bezpečnostné vedy

Názov: bezpečnostné vedy
Anglický názov študijného odboru: Safety and Security Sciences
Kód: 9205
Skupina: Bezpečnostné vedy, obrana a vojenstvo
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: JUDr.
Nahrádza študijné odbory: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
bezpečnostné verejno-správne služby
kriminalistika a kriminológia
občianska bezpečnosť
ochrana osôb a majetku
súdne inžinierstvo
teória policajných vied
záchranné služby

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zahŕňa znalosti umožňujúce komplexné posudzovanie, projektovanie a riadenie rizík a hrozieb pre bezpečnosť osôb, materiálnych, ako aj nemateriálnych hodnôt a životného prostredia, technologických rizík, priemyselnej bezpečnosti a uskutočňovanie preventívnych opatrení a efektívne a účinné riešenie protispoločenskej  a trestnej  činnosti,  vzniknutých bezpečnostných incidentov, mimoriadnych udalostí a krízových situácií.

Medzi nosné témy jadra znalostí študijného odboru patria ochrana osôb, majetku a informácií, bezpečnostný manažment, projektový manažment, občianska bezpečnosť a civilná ochrana, manažment rizík a krízový manažment, záchranné služby, súdne inžinierstvo, teória policajných vied, kriminalistika a kriminológia, bezpečnostné verejno-správne služby, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarmi, technologická bezpečnosť. Nosné témy jadra študijného odboru zahŕňajú znalosti z relevantných právnych oblastí, najmä z oblasti trestného, policajného a správneho práva.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent disponuje všeobecnými vedomosťami v oblasti študijného odboru na úrovni syntézy vrátane kľúčových pojmov a kategórií, vie určiť súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém súvisiacich s ochranou osôb, materiálnych a nemateriálnych hodnôt a životného prostredia, so súdnym inžinierstvom, s kriminalistikou a kriminológiou, s policajnými službami, záchrannými službami a ochranou pred požiarmi, ako aj s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (ďalej len

„BOZP)“, s ohľadom na konkrétnu profiláciu študijného programu. Má vedomosti o ekonomických a sociálnych súvislostiach bezpečnosti štátu, organizácií a jednotlivcov. Vie vysvetliť právne normy v oblasti bezpečnosti, zásady riadenia procesov ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, prípravy štátu na obranu, ochrany objektov, ochrany prvkov ochrany kritickej infraštruktúry, manažmentu rizík, krízového manažmentu a všeobecnej vnútornej správy na úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy,  ako  aj  zásady  BOZP.  Ovláda  základy  diagnostiky,  ohodnocovania  majetku  a

dokumentovania škôd. Disponuje praktickými a metodologickými vedomosťami, ktoré sa týkajú

kľúčových oblastí teórie práva, interpretácie a ich aplikácie v bezpečnostnom systéme štátu a v jednotlivých službách a organizáciách zaoberajúcich sa ochranou osôb a majetku, ako aj podstatnými informáciami, pojmami, princípmi a teóriou vzťahujúcou sa na výkon policajných, kriminalistických alebo kriminologických činností v bezpečnostných službách. Vie určiť štandardy, štruktúru a funkčné väzby policajných a kriminalistických systémov v bezpečnostných službách. Vie obhájiť zvolené zásady a princípy ochrany pred požiarmi, zásady riadenia a vykonávania zásahov zložkami integrovaného záchranného systému (ďalej len „IZS“), techniku a technické prostriedky používané pri záchranných prácach a taktické postupy uplatňované pri technických zásahoch a pri likvidácii požiarov. Má potrebné vedomosti o protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov a vie špecifikovať požiarnotechnické a bezpečnostné charakteristiky materiálov a technických prostriedkov ochrany pred požiarmi, podstatu pôsobenia rádioaktívnych, chemických a biologických látok na človeka a materiálne hodnoty, o ochrane pred účinkami nebezpečných látok. Vie vyvodiť právne závery a technické požiadavky BOZP, vie identifikovať nebezpečenstvá, posudzovať a riadiť riziká a má vedomosti o technologickej, technickej, kolektívnej a individuálnej prevencii a o postupoch pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia zamestnancov.

