umenie

Názov: umenie
Anglický názov študijného odboru: Art
Kód: 8202
Skupina: Umenie
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Nahrádza študijné odbory: architektonická tvorba
divadelné umenie
dizajn
filmové umenie a multimédiá
hudobné umenie
reštaurovanie
tanečné umenie
výtvarné umenie

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor sa zameriava  na získanie vedomostí, znalostí a zručností a odborných postojov v tvorivých umeleckých postupoch vzniku alebo interpretácie alebo reštaurovania umeleckého diela a jeho verejnej prezentácie v jednotlivých druhoch umenia so zameraním študijných programov na výtvarné umenie, hudobné umenie, divadelné umenie, tanečné umenie, filmové umenie a multimédiá, architektonickú tvorbu, dizajn, literárne umenie a reštaurovanie.

 

Nosné  témy  jadra  znalostí  študijného  odboru  umenie  sú  orientované  na  umeleckú  tvorbu v jednotlivých druhoch umenia, teda vytvorenie umeleckého diela alebo jeho interpretáciu alebo jeho reštaurovanie, na schopnosť vytvoriť vlastné autorské dielo alebo vlastný umelecký individuálny alebo kolektívny výkon a dokázať ho prezentovať verejnosti. Sú zamerané na poznanie a ovládanie tvorivých a interpretačných techník, poznanie a osvojenie si príslušných technológií, znalosť materiálov, ovládanie metód, postupov tvorby alebo interpretácie alebo reštaurovania umeleckého diela, na poznanie a orientáciu v umeleckých procesoch, v teoretických východiskách umeleckej tvorby, ovládanie histórie príslušného druhu umenia, na producenstvo a manažment umeleckého produktu a umeleckej praxe.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent sa vie orientovať v umeleckých procesoch a teoretických východiskách tvorby, disponuje vedomosťami z oblasti dejín umení, chápe podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie príslušného druhu umenia, dokáže nadobudnuté vedomosti využiť pri analýze, tvorbe alebo interpretácii spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí. Vie používať základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát v danom druhu umenia.

 

Absolvent preukazuje tvorivé schopnosti, umelecké videnie a schopnosť osobnostnej výpovede, ovláda interpretačné a realizačné techniky, uplatňuje funkcie tvorivosti a osobitosti pri tvorbe alebo interpretácii alebo reštaurovaní umeleckého diela. Dokáže uplatňovať analytické myslenie, vyvodzovať vlastné závery, tvorivo, koncepčne a metodologicky myslieť pri riešení špecifických problémov v danom druhu umenia.

 

Absolvent na základe osvojenia si praktického základu tvorivých postupov a metód vzniku alebo interpretácie umeleckého diela dokáže flexibilne reagovať a prezentovať svoje názory a stanoviská viažuce sa na problematiku príslušného druhu umenia, obhájiť svoje koncepcie a prezentovať ich. Je schopný pracovať samostatne alebo ako člen tímu. Získané vedomosti a zručnosti dokáže samostatne aplikovať pri tvorbe alebo interpretácii alebo reštaurovaní umeleckého diela. Je schopný využívať a uplatňovať manažérske zručnosti.

 

Udržiava kontakt s najnovším vývojom v danom druhu umenia, pokračuje vo vlastnom profesionálnom vývoji a uvedomuje si hodnotové perspektívy svojej práce.

Popis prvého stupňa

Absolvent sa vie orientovať v umeleckých procesoch a teoretických východiskách tvorby, disponuje vedomosťami z oblasti dejín umení, chápe podstatné fakty, pojmy, princípy a teórie príslušného druhu umenia, dokáže nadobudnuté vedomosti využiť pri analýze, tvorbe alebo interpretácii spôsobom, ktorý preukazuje pochopenie súvislostí. Vie používať základný pojmový, kategoriálny a metodologický aparát v danom druhu umenia.

 

Absolvent preukazuje tvorivé schopnosti, umelecké videnie a schopnosť osobnostnej výpovede, ovláda interpretačné a realizačné techniky, uplatňuje funkcie tvorivosti a osobitosti pri tvorbe alebo interpretácii alebo reštaurovaní umeleckého diela. Dokáže uplatňovať analytické myslenie, vyvodzovať vlastné závery, tvorivo, koncepčne a metodologicky myslieť pri riešení špecifických problémov v danom druhu umenia.

 

Absolvent na základe osvojenia si praktického základu tvorivých postupov a metód vzniku alebo interpretácie umeleckého diela dokáže flexibilne reagovať a prezentovať svoje názory a stanoviská viažuce sa na problematiku príslušného druhu umenia, obhájiť svoje koncepcie a prezentovať ich. Je schopný pracovať samostatne alebo ako člen tímu. Získané vedomosti a zručnosti dokáže samostatne aplikovať pri tvorbe alebo interpretácii alebo reštaurovaní umeleckého diela. Je schopný využívať a uplatňovať manažérske zručnosti.

