Psychológia

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia vo vymedzenom študijnom programe má mať ucelený obraz o systéme a súčasnom stave psychologických disciplín v kontexte spoločenských, biologických a hoministických vied. Rozumie spôsobu, akým sa ľudská psychika utvára, vyvíja a ako je determinovaná zvonku i zvnútra. Toto porozumenie dokáže aplikovať aj do podoby základných prístupov k modifikácii ľudského správania. Absolvent prvého stupňa tiež ovláda základy metodológie vedeckého skúmania v odbore a spôsoby kvalitatívnej i kvantitatívnej analýzy údajov, je schopný navrhnúť jednoduchý výskumný plán. Má osvojené základné princípy a hodnotenia v psychologických špecializáciách (napr. klinická psychológia, poradenská psychológia a iné).
V tejto podobe je absolvent pripravený pre pokračovanie v druhom (magisterskom) stupni štúdia vedúcom k získaniu plnej kvalifikácie pre výkon profesie psychológa. V prípade nepokračovania v ďalšom stupni štúdia sa očakáva, že absolvent bakalárskeho štúdia sa môže úspešne uplatniť v praxi nielen ako asistent profesionálnych psychológov, ale tiež aj v širokej palete profesií vyžadujúcich kvalifikovanú prácu s ľuďmi (rozličné sociálne inštitúcie, úrady práce a pod.).Uplatnenie absolventov

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu „Psychológia“ má mať ucelený obraz o systéme a súčasnom stave psychologických disciplín v kontexte spoločenských, biologických a hoministických vied. Môže sa úspešne uplatniť v praxi nielen ako asistent profesionálnych psychológov, ale tiež aj v širokej palete profesií vyžadujúcich kvalifikovanú prácu s ľuďmi (rozličné sociálne inštitúcie, úrady práce a pod.). Absolvent je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2.stupni vysokoškolského vzdelávania.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijímacieho konania sú zverejné na:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/pk/Doplňujúce informácie

.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienkou prijatia cudzincov na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade uchádzačov – občanov SR.

Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia na študijné oddelenie predložiť doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.
Proces uznávania dokladov zo zahraničia:
Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade Košice - odbor školstva,
(Zádielska 1, 041 26 Košice, Tel. 055 724 5442).
Zahraničné doklady o vzdelaní:
Postup pri uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Každý uchádzač je povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a jazykový test z anglického jazyka (ďalej len jazykový test), ktorých realizáciu zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (www.scio.sk)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/Forma prijímacej skúšky

.Testy

Každý uchádzač je povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a jazykový test z anglického jazyka (ďalej len jazykový test), ktorých realizáciu zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (www.scio.sk)  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 31.03.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • Olympiáda (papierová forma)
  • Doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Jana Quitková – jana.quitkova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 11.11.2022 10:06

Upozorniť na neaktuálne údaje