filológia

Názov: filológia
Anglický názov študijného odboru: Philology
Kód: 7320
Skupina: Humanitné vedy
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: PhDr.
Nahrádza študijné odbory: cudzie jazyky a kultúry
jazykoveda konkrétnych jazykových skupín
klasické jazyky
literárna veda
neslovanské jazyky a literatúry
orientálne jazyky a kultúry
prekladateľstvo a tlmočníctvo
slovanské jazyky a literatúry
slovenský jazyk a literatúra
teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
všeobecná jazykoveda

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor filológia zahŕňa vedomosti, zručnosti a kompetencie viažuce sa na

a)       stavbu,  štruktúru  a  historický  vývin  prirodzených  jazykov,  na  spoločenské  postavenie a fungovanie  jazykov  v medziľudskej  komunikácii  a v širších  spoločenských,  kultúrnych a pragmatických súvislostiach,

b)       diachrónne a synchrónne vzťahy a súvislosti medzi jazykmi a jazykovými skupinami,

c)       jazykové  vzdelávanie  a  rozvíjanie  komunikačno-pragmatických  kompetencií  a zručností spojených s ústnym a písomným prejavom a s verejným pôsobením absolventov,

d)       osvojenie si dejín literatúry a poznatkov z teórie literatúry a literárnovednej metodológie,

e)       kultivovanie interpretačných zručností pri práci s literárnymi textami a písanými záznamami z rozmanitých komunikačných sfér,

f)        analýzu, výklad a edície textov literárnych a kultúrnohistorických diel a pamiatok.

 

Filológia tiež obsahuje poznatky týkajúce sa teórie literatúry a dejín národných literatúr, slovenského jazyka a literatúry, neslovanských jazykov a literatúr, orientálnych jazykov a kultúr, klasických jazykov, cudzích jazykov, všeobecnej jazykovedy, jazykovedy konkrétnych jazykových skupín, prekladateľstva a tlmočníctva, literárnej vedy, didaktiky jazyka a literatúry.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent študijného odboru má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Ovláda študovaný jazyk alebo jazyky na vysokej praktickej úrovni. Disponuje vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách a vzťahoch k iným jazykom. Špecifikuje a usúvzťažňuje poznatky z teórie literatúry a z dejín literatúry a z interpretácie literárneho textu. Ovláda nosné údaje, pojmy, princípy a  teoretické  a  metodologické  zásady  zvoleného  jazykového  a kultúrno-historického  areálu a korešpondujúcich vied. Pozná všetky jazykové roviny jazykového systému príslušného jazyka, jazykové štýly, kontrastívnu gramatiku, sociopragmatické kontexty a komunikačné súvislosti príslušného jazyka. Absolvent je oboznámený s najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami a dejinami jazykového a kultúrneho areálu. Je vybavený systémovo spätými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu, tlmočenia a metód prekladu a tlmočenia. Uplatňuje študované alebo pracovné jazyky na aplikačno-komunikačnej úrovni v ústnom dorozumievaní a písomnom dorozumievaní.

 

Má osvojené postupy, zručnosti a stratégie prekladu a tlmočenia a vie ich prakticky využiť pri sprostredkúvaní bežnej komunikácie. Ovláda prácu s dátami, pozná spôsoby využitia dát produkovaných  prekladateľmi.  Pozná  systémy  strojového  prekladu  a  nové  trendy  vo vývoji prekladateľských softvérov. Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického textu. Je schopný aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých kultúrno-umeleckých a pragmaticko-komunikačných aktivitách. Rozvíja vlastnú jazykovú kultúru v prvom aj príslušnom ďalšom jazyku. Vyznačuje sa tvorivým a pružným myslením a je schopný zapájať sa do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach. Vie kriticky analyzovať písomný  aj  hovorený  prejav,  formulovať  vlastné  stanoviská  a postoje,  kriticky  ich  revidovať a konštruktívne obhajovať. Dokáže profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, a to aj v cudzom jazyku. Ovláda dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti a osobitosti študovaného jazyka alebo jazykov alebo jazykového areálu.

Dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a účinne pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

Popis prvého stupňa

Absolvent študijného odboru má všeobecné vedomosti na úrovni syntézy. Ovláda študovaný jazyk alebo jazyky na vysokej praktickej úrovni. Disponuje vzťahovo-argumentačne nadobudnutými vedomosťami o jazyku a jeho zákonitostiach, o spôsobe a podmienkach jeho fungovania vo všetkých jazykových rovinách a vzťahoch k iným jazykom. Špecifikuje a usúvzťažňuje poznatky z teórie literatúry a z dejín literatúry a z interpretácie literárneho textu. Ovláda nosné údaje, pojmy, princípy a  teoretické  a  metodologické  zásady  zvoleného  jazykového  a kultúrno-historického  areálu a korešpondujúcich vied. Pozná všetky jazykové roviny jazykového systému príslušného jazyka, jazykové štýly, kontrastívnu gramatiku, sociopragmatické kontexty a komunikačné súvislosti príslušného jazyka. Absolvent je oboznámený s najdôležitejšími kultúrnymi a spoločenskými reáliami a dejinami jazykového a kultúrneho areálu. Je vybavený systémovo spätými teoretickými a metodologickými poznatkami z oblasti teórie prekladu, tlmočenia a metód prekladu a tlmočenia. Uplatňuje študované alebo pracovné jazyky na aplikačno-komunikačnej úrovni v ústnom dorozumievaní a písomnom dorozumievaní.

 

Má osvojené postupy, zručnosti a stratégie prekladu a tlmočenia a vie ich prakticky využiť pri sprostredkúvaní bežnej komunikácie. Ovláda prácu s dátami, pozná spôsoby využitia dát produkovaných  prekladateľmi.  Pozná  systémy  strojového  prekladu  a  nové  trendy  vo vývoji prekladateľských softvérov. Pozná základné postupy, analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického textu. Je schopný aplikovať jazykovedné a literárnovedné poznatky pri rozmanitých kultúrno-umeleckých a pragmaticko-komunikačných aktivitách. Rozvíja vlastnú jazykovú kultúru v prvom aj príslušnom ďalšom jazyku. Vyznačuje sa tvorivým a pružným myslením a je schopný zapájať sa do práce v umelecko-kreatívnych odvetviach. Vie kriticky analyzovať písomný  aj  hovorený  prejav,  formulovať  vlastné  stanoviská  a postoje,  kriticky  ich  revidovať a konštruktívne obhajovať. Dokáže profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, a to aj v cudzom jazyku. Ovláda dejinno-kultúrne, odborné, hodnotovo-morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti a osobitosti študovaného jazyka alebo jazykov alebo jazykového areálu.

Dokáže udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom v študovanej disciplíne a účinne pokračovať vo vlastnom profesionálnom rozvoji.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru alebo praxe. Je kompetentný samostatne formulovať vedecký problém, vzťahovo-analyticky uvažovať o vymedzenej problematike v rámci študijného odboru a s prípustnými interdisciplinárnymi presahmi. Vie vyhľadávať a formulovať odborné témy a úlohy, zvažovať odporúčania, navrhovať optimálne riešenia a zabezpečovať výskumy teoretických problémov a praktických stránok súvisiacich s jazykmi, jazykovedou, literatúrou a literárnou vedou, slovesným umením a kultúrou. Je schopný navrhnúť a zvoliť vhodné postupy a implementovať ich do riešení odbornej problematiky vrátane koncipovania projektov. Je pripravený vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti a vyhodnocovať jeho výsledky aj s profesionálnym využitím informačno- komunikačných technológií. Je kompetentný odborne predstavovať výsledky vlastných vedeckých pozorovaní, analýz, interpretácií a zovšeobecnení pred odbornou komunitou aj v cudzom jazyku. Dokáže zrozumiteľne a presvedčivo propagovať výsledky bádaní širšej kultúrnej verejnosti. Ovláda študovaný jazyk alebo jazyky v ústnej a písomnej interakcii a v závislosti od potrieb konkrétneho študijného programu aj ďalší cudzí jazyk alebo jazyky blízkeho jazykového areálu. Je oboznámený so systematickými poznatkami z dejín literatúry, metodológiou literárnej vedy, s problematikou medziliterárnosti, dejín umeleckého prekladu a s literárnou komparatistikou. V prípade prekladateľa a tlmočníka pozná a prakticky ovláda metódy a princípy odborného a umeleckého prekladu, ako aj prekladateľské stratégie a postupy, pozná a ovláda techniky a postupy konferenčného tlmočenia v jeho konzekutívnej aj simultánnej podobe, pozná špecifiká komunitného tlmočenia a vie ich uplatniť v praxi, dokáže pracovať s terminologickými zdrojmi, korpusmi a databázami, ovláda základné postupy manažmentu prekladov, vie pracovať s počítačovými programami podporujúcimi preklad a orientuje sa aj v oblasti post-editácie textov.

