Law

Profil absolventov študijného programu "Právo" je formovaný počas celého štúdia najmä na pozitívno právne disciplíny. Ich príprava je zameraná tak, aby im umožňovala v plnom rozsahu plniť ich budúce profesionálne zameranie uplatnenie, najmä v oblastiach:
• sudcovia, prokurátori, advokáti, vyšetrovatelia, exekútori, notári,
• štátna správa, verejná správa,
• zástupcovia v diplomatických zložkách v zahraničí apod.,
• zástupcovia v rôznych orgánoch EÚInformation on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Všeobecné podmienky prijímacieho konania

1. Prijímacie konanie začína doručením prihlášky na štúdium na fakultu. Písomnú prihlášku osobne podpíše uchádzač. Prihlášku na denné bakalárske štúdium študijného programu Právo pre akademický rok 2022/2023 je potrebné podať elektronicky alebo osobne do podateľne, resp. poštou na adresu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, a to v termíne do 31. marca 2022. Podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/.
2. Prihláška musí obsahovať:
a) Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole".
b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
c) Uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady pre prijatie bez prijímacej skúšky (čl. IV. bod 8. týchto podmienok), predložia aj overené kópie vysvedčení z posledných troch ročníkov stredoškolského štúdia predchádzajúcich roku, v ktorom sa koná maturitná skúška.
3. Prijímacia skúška sa uskutoční 9. júna 2022 formou písomného testu. 
4. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 50 € pri písomnej prihláške a vo výške 30 € pri elektronickej prihláške. Platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 31. marca 2022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.
4.1. Uchádzači, ktorí do 31. marca 2022 neuhradia vyššie uvedený poplatok, nebudú zaradení do zoznamu uchádzačov a nebudú na prijímaciu skúšku pozvaní.
4.2. Uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok a nezúčastní sa prijímacej skúšky, sa poplatok nevracia.
4.3. Uchádzači, ktorí boli zapísaní do zoznamu uchádzačov a ktorí sú účastníkmi prijímacieho konania na štúdium na fakulte, budú písomne pozvaní na písomnú prijímaciu skúšku najneskôr mesiac pred konaním prijímacej skúšky.
4.4. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty podľa kódu, ktorý bude pridelený každému uchádzačovi. Presný deň a hodinu zverejnenia výsledkov oznámi fakulta uchádzačom v deň konania prijímacej skúšky.
4.5. Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí či neprijatí na štúdium bude zaslané písomne. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podľa § 58 ods. 8 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva dekanovi fakulty v lehote do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.Conditions for international students

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre slovenských uchádzačov.Conditions of admission without the entrance exam

Prijatie bez prijímacej skúšky
8. V prípade, že uchádzač má za posledné tri roky štúdia na strednej škole predchádzajúce roku, v ktorom sa koná maturitná skúška, študijný priemer do 1,50 vrátane, bude prijatý na štúdium bez prijímacej skúšky (napr. na štvorročnom gymnáziu priemer za prvý až tretí ročník, na osemročnom gymnáziu priemer za piaty až siedmy ročník). Rozhodujúcim pre posúdenie splnenia tohto kritéria je priemer študijných priemerov za uvedené tri ročníky štúdia.Coordinator for students with specific needs

doc. JUDr. Marta Tóthová,Phd, t.č. 421552344144, email marta.tothova@upjs.skGeneral information on the admission exam

