Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Uplatnenie absolventov

Absolvent druhého stupňa študijného programu „Protipožiarna ochrana a bezpečnosť“ sa uplatní sa ako manažér IZS resp. v HaZZ alebo na riadiacej pozícií v štátnej správe a samospráve, organizáciách poskytujúcich služby ochrany osôb a majetku a ako samostatný pracovník na komplexné posudzovanie systémov protipožiarnej ochrany a bezpečnosti. Má možnosť pokračovať v štúdiu na treťom stupni štúdia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

 Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov na inžiniersky študijný program Protipožiarna ochrana a bezpečnosť  študijného odboru Bezpečnostné vedy sa uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov.

Úroveň a charakter absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky. Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru Bezpečnostné vedy z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.

Termín výberového prijímacieho konania je dňa 17. 7. 2020Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Štímeľová

dana.stimelova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné údaje o prijímacom konaní 

 • úradne overenú kópiau vysokoškolského diplomu I. stupňa,  vysvedčenia o štátnej skúške a  dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia) – poslať, resp.  doručiť  na Dekanát Drevárskej fakulty bezodkladne po ich získaní  -  povinná príloha,

 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systému, podpísať a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty v termíne podávania prihlášok na štúdium.

 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,

 • Prijímanie uchádzačov na inžiniersky študijný program Protipožiarna ochrana a bezpečnosť sa uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň a charakter absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky. Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru Bezpečnostné vedy z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,

 • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov a charakteru ukončeného vysokoškolského štúdia prvého I. stupňa.

 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.

   

  • Deň otvorených dverí

  28.01.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • Potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000271101/8180

Variabilný symbol: papierové prihlášky- 81200003 elektronické prihlášky- číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky) Konštantný symbol: 0308

SEPA platba  a platba zo zahraničia

IBAN číslo účtu : SK 1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

Banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

 

Variabilný symbol : 81200003

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 17.09.2019 10:55

Upozorniť na neaktuálne údaje