 

Preukazuje vysoký stupeň pracovnej samostatnosti a predvídavosti v známom aj neznámom prostredí ako špecialista na konkrétny jazykový, geopolitický a etnokultúrny areál v dynamicky sa meniacom  sociokultúrnom  prostredí.  Pozná  právne  a etické  aspekty  profesie  prekladateľa a tlmočníka. Má rozvinuté inovatívne a tvorivé myslenie a vyhranený postojovo-hodnotový areál.

Popis tretieho stupňa

Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi alebo výskume. Preukazuje vysoko špecializované dispozície a poznanie princípov a hlavných zásad študijného odboru v jeho vzťahovo-výkladovej komplexnosti, argumentačnej presvedčivosti a výpovednej hodnote vrátane interakcií so súvisiacimi odbormi. Vyznačuje sa nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v dynamicky premenlivých podmienkach. Má rozvinuté predpoklady na riešenie náročných výskumných problémov s vysokým stupňom originality a spoločenského prínosu, na tvorivé formulovanie a programovanie vedeckých úloh. Je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce, zverejňovania jej výsledkov a ich tvorivej aplikácie v praxi. Pozná teoreticko-metodologické stránky a vedecké metódy výskumu so zameraním na kontextovú jazykovedu, inovačné procesy v skúmaných jazykoch alebo v konkrétnej jazykovej skupine, na literárno-historickú, literárno-teoretickú a literárno-kritickú reflexiu literárnych fenoménov príslušného spoločenského a etnokultúrneho areálu. Je pripravený individuálne a skupinovo projektovať, profesionálne organizovať, zreteľne určiť zameranie výskumu, produktívne koordinovať výskumný tím a spoločensky kultivovane napĺňať vedecký výskum vo vymedzenej oblasti ako odborno-komunikačne kompetentný a metodicky fundovaný špecialista so značným interdisciplinárnym zázemím.

Dokáže vyberať objekty vedeckého bádania, voliť techniky zisťovania, nadobúdania, verifikovania a spracúvania údajov a zvládnuť diagnostiku a prognózovanie vedeckého výskumu. Pozná konkrétne vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu, ovláda efektívne organizačné formy a konceptualizáciu vedeckého problému a uplatňuje hlavné zásady vedeckej spolupráce v domácom a medzinárodnom rozmere. Rešpektuje hlavné manažérske podmienky a zásady kritiky a spracúvania domácich a zahraničných vedeckých podnetov, projektov a koncepcií. Ovláda postupy vedeckej diskusie, výber a používanie prostriedkov a foriem výskumnej metakomunikácie na publikovanie výsledkov v konkurenčne náročných podmienkach a uplatňuje ich samostatne pred odbornou komunitou a širšou kultúrnou verejnosťou v Slovenskej republike a v zahraničí. Uvedomuje si vývinové trendy a aplikačné možnosti filologických výskumov a je schopný reflektovať etické a spoločensko-kultúrne stránky vedeckej práce a jej tvorivého zužitkúvania v praxi. Vie presvedčivo argumentovať vzťahy medzi teóriou a empíriou, prichádzať s vlastnými závermi, originálnymi návrhmi a progresívnymi riešeniami problematiky v nosných oblastiach študijného odboru. Plánuje si vlastný rozvoj a ďalšie systematické vzdelávanie.

Späť