Technológie automobilovej výroby

Absolvent bakalárskeho študijného programu „Technológie automobilovej výroby“ má prierezové teoretické a praktické vedomosti z matematiky, fyziky, mechaniky, technických materiálov, CA technológií, progresívnych technológií výroby, interpretuje základné spôsoby a metódy racionalizácie a inovácie vo výrobných procesoch a operáciách, kde všetky tieto čiastkové znalosti posúvajú absolventov do pozície odborníkov v predmetných oblastiach. Počas štúdia absolvujú odbornú a praktickú prípravu, ktorá je orientovaná na podmienky kladené v praxi. Každý absolvent bakalárskeho študijného programu v študijnom programe „Technológie automobilovej výroby“ je pripravovaný pre prax, kde snahou pedagógov je naučiť študentov potrebné technológie, ktoré sú používané v strojárskom a automobilovom priemysle, aplikovať získané vedomosti pri riešení odborných úloh a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky.
Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Vedomosti (úroveň 6):
Absolvent má prierezové vedomosti odboru so zameraním na aplikačné využitie na úrovni, zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania, má široké vedomosti a porozumenie v špecializovanej oblasti, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom.
Zručnosti (úroveň 6):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v odbore dokáže riešiť praktické úlohy v odbore s využitím obvyklých výskumných a vývojových postupov, s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti
Kompetencie (úroveň 6):
Absolvent vie riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímu vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov, vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.

Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.
Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho študijného programu „Technológie automobilovej výroby“ má vedomosti z predmetov prírodovedného základu ale hlavne z oblasti výrobných technológií a technických materiálov, identifikuje problematiku technických špecifikácií pre automobilový priemysel vo svete a vie aplikovať nadobudnuté znalosti a zručnosti vo výrobných aj nevýrobných spoločnostiach na rôznych pracovných pozíciách.

Absolventi študijného programu „Technológie automobilovej výroby“ sú schopní uplatniť sa vo výrobných aj nevýrobných spoločnostiach na rôznych postoch, ktoré požadujú zvládať základné činnosti, resp. preukázať vedomosti najmä z oblastí ako napr. obrábanie kovov a kompozitov, obrábanie laserom, plazmou, vodným prúdom, vstrekovanie plastov, liatie kovov pod tlakom, tvárnenie, zváranie, lepenie, kvalitatívne zabezpečenie, metrologické zabezpečenie, ako aj zo stavby a prevádzky výrobnej techniky, jej montáže, oživovanie, programovanie a zoraďovanie, realizácie meraní, diagnostiku a servis. Absolvent nadobudne počas štúdia tiež vedomosti o monitorovaní a hodnotení výrobných procesov, strojov a meracích zariadení, ako aj o bezpečnosti výrobku (štatistické metódy a techniky kvality, legislatíva), ktorá podľa platných noriem pre automobilový priemysel musí byť zahrnutá už do fázy vývoja nového výrobku. Spozná činnosti, ktoré požadujú platné technické špecifikácie pre automobilový priemysel vo svete.

 

Povolania:

 •           Procesný špecialista v strojárskej výrobe 7
 •           Operátor povrchových úprav 2
 •           Strojársky špecialista konštruktér, projektant 7
 •           Programátor CNC strojov 5
 •           Majster (supervízor) v strojárskej výrobe 4


Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • celkové výsledky štúdia na strednej škole
 • úspešná účasť v krajskom alebo celoštátnom kole olympiády alebo zodpovedajúcej vedomostnej súťaže


Additional information

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Conditions for international students
 • celkové výsledky štúdia na strednej škole
 • úspešná účasť v krajskom alebo celoštátnom kole olympiády alebo zodpovedajúcej vedomostnej súťaže


Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Uchádzač o bakalárske štúdium na FVT TUKE so sídlom v Prešove bude hodnotený na základe celkového priemeru známok zo všetkých predmetov za všetky  roky štúdia a výsledkov maturitnej skúšky.

Na základe výsledného priemeru dosiahnutých známok stredoškolského štúdia bude určené poradie uchádzačov v jednotlivých študijných programoch, na základe ktorého dekan fakulty rozhodne o počte prijatých uchádzačov v jednotlivých študijných programoch.Coordinator for students with specific needs

https://fvt.tuke.sk/fakulta/bezbarierove-centrumGeneral information on the admission exam

Uchádzači o bakalárske štúdium sú povinní ku prihláške doložiť:

 • vypísať známky do prihlášky strednou školou  (1. - 3. ročník, na druhej strane prihlášky),
 • po ukončení stredoškolského - poslať kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a maturitného vysvedčenia,
 • podpísaný životopis,
 • v prípade, že ste ukončili stredoškolské vzdelanie skôr ako v roku 2021, je potrebné k prihláške kópie všetkých stredoškolských vysvedčení, vrátane maturitného.


Form of entrance exam
 • bez prijímacích skúšok
 • výberové konanie


 • Apply the application for study

  31.07.2023

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Additions
 • leaving certificate (electronic form)
 • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €


The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Last update: 28.06.2023 14:30

Draw attention to not topical data