Law

Profil absolventov študijného programu "Právo" je formovaný počas celého štúdia najmä na pozitívno právne disciplíny. Ich príprava je zameraná tak, aby im umožňovala v plnom rozsahu plniť ich budúce profesionálne zameranie uplatnenie, najmä v oblastiach:
• sudcovia, prokurátori, advokáti, vyšetrovatelia, exekútori, notári,
• štátna správa, verejná správa,
• zástupcovia v diplomatických zložkách v zahraničí apod.,
• zástupcovia v rôznych orgánoch EÚInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Všeobecné podmienky prijímacieho konania

1. Prijímacie konanie začína doručením prihlášky na štúdium na fakultu. Písomnú prihlášku osobne podpíše uchádzač. Prihlášku na externé bakalárske štúdium študijného programu Právo pre akademický rok 2022/2023 je potrebné podať elektronicky alebo osobne do podateľne, resp. poštou na adresu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, a to v termíne do 27. mája 2022. Podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/.
2. Prihláška musí obsahovať:
a) Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole".
b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť spolu s prihláškou, najneskôr však do 10. júna 2022.
3. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 40 € pri písomnej prihláške a vo výške 20 € pri elektronickej prihláške, platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 27. mája 2022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.
4. Uchádzači, ktorí do 27. mája 2022 neuhradia vyššie uvedený poplatok, nebudú zaradení do zoznamu uchádzačov.
5. Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí či neprijatí na štúdium bude zaslané písomne. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podľa § 58 ods. 8 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva dekanovi fakulty v lehote do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

II.
Podmienky prijímacieho konania
6. Na bakalársky študijný program Právo, študijný odbor právo v externej forme štúdia sa môže prihlásiť len uchádzač, ktorý získal úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Na externé bakalárske štúdium fakulta prijíma uchádzačov bez prijímacej skúšky. Prestup z externej formy na dennú formu štúdia nie je možný.
7. Na externé bakalárske štúdium študijného programu Právo pre akademický rok 2022/2023 fakulta plánuje prijať 100 uchádzačov.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako u slovenských uchádzačov.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Na externé bakalárske štúdium fakulta prijíma uchádzačov bez prijímacej skúšky.Coordinator for students with specific needs

doc. JUDr. Marta Tóthová,Phd, t.č. 421552344144, email marta.tothova@upjs.skGeneral information on the admission exam

Všeobecné podmienky prijímacieho konania

1. Prijímacie konanie začína doručením prihlášky na štúdium na fakultu. Písomnú prihlášku osobne podpíše uchádzač. Prihlášku na externé bakalárske štúdium študijného programu Právo pre akademický rok 2022/2023 je potrebné podať elektronicky alebo osobne do podateľne, resp. poštou na adresu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, a to v termíne do 27. mája 2022. Podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/.
2. Prihláška musí obsahovať:
a) Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole".
b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť spolu s prihláškou, najneskôr však do 10. júna 2022.
3. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 40 € pri písomnej prihláške a vo výške 20 € pri elektronickej prihláške, platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 27. mája 2022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.
4. Uchádzači, ktorí do 27. mája 2022 neuhradia vyššie uvedený poplatok, nebudú zaradení do zoznamu uchádzačov.
5. Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí či neprijatí na štúdium bude zaslané písomne. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podľa § 58 ods. 8 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva dekanovi fakulty v lehote do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
II.
Podmienky prijímacieho konania
6. Na bakalársky študijný program Právo, študijný odbor právo v externej forme štúdia sa môže prihlásiť len uchádzač, ktorý získal úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie. Na externé bakalárske štúdium fakulta prijíma uchádzačov bez prijímacej skúšky. Prestup z externej formy na dennú formu štúdia nie je možný.
7. Na externé bakalárske štúdium študijného programu Právo pre akademický rok 2022/2023 fakulta plánuje prijať 100 uchádzačov.
III.
Školné
8. V akademickom roku 2022/2023 bude externé štúdium spoplatnené. Výška školného bude určená na základe Rozhodnutia rektora o určení výšky poplatkov a školného na akademický rok 2022/2023.  • Apply the application for study

    01.01.2022 - 27.05.2022

  • Performance of the entrance exam

    10.06.2022 - 10.06.2022

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
100


Additions
  • Vysvedčenie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 40 € pri písomnej prihláške a vo výške 20 € pri elektronickej prihláške, platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 27. mája 2022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Soňa Markotánová – sona.markotanova@upjs.sk
Last update: 14.10.2021 15:06

Draw attention to not topical data