psychológia

Názov: psychológia
Anglický názov študijného odboru: Psychology
Kód: 7701
Skupina: Sociálne, ekonomické a právne vedy
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: PhDr.
Nahrádza študijné odbory: klinická psychológia
pedagogická, poradenská a školská psychológia
psychológia
sociálna psychológia a psychológia práce
všeobecná a experimentálna psychológia

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor reflektuje na potrebu skúmania, výkladu, ovplyvňovania a prognostického hodnotenia správania a prežívania človeka alebo skupiny ľudí psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným poznatkom psychologických vied a stavu hospodársko-spoločenskej praxe prevažne v oblastiach: organizačnej a pracovnej psychológie, klinickej a poradenskej psychológie, pedagogickej a školskej psychológie. Študijný odbor zahŕňa znalosti z rôznych psychologických oblastí, ako aj základov ďalších nepsychologických disciplín, ktoré so psychológiou súvisia, najmä filozofie, antropológie, biológie človeka a pedagogiky. Odbor poskytuje prípravu v základných špecializáciách, v hlavných teóriách a technikách používaných v psychológii. Zahŕňa propedeutiku základných psychologických zručností a prípravu na psychologický výskum. 

 

Nosné témy jadra znalostí odboru sú viazané na poznatky z  oblasti všetkých teoretických (základné a špeciálne disciplíny) a vybraných aplikovaných psychologických disciplín, ktoré sú v prevažnej miere orientované na jednotlivca, prípadne psychologické aspekty jeho správania a prežívania v rámci skupín. Uvedené sa týka najmä poznatkov z oblastí vývoja psychológie ako vedy, všeobecnej, vývinovej, pedagogickej a školskej, sociálnej, klinickej, poradenskej psychológie, psychológie osobnosti a psychopatológie. Jadro vedomostí ďalej zahŕňa poznatky z oblasti základov psychologickej diagnostiky, metodológie a analýzy dát. 

 

Študijný odbor zahŕňa znalosti relevantné na prípravu na prácu v oblastiach uplatnenia psychológa, najmä v klinickej, poradenskej a psychoterapeutickej praxi, pedagogickej praxi, praxi v rámci organizácií a psychológie práce. Ďalej zahŕňa poznatky z týchto oblastí:

1.       kognitívna psychológia, vývinová psychológia, psychológia osobnosti, sociálna

psychológia (najmä teórie učenia, teórie kognitívnych štruktúr, zložitejšie teórie osobnosti),

2.       teória psychodiagnostiky a psychometrie,

3.       klinická a poradenská psychológia (najmä teórie porúch osobnosti, poruchy psychického vývinu, poradenské/psychoterapeutické teórie, prístupy a modely),

4.       psychológia práce a organizácie (najmä teórie analýzy práce, teórie vedenia ľudí),

5.       pedagogická a školská psychológia (najmä intervenčné programy na školách).


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent disponuje poznatkami z oblasti všeobecnej orientácie v odbore, ktoré sú zamerané na históriu, aktuálne dianie v odbore a prehľad v psychologických špecializáciách. Jadro vedomostí je zamerané na základné poznatky z teoretických (základné a špeciálne disciplíny) a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré primárne smerujú k poznaniu jednotlivca (alebo psychologických aspektov jeho správania a prežívania v rámci skupín). Ďalej má poznatky z oblasti psychologickej diagnostiky vrátane psychometrie a metodológie (základy kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v psychologickom  výskume).  Okrem  uvedeného  absolvent  disponuje  základnými  poznatkami z ďalších vybraných oblastí humanitných, sociálnych a behaviorálnych vied a poznatkami o etických princípoch pri vykonávaní psychologickej a výskumnej činnosti a rovnako spôsobilosťou uplatňovať tieto princípy.

Absolvent disponuje zručnosťami v oblasti používania psychologických metód, najmä vedenie rozhovorov,  fokusových  skupín  a    pozorovanie,  má  osvojené  základné  princípy  diagnostiky a hodnotenia v základných špecializáciách (klinická psychológia, pedagogická psychológia, školská psychológia, poradenská psychológia, pracovná a organizačná psychológia). Absolvent je schopný navrhnúť dizajn jednoduchého výskumného plánu (vrátane experimentu) a realizovať ho, čo zahŕňa najmä zručnosti v oblasti zberu dát a ich následnej kvantitatívnej alebo kvalitatívnej analýzy. Absolvent je ďalej schopný orientovať sa v aktuálnych odborných zdrojoch a vyhľadávať relevantnú literatúru v odbore, interpretovať výsledky štúdií, písať odborné texty a prezentovať pracovnému kolektívu zadané úlohy, ciele a výsledky.

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním  svojho  vlastného  vzdelávania,     autonómiou  a zodpovednosťou  pri  rozhodovaní v nadväznosti na problémy študijného odboru, schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, tvorivým a pružným myslením. V bakalárskej práci uplatňuje nadobudnutú kompetenciu na realizáciu výskumu pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych postupov.

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení teoretických a praktických problémov v širších súvislostiach. Pri profesionálnej prezentácii vlastného stanoviska vie efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých mysliteľov, samostatne a kriticky vyhodnocovať argumenty. Svoje stanovisko vyjadruje kultivovane v jazykovom (ústnom i písomnom) odbornom prejave. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym   aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia v kontexte znalostí hodnotových perspektív. Zodpovedne rozhoduje o morálnych, spoločenských, právnych a ekonomických súvislostiach odboru.

