Psychology

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia vo vymedzenom študijnom programe má mať ucelený obraz o systéme a súčasnom stave psychologických disciplín v kontexte spoločenských, biologických a hoministických vied. Rozumie spôsobu, akým sa ľudská psychika utvára, vyvíja a ako je determinovaná zvonku i zvnútra. Toto porozumenie dokáže aplikovať aj do podoby základných prístupov k modifikácii ľudského správania. Absolvent prvého stupňa tiež ovláda základy metodológie vedeckého skúmania v odbore a spôsoby kvalitatívnej i kvantitatívnej analýzy údajov, je schopný navrhnúť jednoduchý výskumný plán. Má osvojené základné princípy a hodnotenia v psychologických špecializáciách (napr. klinická psychológia, poradenská psychológia a iné).
V tejto podobe je absolvent pripravený pre pokračovanie v druhom (magisterskom) stupni štúdia vedúcom k získaniu plnej kvalifikácie pre výkon profesie psychológa. V prípade nepokračovania v ďalšom stupni štúdia sa očakáva, že absolvent bakalárskeho štúdia sa môže úspešne uplatniť v praxi nielen ako asistent profesionálnych psychológov, ale tiež aj v širokej palete profesií vyžadujúcich kvalifikovanú prácu s ľuďmi (rozličné sociálne inštitúcie, úrady práce a pod.).Prospects of graduates

Absolvent prvého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu „Psychológia“ má mať ucelený obraz o systéme a súčasnom stave psychologických disciplín v kontexte spoločenských, biologických a hoministických vied. Môže sa úspešne uplatniť v praxi nielen ako asistent profesionálnych psychológov, ale tiež aj v širokej palete profesií vyžadujúcich kvalifikovanú prácu s ľuďmi (rozličné sociálne inštitúcie, úrady práce a pod.). Absolvent je predovšetkým pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na 2.stupni vysokoškolského vzdelávania.Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijímacieho konania sú zverejné na:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/pk/Additional information

.Conditions for international students

Podmienkou prijatia cudzincov na štúdium je preukázanie potrebnej spôsobilosti spôsobom totožným ako v prípade uchádzačov – občanov SR.

Uchádzači zo zahraničia a slovenskí občania maturujúci v zahraničí musia na študijné oddelenie predložiť doklad o rovnocennosti stredoškolského štúdia.
Proces uznávania dokladov zo zahraničia:
Žiadosť o nostrifikáciu na Okresnom úrade Košice - odbor školstva,
(Zádielska 1, 041 26 Košice, Tel. 055 724 5442).
Zahraničné doklady o vzdelaní:
Postup pri uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami upravuje zákon NR SR č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Každý uchádzač je povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a jazykový test z anglického jazyka (ďalej len jazykový test), ktorých realizáciu zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (www.scio.sk)Coordinator for students with specific needs

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/Form of entrance exam

.Tests

Každý uchádzač je povinný absolvovať test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) a jazykový test z anglického jazyka (ďalej len jazykový test), ktorých realizáciu zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s.r.o. (www.scio.sk)  • Apply the application for study

    01.01.2023 - 31.03.2023

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
50


Additions
  • (paper form)
  • (paper form)
  • (paper form)
  • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Jana Quitková – jana.quitkova@upjs.sk
Last update: 11.11.2022 10:06

Draw attention to not topical data