zubné lekárstvo

Názov: zubné lekárstvo
Anglický názov študijného odboru: Dentistry, Dental Medicine
Kód: 5166
Skupina: Zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života
Spojenie stupňov: nie je možné študovať samostatne v študijných programoch prvého stupňa a samostatne v študijných programoch druhého stupňa
Interdisciplinárne štúdiá: nie
Vyžaduje sa stanovisko k predpokladu uplatnenia absolventov ŠP v praxi: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (IČO: )
Nahrádza študijné odbory: zubné lekárstvo

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zubné lekárstvo zahŕňa poznatky o prevencii ústneho zdravia, diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe ochorení, porúch a stavov orgánov ústnej dutiny a okolitých štruktúr anatomicky súvisiacich.

 

Študijný odbor sa zaoberá základnými vedeckými a biologicko-medicínskymi vedami, klinickými medicínskymi odbormi a predmetmi predklinického a klinického zubného lekárstva.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Popis prvého stupňa

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Absolvent disponuje rozsiahlymi vedomosťami na úrovni hodnotenia založenými na vedeckých dôkazoch a overenými klinickými skúsenosťami zo všetkých oblastí študijného odboru. Dokáže zhodnotiť rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z oblastí teoretických a predklinických predmetov a klinických odborov zubného lekárstva. Pristupuje k riešeniu problémov z oblasti tvorby a podpory  zdravia  všeobecne  so  špeciálnym  zameraním  na  zdravie  a choroby  ústnej  dutiny v súvislosti s integritou celého organizmu.

 

Na základe poznatkov z biofyziky, biochémie, biológie a genetiky analyzuje poznatky z histológie, anatómie, fyziológie, ktoré sú podkladom pre pochopenie a aplikáciu funkčných vzťahov na molekulovej, bunkovej a tkanivovej úrovni spoločne s vplyvom environmentálnych faktorov na homeostázu ľudského organizmu. Rešpektujúc ochranu zdravia pacienta, pozná biokompatibilitu dentálnych materiálov a v liečbe ich optimálne indikuje v ústnej dutine. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych i národných právnych noriem.

 

Absolvent demonštruje preventívne, diagnostické a zubnolekárske postupy v rozsahu výkonov na úrovni praktického zubného lekára. Aplikuje základnú farmakologickú liečbu. Vymedzuje súvislosti medzi vplyvom celkových ochorení na ústne zdravie a rizikom ochorení ústnej dutiny na celkové zdravie. Na základe anamnézy a komplexného diagnostického vyšetrenia zisťuje a analyzuje príčiny vzniku ochorenia, stanovuje diagnózu a komplexný plán ošetrenia ochorení ústnej dutiny. Realizuje zásady primárnej prevencie najmä zubného kazu a ochorení parodontu podľa jednotlivých vekových skupín. Zvláda zásady včasnej diagnostiky zubného kazu, ochorení parodontu, anomálií a nádorov ústnej dutiny a tvárovej oblasti s indikáciou ich riešenia. Absolvent má poznatky a potrebnú manuálnu zručnosť pre samostatný  výkon  v dutine ústnej jedinca. Uplatňuje zásady podpory vysokých štandardov efektívne orientovanej a bezpečnej zdravotnej starostlivosti o pacienta, založenej na princípoch etiky zubného lekára.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov v oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí, rešpektujúc vývin nových technológií a materiálov, chorobnosť obyvateľstva a starnutie populácie. Zriaďuje, vykonáva a riadi zubnolekársku prax, pracuje s informačnými technológiami, v súlade so zásadami administratívy a s právnymi predpismi, ktoré sa týkajú výkonu praxe zubného lekára. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.

Popis druhého stupňa

Popis tretieho stupňa

Absolvent vie zvoliť a aplikovať konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti zubného lekárstva. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti zubného lekárstva.

 

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru zubné lekárstvo. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v tejto oblasti. Na základe svojich výstupov a zistení navrhuje, overuje a implementuje nové výskumné a pracovné postupy. Prakticky aplikuje zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, liečebných postupov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb najmä v oblasti ústneho a celkového zdravia.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Stanovuje zameranie výskumu a koordinuje tím vo svojom vednom odbore.

Späť