Technológie automobilovej výroby

Absolvent bakalárskeho študijného programu „Technológie automobilovej výroby“ má prierezové teoretické a praktické vedomosti z matematiky, fyziky, mechaniky, technických materiálov, CA technológií, progresívnych technológií výroby, interpretuje základné spôsoby a metódy racionalizácie a inovácie vo výrobných procesoch a operáciách, kde všetky tieto čiastkové znalosti posúvajú absolventov do pozície odborníkov v predmetných oblastiach. Počas štúdia absolvujú odbornú a praktickú prípravu, ktorá je orientovaná na podmienky kladené v praxi. Každý absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom programe „Technológie automobilovej výroby“ je pripravovaný pre prax, kde snahou pedagógov je naučiť študentov potrebné technológie, ktoré sú používané v strojárskom a automobilovom priemysle, aplikovať získané vedomosti pri riešení odborných úloh a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky.
Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Vedomosti (úroveň 6):
Absolvent má prierezové vedomosti odboru so zameraním na aplikačné využitie na úrovni, zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania, má široké vedomosti a porozumenie v špecializovanej oblasti, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom.
Zručnosti (úroveň 6):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v odbore dokáže riešiť praktické úlohy v odbore s využitím obvyklých výskumných a vývojových postupov, s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti
Kompetencie (úroveň 6):
Absolvent vie riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímu vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.

Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho študijného programu „Technológie automobilovej výroby“ má vedomosti z predmetov prírodovedného základu ale hlavne z oblasti výrobných technológií a technických materiálov, identifikuje problematiku technických špecifikácií pre automobilový priemysel vo svete a vie aplikovať nadobudnuté znalosti a zručnosti vo výrobných aj nevýrobných spoločnostiach na rôznych pracovných pozíciách.

Absolventi študijného programu „Technológie automobilovej výroby“ sú schopní uplatniť sa vo výrobných aj nevýrobných spoločnostiach na rôznych postoch, ktoré požadujú zvládať základné činnosti, resp. preukázať vedomosti najmä z oblastí ako napr. obrábanie kovov a kompozitov, obrábanie laserom, plazmou, vodným prúdom, vstrekovanie plastov, liatie kovov pod tlakom, tvárnenie, zváranie, lepenie, kvalitatívne zabezpečenie, metrologické zabezpečenie, ako aj zo stavby a prevádzky výrobnej techniky, jej montáže, oživovanie, programovanie a zoraďovanie, realizácie meraní, diagnostiku a servis. Absolvent nadobudne počas štúdia tiež vedomosti o monitorovaní a hodnotení výrobných procesov, strojov a meracích zariadení, ako aj o bezpečnosti výrobku (štatistické metódy a techniky kvality, legislatíva), ktorá podľa platných noriem pre automobilový priemysel musí byť zahrnutá už do fázy vývoja nového výrobku. Spozná činnosti, ktoré požadujú platné technické špecifikácie pre automobilový priemysel vo svete.

 

Povolania:

  •           Procesný špecialista v strojárskej výrobe 7
  •           Operátor povrchových úprav 2
  •           Strojársky špecialista konštruktér, projektant 7
  •           Programátor CNC strojov 5
  •           Majster (supervízor) v strojárskej výrobe 4


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
  • celkové výsledky štúdia na strednej škole
  • úspešná účasť v krajskom alebo celoštátnom kole olympiády alebo zodpovedajúcej vedomostnej súťaže


Doplňujúce informácie

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Podmienky pre zahraničných študentov
  • celkové výsledky štúdia na strednej škole
  • úspešná účasť v krajskom alebo celoštátnom kole olympiády alebo zodpovedajúcej vedomostnej súťaže


Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzač o bakalárske štúdium na FVT TUKE so sídlom v Prešove bude hodnotený na základe celkového priemeru známok zo všetkých predmetov za všetky  roky štúdia a výsledkov maturitnej skúšky.

Na základe výsledného priemeru dosiahnutých známok stredoškolského štúdia bude určené poradie uchádzačov v jednotlivých študijných programoch, na základe ktorého dekan fakulty rozhodne o počte prijatých uchádzačov v jednotlivých študijných programoch.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

https://fvt.tuke.sk/fakulta/bezbarierove-centrumVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o bakalárske štúdium sú povinní ku prihláške doložiť:

  • vypísať známky do prihlášky strednou školou  (1. - 3. ročník, na druhej strane prihlášky),
  • po ukončení stredoškolského - poslať kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a maturitného vysvedčenia,
  • podpísaný životopis,
  • v prípade, že ste ukončili stredoškolské vzdelanie skôr ako v roku 2021, je potrebné k prihláške kópie všetkých stredoškolských vysvedčení, vrátane maturitného.


Forma prijímacej skúšky
  • bez prijímacích skúšok
  • výberové konanie


  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.06.2023 14:30

Upozorniť na neaktuálne údaje