Pri riešení špecifických odborných problémov absolvent vie aplikovať relevantné oblasti práva do problematiky právnej ochrany osôb a ich majetku v konkrétnych podmienkach jednotlivých bezpečnostných služieb. Vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti na tvorbu zámerov a koncepcií činnosti bezpečnostných služieb a záchranných systémov. Vie analyzovať a posudzovať negatívne javy a ich následky a uskutočňovať základné postupy expertnej činnosti. Je schopný špecifikovať, navrhovať a aplikovať metódy posudzovania bezpečnostných rizík, kriminalistické alebo kriminologické postupy najmä pri odhaľovaní, vyhľadávaní, predbežnom skúmaní, zaisťovaní a ochrane kriminalisticky významných objektov záujmu. Dokáže navrhovať, implementovať a riadiť systémy ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany dôležitých objektov a tiež systémy BOZP. Je schopný samostatne analyzovať stav po vzniku bezpečnostných incidentov a mimoriadnych udalostí a rozhodovať o spôsobe vykonávania záchranných prác. Vie tvorivo používať modely a nástroje spojené s predchádzaním vzniku krízových situácií, implementovať do činnosti záchranných zložiek požiadavky právnych predpisov a vytvárať podmienky na riešenie kríz a odstraňovanie ich následkov. Dokáže vykonávať a vyhodnocovať experimenty v oblasti hodnotenia materiálov a technických prostriedkov, spracovávať správy a posudky. Vie zhodnotiť a posúdiť faktory pracovného prostredia vrátane nebezpečných látok, vyhradených technických zariadení, požiarneho, bezpečnostného inžinierstva. Vie navrhovať metódy analýzy, hodnotenia, posúdenia a riadenia rizík pracovného prostredia, technických systémov a spoľahlivosti ľudského činiteľa.

 

Absolvent sa dokáže samostatne rozhodovať pri navrhovaní bezpečnostných a technických systémov tak, aby spĺňali požiadavky na ich účelnosť a efektívnosť a aplikovať ich na nižšej a strednej úrovni riadenia verejnej správy, záchranných zložiek a podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa predmetnými oblasťami. Je schopný v širších súvislostiach identifikovať, vyhľadať, posúdiť, zaistiť všetky druhy kriminalistických a forenzných stôp v rámci kriminalisticky významných objektov. Absolvent vie samostatne efektívne využívať odborné zručnosti pri odhaľovaní, vyšetrovaní a klasifikovaní trestnej a inej protispoločenskej činnosti s využitím vedomostí z príslušných oblastí trestného, policajného a správneho práva. Vie odborne riadiť a organizovať činnosť záchranných zložiek IZS pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v špecifickom prostredí. Je schopný spracovať dokumentáciu na úseku ochrany pred požiarmi a navrhovať protipožiarne opatrenia pre vybrané typy objektov a prevádzok. Je spôsobilý poskytovať poradenskú činnosť zamestnávateľovi. Vie samostatne naplánovať, pripraviť a uskutočniť školenia BOZP. Je pripravený prezentovať verejnosti príčiny a podstatu problémov a obmedzení a postupy ich riešenia. Chápe morálne, etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru a aplikuje ich v praxi. Systematicky plánuje a uskutočňuje vlastné vzdelávanie v súlade s novými teoretickými poznatkami a zmenami v právnom prostredí.

Popis prvého stupňa

Absolvent disponuje všeobecnými vedomosťami v oblasti študijného odboru na úrovni syntézy vrátane kľúčových pojmov a kategórií, vie určiť súvislosti medzi nimi v kontexte hlavných tém súvisiacich s ochranou osôb, materiálnych a nemateriálnych hodnôt a životného prostredia, so súdnym inžinierstvom, s kriminalistikou a kriminológiou, s policajnými službami, záchrannými službami a ochranou pred požiarmi, ako aj s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (ďalej len

„BOZP)“, s ohľadom na konkrétnu profiláciu študijného programu. Má vedomosti o ekonomických a sociálnych súvislostiach bezpečnosti štátu, organizácií a jednotlivcov. Vie vysvetliť právne normy v oblasti bezpečnosti, zásady riadenia procesov ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, prípravy štátu na obranu, ochrany objektov, ochrany prvkov ochrany kritickej infraštruktúry, manažmentu rizík, krízového manažmentu a všeobecnej vnútornej správy na úrovni miestnej štátnej správy a samosprávy,  ako  aj  zásady  BOZP.  Ovláda  základy  diagnostiky,  ohodnocovania  majetku  a

dokumentovania škôd. Disponuje praktickými a metodologickými vedomosťami, ktoré sa týkajú

