Mass-media Studies

Prospects of graduates
Absolvent 2. stupňa študijného programu masmediálne štúdiá získa dostatočné teoretické vedomosti zo systému a fungovania verejnoprávnych a komerčných elektronických médií, z rozhlasovej a televíznej tvorby, z počítačových technológií, z teórie globalizácie a masovej a populárnej kultúry, ako aj zo širšieho estetického a pedagogicko-etického základu mediálnej komunikácie a špeciálne z akusticko-auditívnej komunikácie tak, že bude schopný interpretovať ich a aplikovať v praxi, čo mu umožní uplatniť sa:
ako novinár, redaktor, hlásateľ, moderátor, dramaturg, scenárista a pod. v printových a elektronických médiách; ako tlačový tajomník a hovorca firiem, spoločenských a cirkevných inštitúcií; ako vydavateľský pracovník; v analytickej, koncepčnej a expertíznej práci v oblasti médií a marketingovej komunikácie; vo vládnych a mimovládnych mediálnych a marketingovo-mediálnych inštitúciách.

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 - Magisterský stupeň: Conditions for international students

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 - Magisterský stupeň: Conditions of admission without the entrance exam

Prijímacie konanie na akademický rok 2022/2023 - Magisterský stupeň: Coordinator for students with specific needs

Koordinátorka pre študentov so špecifickými edukačnými potrebami: 

Doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD.
Email: beata.gajdosova1@upjs.sk
VoIP: 055 234 7180 • Apply the application for study

  01.01.2022 - 31.05.2022

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
 • Diplom (paper form)
 • Dodatok k diplomu (paper form)
 • Čestné vyhlásenie o jazykovej úrovni AJ (paper form)
 • Lekárske potvrdenie (paper form)
 • Potvrdenie o ukončení štúdia (paper form)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške (paper form)
 • Výpis výsledkov štúdia za Bc. štúdium (paper form)
 • Životopis (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 20 €

Billing information

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Lýdia Bereczová – lydia.bereczova@upjs.sk
Last update: 20.12.2021 13:02

Draw attention to not topical data