Zubné lekárstvo

-Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka:

Základnou podmienkou je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské vzdelanie v zahraničí, predloží doklad o rovnocennosti podľa platných predpisov.

Ďalšou podmienkou pre prijatie na štúdium je úspešné vykonanie prijímacej skúšky. Kritériom pre prijatie je bodový zisk z prijímacej skúšky, ktorý zaradí uchádzača medzi plánovaný počet prijatých uchádzačov.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní:

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

- uchádzač môže podať na jeden študijný program iba jednu prihlášku (na doktorské programy buď vo vyučovacom jazyku slovenskom, alebo anglickom),

- prijímacia skúška sa koná samostatne na každý študijný program, výsledok prijímacej skúšky nemožno akceptovať pre iný študijný program,

- poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, na ktorý sa prihlási,

- potvrdenie banky o realizácii platby (v prípade platby internet bankingom potvrdenie o realizovanej platbe, nie o pohybe na účte) nalepte na 3. stranu prihlášky,

- v prípade podania prihlášky na vysokoškolské štúdium na viac študijných programov originál potvrdenia všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti pre regulované povolanie a zdravotnú spôsobilosť na výkon povolania požadujeme iba pri jednej prihláške. V druhej a ďalšej prihláške na štúdium uchádzač uvedie, súčasťou prihlášky ktorého študijného programu je originál potvrdenia prílohou,

- kritériom pre prijatie je získaný počet bodov na prijímacej skúške.Dekan fakulty má právo namiesto prijatého uchádzača, ktorý na otázku fakulty odpovie záporne alebo do určitého termínu neodpovie, prijať ďalšieho uchádzača v poradí podľa výsledku prijímacej skúšky v danom študijnom programe (§ 59 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).Vyhodnotenie a zverejnenie výsledkov prijímacej skúšky:

Kritériom pre prijatie je získaný počet bodov v písomnom teste. Vyhodnocovanie testov sa uskutočňuje pomocou scannera, bez znalosti o pisateľovi testu. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na www stránke fakulty v deň jej konania, najneskôr na druhý deň po konaní prijímacej skúšky, na základe prideleného kódu, ktorý uchádzač získa na prijímacej skúške.

https://www.upjs.sk/public/media/0442/PODMIENKY_PRIJATIA_23_24.pdfDoplňujúce informácie

Všetky informácie nájdete na:

http://www.upjs.sk/lekarska-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzač, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), predloží okrem povinných príloh originál rozhodnutia alebo overenú kópiu o uznaní dokladu o vzdelaní, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva. Toto rozhodnutie predloží uchádzač pri prijímacej skúške.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

-Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Martina Chylová, PhD. tel: 055/234 3391Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacieho konania na študijné programy študujúce v jazyku slovenskom sa môže zúčastniť uchádzač, ktorý do stanoveného termínu zašle riadne vyplnenú prihlášku a splní podmienky pre prijatie.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa uskutoční formou písomného testu z predmetov chémia a biológia. Obsahové zameranie jednotlivých predmetov svojím rozsahom zodpovedá obsahu úplného stredného vzdelania.Testy

Sada testových otázok pre uchádzačov pozostáva z 200 otázok - 100 otázok z predmetu biológia a 100 otázok z predmetu chémia. Čas na vypracovanie 200 otázok je 150 minút. Formulácia otázok a štyroch variantov odpovedí umožňuje výber správnej odpovede, pričom v jednej otázke môže byť viac správnych odpovedí alebo žiadna. Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať je 800.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 28.02.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    12.06.2023 - 16.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
  • Doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)
  • Lekárske potvrdenie (elektronická forma)
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • Žiadosť o modifikáciu prijímacej skúšky (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK73 8180 0000 0070 0007 8360
Kód banky: 8180
Variabilný symbol: 1024
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno, priezvisko a názov študijného programu
Pre platby zo zahraničia:

IBAN: SK7381800000007000078360
SWIFT: SPSRSKBA (pre platbu zo Slovenska a krajín EU)
SUBASKBX (pre platbu mimo krajín EU)
Kontaktná adresa:

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta
Študijné oddelenie
Tr. SNP 1
040 11 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Martina Hámorská – martina.hamorska@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 10:55

Upozorniť na neaktuálne údaje