Slovakisticko-mediálne štúdiá

Uplatnenie absolventov
Absolvent 2. stupňa študijného programu masmediálne štúdiá získa dostatočné teoretické vedomosti zo systému a fungovania verejnoprávnych a komerčných elektronických médií, z rozhlasovej a televíznej tvorby, z počítačových technológií, z teórie globalizácie a masovej a populárnej kultúry, ako aj zo širšieho estetického a pedagogicko-etického základu mediálnej komunikácie a špeciálne z akusticko-auditívnej komunikácie tak, že bude schopný interpretovať ich a aplikovať v praxi, čo mu umožní uplatniť sa:
ako novinár, redaktor, hlásateľ, moderátor, dramaturg, scenárista a pod. v printových a elektronických médiách; ako tlačový tajomník a hovorca firiem, spoločenských a cirkevných inštitúcií; ako vydavateľský pracovník; v analytickej, koncepčnej a expertíznej práci v oblasti médií a marketingovej komunikácie; vo vládnych a mimovládnych mediálnych a marketingovo-mediálnych inštitúciách.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 - Magisterský stupeň: Podmienky pre zahraničných študentov

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 - Magisterský stupeň: Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 - Magisterský stupeň: Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými edukačnými potrebami: 

Doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Email: beata.gajdosova1@upjs.sk
VoIP: 055 234 7180 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2022 - 31.05.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • Diplom (papierová forma)
 • Dodatok k diplomu (papierová forma)
 • Čestné vyhlásenie o jazykovej úrovni AJ (papierová forma)
 • Lekárske potvrdenie (papierová forma)
 • Potvrdenie o ukončení štúdia (papierová forma)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma)
 • Výpis výsledkov štúdia za Bc. štúdium (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Lýdia Bereczová – lydia.bereczova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 20.12.2021 13:02

Upozorniť na neaktuálne údaje