Popis prvého stupňa

Absolvent disponuje poznatkami z oblasti všeobecnej orientácie v odbore, ktoré sú zamerané na históriu, aktuálne dianie v odbore a prehľad v psychologických špecializáciách. Jadro vedomostí je zamerané na základné poznatky z teoretických (základné a špeciálne disciplíny) a aplikovaných psychologických disciplín, ktoré primárne smerujú k poznaniu jednotlivca (alebo psychologických aspektov jeho správania a prežívania v rámci skupín). Ďalej má poznatky z oblasti psychologickej diagnostiky vrátane psychometrie a metodológie (základy kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu v psychologickom  výskume).  Okrem  uvedeného  absolvent  disponuje  základnými  poznatkami z ďalších vybraných oblastí humanitných, sociálnych a behaviorálnych vied a poznatkami o etických princípoch pri vykonávaní psychologickej a výskumnej činnosti a rovnako spôsobilosťou uplatňovať tieto princípy.

Absolvent disponuje zručnosťami v oblasti používania psychologických metód, najmä vedenie rozhovorov,  fokusových  skupín  a    pozorovanie,  má  osvojené  základné  princípy  diagnostiky a hodnotenia v základných špecializáciách (klinická psychológia, pedagogická psychológia, školská psychológia, poradenská psychológia, pracovná a organizačná psychológia). Absolvent je schopný navrhnúť dizajn jednoduchého výskumného plánu (vrátane experimentu) a realizovať ho, čo zahŕňa najmä zručnosti v oblasti zberu dát a ich následnej kvantitatívnej alebo kvalitatívnej analýzy. Absolvent je ďalej schopný orientovať sa v aktuálnych odborných zdrojoch a vyhľadávať relevantnú literatúru v odbore, interpretovať výsledky štúdií, písať odborné texty a prezentovať pracovnému kolektívu zadané úlohy, ciele a výsledky.

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, plánovaním  svojho  vlastného  vzdelávania,     autonómiou  a zodpovednosťou  pri  rozhodovaní v nadväznosti na problémy študijného odboru, schopnosťou vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, tvorivým a pružným myslením. V bakalárskej práci uplatňuje nadobudnutú kompetenciu na realizáciu výskumu pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych postupov.

Absolvent sa vyznačuje samostatnosťou pri riešení teoretických a praktických problémov v širších súvislostiach. Pri profesionálnej prezentácii vlastného stanoviska vie efektívne využívať argumentačné stratégie jednotlivých mysliteľov, samostatne a kriticky vyhodnocovať argumenty. Svoje stanovisko vyjadruje kultivovane v jazykovom (ústnom i písomnom) odbornom prejave. Dokáže zaujímať postoje k individuálnym   aj spoločenským problémom a prijímať rozhodnutia v kontexte znalostí hodnotových perspektív. Zodpovedne rozhoduje o morálnych, spoločenských, právnych a ekonomických súvislostiach odboru.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent sa orientuje v aktuálnych možnostiach psychologickej špecializácie a praktického uplatnenia na trhu práce. Má špecifické poznatky prevažne v oblasti aplikovaných psychologických disciplín (najmä teórie učenia, teórie kognitívnych štruktúr, teórie osobnosti, teórie pracovného výkonu, teórie vedenia ľudí, teórie analýzy práce, teórie analýzy učebných potrieb, teórie poradenstva a psychoterapie), ktoré primárne smerujú k poznaniu správania a prežívania jednotlivcov  v rámci  skupín  a väčších  systémov/spoločnosti.  Pozná  princípy  projektovania a realizácie náročnejšieho výskumného kvantitatívneho alebo kvalitatívneho projektu vrátane možností analýzy dát.

Absolvent disponuje zručnosťami v oblasti aplikácie špecifických poznatkov rôznych psychologických disciplín, najmä konštruovanie metodík, navrhovanie postupov na hodnotenie výkonu, navrhovanie výcviku, navrhovanie terapeutického plánu alebo psychoterapie. Ďalej nadobudne zručnosť v oblasti diagnostiky v rámci výskumu (laboratórne podmienky, terénny výskum) a v rámci aplikovaných disciplín podľa psychologickej špecializácie. Absolvent je schopný navrhnúť a realizovať náročnejší výskumný projekt (experiment) vrátane multivariačnej analýzy dát alebo kvalitatívnej analýzy dát. Absolvent ďalej disponuje schopnosťou písať odborné články/výstupy/nálezy/správy, tvoriť koncepcie, uskutočniť analýzy a schopnosťou prezentovať ciele a výsledky i schopnosťou reflektovať svoju odbornú činnosť a odbornú činnosť druhých.

Absolvent preukazuje samostatnosť pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Absolvent preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Absolvent nadobudne základné výskumné kompetencie demonštrované v záverečnej práci.

Absolvent nadobudne profesionálne kompetencie vzťahujúce sa na psychologický obsah odborného procesu a činností v kontexte klinickej praxe, poradenskej a psychoterapeutickej praxe, vzdelávacej praxe, kontextu práce a organizácie, konkrétne dokáže špecifikovať ciele (analyzovať potreby a určovať ciele), posudzovať alebo diagnostikovať (jednotlivca, skupinu, organizáciu, situáciu), vyvíjať (službu alebo produkt), realizovať a vyhodnotiť intervenciu a komunikovať výsledky.

Popis tretieho stupňa

Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti všeobecnej a experimentálnej psychológie, pedagogickej, poradenskej a školskej psychológie, klinickej psychológie a sociálnej psychológie a psychológie práce. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti psychológie.

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj psychológie. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblastiach študijného odboru. Prakticky ovláda  zvolené bádateľské  metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových  väzieb.  Na  základe  svojich  výstupov  a  zistení  dokáže  navrhovať,  overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať výskumnú, koncepčnú a analytickú prácu odborníkov v príslušnom vednom odbore.

Späť