Voľné výtvarné umenie

Prospects of graduates

Bakalárske a magisterské štúdium je realizované v ateliéroch: súčasného obrazu, grafiky a

experimentálnej tvorby, slobodnej kreativity, nových médií. Výučba v tomto programe vedie k

slobodnému rozvinutiu individuálnej kreativity poslucháčov v širokom rozpätí od aplikovania

klasických postupov (štúdium ľudského tela a anatómie) až po najsúdobejšie výrazové prostriedky

výtvarného umenia (objekt, inštalácia, performance a pod.). Odborným vedením pedagóga je študent

smerovaný k tomu, aby samostatne formuloval a gradoval svoj výtvarný program, ktorý najviac

zodpovedá jeho danostiam a naturelu. Popri rozvíjaní tvorivých schopností v profilujúcich ateliéroch,

študent si osvojí aj základné poznatky z oblasti dejín výtvarnej kultúry, estetiky, technológie, filozofie

a psychológie. Absolvent bude schopný na profesionálnej úrovni definovať a riešiť výtvarné

problémy, spolupracovať s ďalšími odborníkmi pri realizácii v architektúre (prípadne pedagogicky

pôsobiť) a tak prispievať k formovaniu kultúrneho povedomia a k zvyšovaniu úrovne duchovnej a

hmotnej výtvarnej kultúry na Slovensku.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Ukončenie I.stupňa v odbore, alebo v príbuznom odbore. Úspešné vykonanie prijímacích pohovorov na základe predloženého portfólia.Conditions for international students

ako pre domácichCoordinator for students with specific needs

Ing. Iveta Zreláková Patlevičová

e mail: iveta.patlevicova@tuke.sk

tel.: 055 602 2170General information on the admission exam

Ukončenie I.stupňa v odbore, alebo v príbuznom odbore. Úspešné vykonanie prijímacích pohovorov.Form of entrance exam

Ústne pohovory na základe predloženého portfólia.  • Apply the application for study

    31.05.2021

  • Performance of the entrance exam

    16.06.2021 - 16.06.2021

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
12


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 665 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

Bankové spojenie + potrebné symboly

Údaje potrebné pre úhradu platby:
Banka: Štátna pokladnica
Č. účtu: 7000151441/8180
Variabilný symbol: 20192020
Špecifický symbol: 88999
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno uchádzača

Potvrdenie o platbe je potrebné doložiť k prihláške na štúdium. Pri neúčasti uchádzača na talentovej skúške sa poplatok nevracia. V prípade podania elektronickej prihlášky je uchádzač povinný doručiť podpísanú prihlášku na dekanát FU.

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Dušan Šuch, CSc., ING-PAED IGIP – dusan.such@tuke.sk
Last update: 28.09.2020 08:10

Draw attention to not topical data