právo

Názov: právo
Anglický názov študijného odboru: Law
Kód: 6835
Skupina: Sociálne, ekonomické a právne vedy
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: nie
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: JUDr.
Nahrádza študijné odbory: hospodárske právo a finančné právo
kánonické právo
medzinárodné právo
občianske právo
obchodné a finančné právo
pracovné právo
právo
rímske právo
správne právo
teória a dejiny štátu a práva
trestné právo
ústavné právo

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zahŕňa teoretické znalosti a praktické zručnosti v chápaní a aplikácii práva. Právo predstavuje vzájomne prepojenú a vnútorne štruktúrovanú sústavu všeobecne záväzných noriem upravujúcich fungovanie ľudskej spoločnosti v súlade s princípmi demokracie a právneho štátu. Štúdium práva prebieha z perspektívy právneho poriadku Slovenskej republiky v kontexte práva Európskej únie a medzinárodného práva alebo z perspektívy nadnárodného práva, zohľadňujúc aj právnu komparatistiku. Vychádza zo zásady demokratického právneho štátu, úcty k človeku, ochrany základných práv a slobôd, ako aj princípov poctivej právnickej profesijnej a vedeckej činnosti. Vnútorne sa člení podľa jednotlivých právnych odvetví. Študijné programy v 1. a 2. stupni sú spravidla kombináciou viacerých právnych odvetví. Študijné programy 3. stupňa sa spravidla zameriavajú na jednotlivé právne odvetvia alebo právno-vedné disciplíny, prípadne ich kombinácie.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Popis prvého stupňa

Absolvent má vedomosti z jednotlivých právnych odvetví a identifikuje vzájomné súvislosti medzi nimi. Má teoretické poznatky a  schopnosť aplikovať právne normy a navrhnúť praktické postupy a riešenia.

 

Ovláda metodológiu výkladu a aplikácie právnych noriem a zisťovania skutkového stavu. Orientuje sa v systémoch a spôsoboch získavania právne relevantných informácií (právne predpisy a súvisiace dokumenty, rozhodnutia súdov a správnych orgánov, odborná a vedecká právnická literatúra) a je schopný vyhľadať judikatúru a súčasný stav právnych názorov (doktríny) vo vzťahu ku konkrétnym otázkam.

 

Absolvent vykonáva prípravné práce v rámci súdnictva, pracuje ako odborný pracovník v štátnej správe a v samospráve, v oblasti právneho manažmentu alebo v rámci mimovládneho sektora.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent má rozsiahle teoreticko-právne,  právno-filozofické a historicko-právne vedomosti zásadne rozšírené o schopnosti praktickej aplikácie práva. Dokáže spájať medziodborové súvislosti a aktívne vystupovať pri tvorbe právnych predpisov. Absolvent vykonáva samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére alebo pracuje ako kandidát právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a podobne.), zamestnanec v justičnej sfére. Komplexne rieši právne problémy a to v ich národných aj nadnárodných kontextoch s nevyhnutným zohľadnením práva Európskej únie a medzinárodného práva. V jednotlivých právnych oblastiach rieši problémy hmotnoprávnej aj procesnoprávnej povahy a navrhuje ich efektívne riešenie.

 

Absolvent samostatne rieši etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretne. Nadobudnuté poznatky dokáže samostatne rozširovať a prehlbovať. Metodicky analyzuje programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovláda postupy a zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva. Pri výkone povolania je schopný reflektovať postavenie a úlohy právnika v spoločnosti. Má predpoklady na pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných   vládnych   a   mimovládnych   organizáciách,   ktoré   vyžadujú   obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva. Absolvent má syntetické myslenie, tvorí relevantné právnické výstupy.

Popis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v právnych vedách, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových vedeckých poznatkov v oblasti študijného odboru právo. Absolvent je spravidla zameraný na právne odvetvie alebo právnovednú disciplínu alebo ich kombináciu. 

 

Absolvent dokáže analyzovať, syntetizovať a komparovať právne inštitúty jednotlivých právnych odvetví s cieľom ich efektívnejšieho uplatnenia v právnom poriadku. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov jednotlivých právnych odvetví. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové vedecké poznatky. V rámci príslušného právneho odvetvia alebo právnovednej disciplíny je spôsobilý identifikovať jeho nedostatky, navrhnúť ich riešenie metódami výkladu  alebo  tvorby  práva  a  porovnať  súčasný  stav  poznania  v právnom  odvetví  alebo v právnovednej disciplíne s právnymi poriadkami iných štátov alebo s právnovednou doktínou iných štátov. 

 

Absolvent má nezávislé kritické a analytické myslenie, ktoré aplikuje v meniacich sa spoločenských podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja v odbore právo pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore. Nadobúda spôsobilosť vedecko-pedagogicky pôsobiť na požadovanej metodologickej úrovni v odbore právo.

Späť