Všeobecné podmienky prijímacieho konania

1. Prijímacie konanie začína doručením prihlášky na štúdium na fakultu. Písomnú prihlášku osobne podpíše uchádzač. Prihlášku na denné bakalárske štúdium študijného programu Právo pre akademický rok 2022/2023 je potrebné podať elektronicky alebo osobne do podateľne, resp. poštou na adresu: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Kováčska 26, 040 75 Košice, a to v termíne do 31. marca 2022. Podrobnosti o podávaní prihlášok sú zverejnené na http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/informacie-pre-zaujemcov-o-studium/.
2. Prihláška musí obsahovať:
a) Riadne vyplnené tlačivo "Prihláška na štúdium na vysokej škole".
b) Maturitné vysvedčenie (overená fotokópia), nie originál, ktoré treba doručiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.
c) Uchádzači, ktorí spĺňajú predpoklady pre prijatie bez prijímacej skúšky (čl. IV. bod 8. týchto podmienok), predložia aj overené kópie vysvedčení z posledných troch ročníkov stredoškolského štúdia predchádzajúcich roku, v ktorom sa koná maturitná skúška.
3. Prijímacia skúška sa uskutoční 9. júna 2022 formou písomného testu. 
4. Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 50 € pri písomnej prihláške a vo výške 30 € pri elektronickej prihláške. Platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 31. marca 2022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.
4.1. Uchádzači, ktorí do 31. marca 2022 neuhradia vyššie uvedený poplatok, nebudú zaradení do zoznamu uchádzačov a nebudú na prijímaciu skúšku pozvaní.
4.2. Uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok a nezúčastní sa prijímacej skúšky, sa poplatok nevracia.
4.3. Uchádzači, ktorí boli zapísaní do zoznamu uchádzačov a ktorí sú účastníkmi prijímacieho konania na štúdium na fakulte, budú písomne pozvaní na písomnú prijímaciu skúšku najneskôr mesiac pred konaním prijímacej skúšky.
4.4. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty podľa kódu, ktorý bude pridelený každému uchádzačovi. Presný deň a hodinu zverejnenia výsledkov oznámi fakulta uchádzačom v deň konania prijímacej skúšky.
4.5. Rozhodnutie dekana fakulty o prijatí či neprijatí na štúdium bude zaslané písomne. Uchádzač môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Žiadosť sa podľa § 58 ods. 8 zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov podáva dekanovi fakulty v lehote do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

II.
Obsahová náplň prijímacej skúšky

5. Prijímacia skúška sa uskutoční z týchto oblastí:
a) Dejepis v rozsahu stredoškolského učiva,
b) Základy práva vrátane Ústavy SR,
c) Všeobecný politický a spoločenský prehľad a základy logického myslenia.
6. Literatúra pre prípravu na prijímaciu skúšku, z ktorej sa budú zostavovať otázky:
a) Bada, M. – Bocková, A. – Krasnovský, B. – Lukačka, J. – Tonková, M. - : Dejepis pre 1. ročník gymnázií a stredných škôl, SPN, Bratislava, 2013, druhé vydanie;
b) Bocková, A. – Kačírek, Ľ. – Kodajová, D. - Tonková, M. : Dejepis pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl, SPN, Bratislava, 2013, druhé vydanie;
c) Letz, R. - Tonková, M. - Bocková, A. : Dejepis pre 3. ročník gymnázií a stredných škôl, SPN, Bratislava, 2013, prvé vydanie, po s. 181
f) Krsková, A. – Krátka, D.: Základy práva, SPN, Bratislava, 2009, ôsme upravené vydanie, od začiatku po str. 94;
g) Ústava Slovenskej republiky (v platnom znení)
h) Všeobecný politický a spoločenský prehľad - podklady je potrebné čerpať z dennej tlače a z politickej geografie.

III.
Hodnotenie prijímacej skúšky
7.1. Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu. Test obsahuje 100 otázok, za ktoré je možné získať maximálne 100 bodov. Každá otázka na písomnom teste obsahuje dva výroky, z ktorých môžu byť správne oba, iba jeden, prípadne ani jeden. Bod za každú otázku je možné získať, ak uchádzač správne zhodnotí pravdivosť oboch uvedených výrokov.
7.2. Predpokladom prijatia na štúdium je získanie nadpolovičnej väčšiny bodov z písomného testu.
Na denné bakalárske štúdium študijného programu Právo so štandardnou dĺžkou štúdia 3 roky poskytovanom v slovenskom jazyku pre akademický rok 2022/2023 plánuje fakulta prijať 200 uchádzačov.Form of entrance exam

Prijímacia skúška sa uskutoční 9.. júna 2022 formou písomného testu.  • Apply the application for study

    01.01.2022 - 31.03.2022

  • Performance of the entrance exam

    09.06.2022 - 09.06.2022

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
200


Additions
  • Vysvedčenie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 30 €

Billing information

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania pre uchádzačov o štúdium je stanovený vo výške 50 € pri písomnej prihláške a vo výške 30 € pri elektronickej prihláške. Platbu je potrebné uhradiť súčasne s podaním prihlášky na štúdium bankovým prevodom na účet fakulty č.: 7000078432/8180, Štátna pokladnica, Bratislava, číslo účtu v tvare IBAN: SK69 8180 0000 0070 0007 8432, BIC: SPSRSKBA, KS: 0308, VS: 3997, ŠS: rodné číslo bez lomky, a to najneskôr do 31. marca 2022. Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača.

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Soňa Markotánová – sona.markotanova@upjs.sk
Last update: 15.10.2021 08:40

Draw attention to not topical data