 

Udržiava kontakt s najnovším vývojom v danom druhu umenia, pokračuje vo vlastnom profesionálnom vývoji a uvedomuje si hodnotové perspektívy svojej práce.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent rozvíja a prehlbuje svoje vedomosti o umeleckých procesoch a teoretických východiskách tvorby alebo interpretácie umeleckého diela a jeho reflexie z hľadiska najnovších poznatkov, vedomostne je pripravený kriticky analyzovať a definovať problémy v danom druhu umenia, orientuje sa v mnohotvárnych podobách umeleckých druhov, médií a štýlov podľa zamerania štúdia a v jeho príbuzných odvetviach.

 

Absolvent dokáže cieľavedome a samostatne hľadať a nachádzať produktívne podnety pre konštruovanie myšlienkových konceptov, je schopný realizovať alebo reštaurovať náročné umelecké diela alebo podávať umelecké výkony. Dokáže vo vlastnej tvorbe vedome uplatňovať experimentálne overené poznatky o pôsobnosti a účinnosti prostriedkov a postupov v súlade so svojím autorským zámerom vo všetkých fázach prípravy a realizácie umeleckého diela alebo interpretačného výkonu. Dokáže špecifikovať a navrhovať umelecky originálne a inovatívne riešenia a efektívne rozhodovať v súvislosti s výberom a použitím metód, techník a prostriedkov realizácie  alebo  reštaurovania  umeleckého  diela.   Prehlbuje  schopnosť  tvorivého  hľadania a objavovania súvislostí, nových pohľadov a umeleckých postupov, dokáže formulovať problematiku, voliť a obhájiť si vlastné riešenia.

 

Absolvent je schopný identifikovať mechanizmy pre kontinuálny vlastný profesionálny vývoj, dokáže udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, disponuje inovatívnym myslením, vie vo svojom odbore aplikovať najnovšie poznatky z oblasti vied a techniky a dokáže aktívne komunikovať o odbornej problematike v cudzom jazyku. Flexibilne reaguje a prezentuje svoje názory a stanoviská viažuce sa na problematiku príslušného druhu umenia. Preukazuje schopnosť analyticky, kriticky a koncepčne myslieť pri riešení špecifických problémov v danom druhu umenia s ohľadom na estetické, sémantické, etické a sociokultúrne požiadavky. Dokáže zabezpečiť praktické činnosti v danom umeleckom odbore po stránke technologickej, organizačnej a autorskoprávnej. Je schopný pôsobiť v oblasti formálneho a neformálneho umeleckého vzdelávania. Uvedomuje si hodnotové perspektívy svojej práce.

 

Absolvent študijného programu v oblasti architektonickej tvorby pripravujúceho na regulované povolanie  architekt  disponuje  vedomosťami,  zručnosťami  a kompetenciami,  ktorých  rozsah a štruktúru vysoká škola vymedzuje po zohľadnení relevantného stanoviska Slovenskej komory architektov a ktoré sú v súlade s požiadavkami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie.

 

Vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventa študijných programov v oblasti reštaurovania spĺňajú požiadavky právnych predpisov a vysoká škola ich vymedzuje po zohľadnení relevantného stanoviska Komory reštaurátorov.

Popis tretieho stupňa

Absolvent má poznatky, ktoré mu umožňujú definovať a teoreticky zdôvodniť nové prístupy a pohľady na tvorbu alebo interpretáciu alebo reštaurovanie. Dokáže aplikovať súvislosti umeleckej tvorby a vedných disciplín. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu, vývoja a vytváranie nových poznatkov v oblasti umenia.

 

Absolvent umelecky tvorí, realizuje výskum a objavuje inovačné cesty v umeleckých procesoch tvorby. Dokáže zovšeobecniť svoje skúsenosti a definovať väzby vo vzťahu tvorba – umelecký artefakt – komunikácia – spoločnosť. Dokáže experimentovať v oblasti umeleckých foriem, formátov, žánrov, overovať a implementovať nové výskumné a tvorivé postupy.

 

Absolvent je pripravený podieľať sa na formovaní trendov a koncepcií v príslušnej oblasti umenia a jeho reflexie. Je schopný riešiť najnáročnejšie úlohy pri tvorbe alebo interpretácii alebo reštaurovaní umeleckého diela, pri jeho výskume. Dokáže sa podieľať na dlhodobých stratégiách a formovaní kultúrnej politiky. Má predpoklady pre umelecko-pedagogické pôsobenie na umeleckých vysokých školách a dokáže sa uplatniť na medzinárodnom trhu práce. Je pripravený samostatne prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí, publikovať v odbore a manažovať ho.

Späť