kľúčových oblastí teórie práva, interpretácie a ich aplikácie v bezpečnostnom systéme štátu a v jednotlivých službách a organizáciách zaoberajúcich sa ochranou osôb a majetku, ako aj podstatnými informáciami, pojmami, princípmi a teóriou vzťahujúcou sa na výkon policajných, kriminalistických alebo kriminologických činností v bezpečnostných službách. Vie určiť štandardy, štruktúru a funkčné väzby policajných a kriminalistických systémov v bezpečnostných službách. Vie obhájiť zvolené zásady a princípy ochrany pred požiarmi, zásady riadenia a vykonávania zásahov zložkami integrovaného záchranného systému (ďalej len „IZS“), techniku a technické prostriedky používané pri záchranných prácach a taktické postupy uplatňované pri technických zásahoch a pri likvidácii požiarov. Má potrebné vedomosti o protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov a vie špecifikovať požiarnotechnické a bezpečnostné charakteristiky materiálov a technických prostriedkov ochrany pred požiarmi, podstatu pôsobenia rádioaktívnych, chemických a biologických látok na človeka a materiálne hodnoty, o ochrane pred účinkami nebezpečných látok. Vie vyvodiť právne závery a technické požiadavky BOZP, vie identifikovať nebezpečenstvá, posudzovať a riadiť riziká a má vedomosti o technologickej, technickej, kolektívnej a individuálnej prevencii a o postupoch pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia zamestnancov.

Pri riešení špecifických odborných problémov absolvent vie aplikovať relevantné oblasti práva do problematiky právnej ochrany osôb a ich majetku v konkrétnych podmienkach jednotlivých bezpečnostných služieb. Vie modifikovať všeobecné a odborné vedomosti na tvorbu zámerov a koncepcií činnosti bezpečnostných služieb a záchranných systémov. Vie analyzovať a posudzovať negatívne javy a ich následky a uskutočňovať základné postupy expertnej činnosti. Je schopný špecifikovať, navrhovať a aplikovať metódy posudzovania bezpečnostných rizík, kriminalistické alebo kriminologické postupy najmä pri odhaľovaní, vyhľadávaní, predbežnom skúmaní, zaisťovaní a ochrane kriminalisticky významných objektov záujmu. Dokáže navrhovať, implementovať a riadiť systémy ochrany kritickej infraštruktúry, ochrany dôležitých objektov a tiež systémy BOZP. Je schopný samostatne analyzovať stav po vzniku bezpečnostných incidentov a mimoriadnych udalostí a rozhodovať o spôsobe vykonávania záchranných prác. Vie tvorivo používať modely a nástroje spojené s predchádzaním vzniku krízových situácií, implementovať do činnosti záchranných zložiek požiadavky právnych predpisov a vytvárať podmienky na riešenie kríz a odstraňovanie ich následkov. Dokáže vykonávať a vyhodnocovať experimenty v oblasti hodnotenia materiálov a technických prostriedkov, spracovávať správy a posudky. Vie zhodnotiť a posúdiť faktory pracovného prostredia vrátane nebezpečných látok, vyhradených technických zariadení, požiarneho, bezpečnostného inžinierstva. Vie navrhovať metódy analýzy, hodnotenia, posúdenia a riadenia rizík pracovného prostredia, technických systémov a spoľahlivosti ľudského činiteľa.

 

