Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Profil absolventa druhého stupňa štúdia študijného programu Protipožiarna ochrana a bezpečnosť tvoria:

1. vedomosti - z oblasti ochrany pred požiarmi a záchranných služieb, protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov, požiarnotechnických vlastností materiálov a ich hodnotenia, techniky a technológiách hasenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, krízového riadenia a civilnej ochrany, riadenia ľudí, vrátane kontrolnej činnosti;

2. zručnosti – analyzovať príčiny a špecifikovať problémy pri likvidácii zložitých požiarov a iných mimoriadnych udalostí, riadiť procesy zmien technických a technologických postupov pri predchádzaní požiarom a mimoriadnym udalostiam, modifikovať všeobecné a odborné vedomosti na tvorbu zámerov a koncepcií IZS, organizovať a koordinovať sily a prostriedky pri likvidácii požiarov a iných mimoriadnych udalostiach, tvorivo používať nástroje na predchádzanie vzniku a riešenie krízových situácií, spracovávať dokumentáciu, správy, odborné posudky a expertízy na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany;

3. kompetencie – samostatne analyzovať stav a rozhodovať o spôsobe výkonu záchranných, likvidačných a sanačných prác, navrhovať riešenie protipožiarnej bezpečnosti vybraných technologických systémov, stavieb a špecializovaných stavieb, spracovať komplexnú dokumentáciu na úseku protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany, tvoriť koncepciu výchovy a vzdelávania v rámci odbornej a špecializovanej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany.

 Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventa

Absolvent druhého stupňa štúdia študijného programu Protipožiarna ochrana a bezpečnosť je pripravený na výkon povolania na strednej a vyššej úrovni riadenia v HaZZ alebo v inej záchrannej zložke IZS, v rámci štátnej správy, verejnej správy a územnej samosprávy. Je pripravený pôsobiť v oblasti protipožiarnej ochrany a bezpečnosti ako technik  a špecialista požiarnej ochrany, bezpečnostný technik a odborne spôsobilá osoba na úseku civilnej ochrany na jednotlivých stupňoch štátnej správy,  vo verejnej správe, u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov. Absolvent má potenciál pôsobiť na riadiacich pozíciách v IZS (najmä HaZZ), na jednotlivých stupňoch štátnej správy, vo verejnej správe, u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov ako samostatný pracovník na navrhovanie a posudzovanie systémov v ochrane pred požiarmi, záchranných službách, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v krízovom riadení a v civilnej ochrane. Absolvent je pripravený pokračovať v štúdiu na treťom stupni v študijných programoch študijného odboru Bezpečnostné vedy.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

 Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov na inžiniersky študijný program Protipožiarna ochrana a bezpečnosť  študijného odboru Bezpečnostné vedy sa uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov.

Úroveň a charakter absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky. Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru Bezpečnostné vedy z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.

Termín výberového prijímacieho konania je dňa 20. 7. 2023Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske alebo magisterské štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

 • povinné prílohy prihlášky – poslať, resp.  doručiť na dekanát Drevárskej fakulty bezodkladne po ich získaní:
 • životopis uchádzača,
 • potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie,
 • úradne overená kópia vysokoškolského diplomu I. stupňa,
 • úradne overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške,
 • úradne overená kópia dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia),
  • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systému, podpísať a poslať na dekanát Drevárskej fakulty v termíne podávania prihlášok na štúdium,
  • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
  • zahraniční študenti sa prihlasujú a prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
  • Prijímanie uchádzačov na inžiniersky študijný program Protipožiarna ochrana a bezpečnosť sa uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň a charakter absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky. Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru Bezpečnostné vedy z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.
  • podmienkou prijatia v študijnom odbore Drevárstvo, Ekonómia a manažment, Bezpečnostné vedy, Umenie je absolvovanie výberového prijímacieho konania uvedeného v bode VI.
  • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača:  
  • http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl
  • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,
  • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov na základe výberového prijímacieho konania,
  • výsledky prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača a po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania,
  • uchádzači, ktorí vykonajú výberové prijímacie konanie, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovaného počtu prijímaných študentov pre daný študijný program.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • Potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu:    Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

Variabilný symbol:  číslo vygenerované informačným systémom univerzity  (totožné s evidenčným číslom prihlášky)                 

Konštantný symbol: 0308

 SEPA platba a platba zo zahraničia

 IBAN číslo účtu: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

BIC-SWIFT kód: SPSRSKBA

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol: číslo vygenerované informačným systémom univerzity  (totožné s evidenčným číslom prihlášky)  

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2022 08:14

Upozorniť na neaktuálne údaje