projektant, strojársky špecialista technológ, strojársky špecialista automatizácie, strojársky špecialista v oblasti kvality.

Detailnejšie informácie sú uvedené v opise študijného programu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti postupujú podľa informácií uvedených na webovej stránke TUZVO: https://www.tuzvo.sk/sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahraniciBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie bude prebiehať bez účasti uchádzačov o štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila ŠarinováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie bude prebiehať bez prijímacích skúšok len na základe vyhodnotenia študijných výsledkov z bakalárskeho štúdia.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.07.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    16.08.2024 - 16.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • vysokoškolský diplom o absolvovaní I. stupňa štúdia (elektronická forma)
  • vysvedčenie o štátnej skúške (elektronická forma)
  • dodatok k diplomu (alebo fakultou potvrdený výpis absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom) (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK1981800000007000271101
Variabilný symbol:
papierové prihlášky: 81400006
elektronické prihlášky: číslo vygenerované informačných systémom univerzity

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Zuzana Brodnianská, PhD. – zuzana.brodnianska@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 10.01.2024 13:43

Upozorniť na neaktuálne údaje