Absolvent sa dokáže samostatne rozhodovať pri navrhovaní bezpečnostných a technických systémov tak, aby spĺňali požiadavky na ich účelnosť a efektívnosť a aplikovať ich na nižšej a strednej úrovni riadenia verejnej správy, záchranných zložiek a podnikateľských subjektov zaoberajúcich sa predmetnými oblasťami. Je schopný v širších súvislostiach identifikovať, vyhľadať, posúdiť, zaistiť všetky druhy kriminalistických a forenzných stôp v rámci kriminalisticky významných objektov. Absolvent vie samostatne efektívne využívať odborné zručnosti pri odhaľovaní, vyšetrovaní a klasifikovaní trestnej a inej protispoločenskej činnosti s využitím vedomostí z príslušných oblastí trestného, policajného a správneho práva. Vie odborne riadiť a organizovať činnosť záchranných zložiek IZS pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí v špecifickom prostredí. Je schopný spracovať dokumentáciu na úseku ochrany pred požiarmi a navrhovať protipožiarne opatrenia pre vybrané typy objektov a prevádzok. Je spôsobilý poskytovať poradenskú činnosť zamestnávateľovi. Vie samostatne naplánovať, pripraviť a uskutočniť školenia BOZP. Je pripravený prezentovať verejnosti príčiny a podstatu problémov a obmedzení a postupy ich riešenia. Chápe morálne, etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti študijného odboru a aplikuje ich v praxi. Systematicky plánuje a uskutočňuje vlastné vzdelávanie v súlade s novými teoretickými poznatkami a zmenami v právnom prostredí.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent disponuje rozsiahlymi všeobecnými teoretickými a odbornými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia s ohľadom na konkrétnu profiláciu študijného programu. Vie argumentovať komplexnými metodologickými vedomosťami z príslušnej oblasti práva, z ochrany osôb, majetku a životného prostredia, ktoré mu umožnia samostatne pripravovať a realizovať odborné postupy, bezpečnostné projekty a komplexne ich riešiť s využitím zásad projektového manažérstva. Absolvent vie argumentovať relevantnými právnymi predpismi na úseku práva, bezpečnosti a súdneho inžinierstva, zásady organizácie, riadenia a plnenia úloh civilnej ochrany. Má dostatočné znalosti z problematiky analýzy a posudzovania negatívnych javov a ich následkov, z metodiky expertnej činnosti a z forenznej analytickej činnosti, ktoré vie logicky zostaviť a obhájiť do technicky odôvodniteľného celku. Má dostatočné vedomosti zo zásad a podmienok ochrany kritickej infraštruktúry, z teórie a praxe manažmentu rizík, krízového manažmentu a všeobecnej vnútornej správy na úrovni ústrednej a miestnej štátnej správy a samosprávy, ako aj z ochrany pred požiarmi, vrátane tvorby plánov ochrany objektov a bezpečnostných projektov. Vie zaujať stanovisko a odporúčať vhodný prístup v oblasti aplikácie metód kriminalistiky a kriminológie na podporu bezpečnosti, ochrany osôb a majetku. Vie zvoliť vhodné kriminalistické a kriminologické metódy na skúmanie a hodnotenie významných kriminalistických objektov a určovať vyšetrovacie verzie a policajné postupy. Ovláda základné vedomosti z oblasti manažmentu rizík a vie ich aplikovať v orgánoch verejnej správy a v podnikateľských subjektoch. Má vedomosti týkajúce sa riadenia náročných zásahov a súčinnosti zložiek IZS a v oblasti ochrany pred požiarmi pozná široké spektrum preventívnych a represívnych opatrení a spôsoby ich aplikácie v špecifickom prostredí a situáciách. Má vedomosti o fyzikálnochemickej podstate procesov horenia, hasenia a o rozvoji požiaru. Vie v praxi uplatniť vedomosti o materiáloch a ich vlastnostiach, o technológiách a ich obmedzeniach, o právnych normách expertnej činnosti, o expertíznej analýze, o príčinnej analýze porúch, tvorbe expertíznej správy a dokumentácie v oblasti priemyselnej bezpečnosti. Pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a preventívne opatrenia. Ovláda bezpečnostné opatrenia na úseku ochrany informácií, duševného vlastníctva a zásady riadenia informačnej bezpečnosti organizácií.

 

Absolvent je schopný samostatne a kvalifikovane spracovávať koncepčné návrhy na riešenie rôznych krízových scenárov s dôrazom na ochranu osôb, majetku a životného prostredia. Je schopný analyzovať bezpečnostné prostredie a jeho zmeny, vykonávať posudzovanie rizík a bezpečnostné analýzy a navrhovať komplexné bezpečnostné systémy. Je pripravený navrhovať a prijímať vhodné riešenia na ochranu osôb a majetku po vzniku bezpečnostných incidentov, prípadne mimoriadnych udalostí. Dokáže viesť a riadiť analytické, policajné, vyšetrovacie a výkonné tímy a prijímať komplexné riešenia na zaistenie bezpečnosti. Je schopný analyzovať kriminalistické objekty a kriminologické stavy a situácie z pohľadu bezpečnosti a jej narušenia. Vie samostatne spracovávať koncepčné návrhy na riešenie porúch v celom systéme policajných, kriminalistických alebo kriminologických situácii a jeho jednotlivých prvkov a aplikovať všetky vybrané kriminalistické a kriminologické metódy na skúmanie významných kriminalistických objektov. Dokáže prijímať rozhodnutia vo vzťahu k právnej zodpovednosti subjektov porušujúcich práva a chránené záujmy v oblasti bezpečnosti. Je schopný navrhovať, implementovať a riadiť systémy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Navrhuje systémové opatrenia pre zvýšenie efektívnosti systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Posudzuje podnikateľské riziká a riziká vzniku závažných priemyselných havárii, spracováva havarijné plány a pripravuje opatrenia na ich aplikovanie. Vykonáva analýzy rizík územia a zabezpečuje ich dokumentáciu. Na úseku požiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov uplatňuje zásady riadenia rizík, dokáže posudzovať stavby a technologické zariadenia so zložitým riešením protipožiarnej bezpečnosti. Je schopný navrhovať, implementovať a riadiť systémy BOZP, vykonávať analýzy rizík vo výrobných a technologických procesoch, zabezpečiť ich dokumentáciu a navrhovať systémové opatrenia pre zvýšenie efektívnosti systémov riadenia BOZP s cieľom dosiahnutia požadovanej úrovne kultúry bezpečnosti v celom systéme človek – stroj – prostredie.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení mimoriadnych udalostí rôzneho charakteru a iných krízových javov, problémov počas plánovaných činnosti a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Dokáže riadiť tímy pracovníkov v tejto oblasti, samostatne viesť bezpečnostné akcie a prevziať zodpovednosť za správnosť ich riešenia. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Vie riadiť bezpečnostné tímy, tímy vyšetrovateľov, záchranárov, koordinovať činnosť policajných a záchranných zložiek, komplexne organizovať činnosť pri vykonávaní záchranných prác počas havárií, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí. Je spôsobilý samostatne posudzovať parametre pracovného prostredia v oblasti práce s nebezpečnými látkami, vyhradených technických zariadení, požiarneho a bezpečnostného inžinierstva. Je kompetentný samostatne alebo v tíme pripravovať komplexnú dokumentáciu ochrany pred požiarmi a voliť a implementovať vhodnú stratégiu protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov. Ovláda problematiku diagnostiky, ohodnocovania majetku a posudzovania škôd a metódy výskumu a vývoja s orientáciou na príslušnú špecializáciu (doprava, strojárstvo, stavebníctvo, elektrotechnika, ekonomika, informatika a podobne). Disponuje inovatívnym a tvorivým myslením pri aplikácii krízových stratégii a moderných metód prevencie a riešenia trestnej a inej protispoločenskej činnosti a krízových javov. Je schopný používať progresívne metódy a prostriedky pri riešení problémov, zavádzať zložité technické riešenia a tvorivo aplikovať získané poznatky z teórie a praxe. Je spôsobilý poskytovať zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti vzdelávacích, metodických, organizačných, koordinačných a ďalších úloh pri zaisťovaní BOZP. Je kompetentný identifikovať a analyzovať problémy, navrhnúť a implementovať riešenie zložitých a rozsiahlych zásahov záchranných zložiek IZS spolu s vypracovaním príslušnej dokumentácie. Je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej činnosti a prijatých rozhodnutí pred verejnosťou a pred odborným publikom a to aj v cudzom jazyku. Stará sa o svoj osobný odborný rast a o vzdelávanie svojich podriadených s dôrazom na predmetný študijný odbor.

Popis tretieho stupňa

Absolvent má rozsiahle všeobecné vedomosti na  úrovni hodnotenia  a vie správne  aplikovať konkrétne vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu na úseku ochrany osôb, majetku a životného prostredia, bezpečnostných verejno-právnych služieb, projektovania najnáročnejších policajných a iných bezpečnostných činností, v oblasti kriminalistiky a kriminológie, BOZP, v oblasti záchranných služieb a v oblasti hodnotenia materiálov a technických prostriedkov na úseku ochrany pred požiarmi, ako aj v krízovom manažmente, manažmente rizík a v súdnom inžinierstve. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v oblasti bezpečnostných služieb. Má dostatočné vedomosti o postupoch projektovania výskumu a vývoja, ako aj zostavovania a vedenia výskumných tímov.

 

Absolvent dokáže formulovať nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj študijného odboru bezpečnostné vedy samostatne, ako aj v interakciách s inými študijnými odbormi. Aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov teórie a praxe krízového riadenia, ochrany osôb a majetku, kriminalistiky a činnosti policajných služieb, požiarnej bezpečnosti, záchranných činností, súdneho inžinierstva a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Aplikuje vlastné zistenia zo skúmania príčin, priebehu a dôsledkov negatívnych technických javov. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri hľadaní nových technológií, technických detailov a dôležitých interaktívnych systémových väzieb. Na zvýšenie efektívnosti a účinnosti svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacom sa bezpečnostnom prostredí. Samostatne prezentuje výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Je platným členom vedeckých tímov v oblasti krízového riadenia, požiarneho inžinierstva a environmentálnej bezpečnosti, v ochrane objektov a majetku s dôrazom na prvky kritickej infraštruktúry, ako aj v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Je pripravený pôsobiť  v pozícii vysokoškolského učiteľa  a výskumného pracovníka v oblasti bezpečnostných vied a bezpečnosti. Vo svojej práci využíva moderné metódy rozhodovania vrátane modelovania a simulácie podporené vhodnými softvérovými produktmi. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v študijnom odbore bezpečnostné vedy.

Späť