Fire protection and Safety

Profil absolventa druhého stupňa štúdia študijného programu Protipožiarna ochrana a bezpečnosť tvoria:

1. vedomosti - z oblasti ochrany pred požiarmi a záchranných služieb, protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov, požiarnotechnických vlastností materiálov a ich hodnotenia, techniky a technológiách hasenia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, krízového riadenia a civilnej ochrany, riadenia ľudí, vrátane kontrolnej činnosti;

2. zručnosti – analyzovať príčiny a špecifikovať problémy pri likvidácii zložitých požiarov a iných mimoriadnych udalostí, riadiť procesy zmien technických a technologických postupov pri predchádzaní požiarom a mimoriadnym udalostiam, modifikovať všeobecné a odborné vedomosti na tvorbu zámerov a koncepcií IZS, organizovať a koordinovať sily a prostriedky pri likvidácii požiarov a iných mimoriadnych udalostiach, tvorivo používať nástroje na predchádzanie vzniku a riešenie krízových situácií, spracovávať dokumentáciu, správy, odborné posudky a expertízy na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany;

3. kompetencie – samostatne analyzovať stav a rozhodovať o spôsobe výkonu záchranných, likvidačných a sanačných prác, navrhovať riešenie protipožiarnej bezpečnosti vybraných technologických systémov, stavieb a špecializovaných stavieb, spracovať komplexnú dokumentáciu na úseku protipožiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany, tvoriť koncepciu výchovy a vzdelávania v rámci odbornej a špecializovanej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a civilnej ochrany.

 Prospects of graduates

The graduate of the second degree of the study programme "Fire protection and Safety" will be applied as a manager of IZS or in HaZZ or in a management position in the state administration and local government, organizations providing services for the protection of persons and property and as an independent worker for the comprehensive assessment of fire protection and safety systems. He/she has the possibility to continue his/her studies at the third level of studies.Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additional information

 Conditions for international students

Foreign students apply and are admitted to study under the same conditions as applicants from the Slovak Republic.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Admission of applicants to the engineering study programme Fire Protection and Safety of the study field Security Sciences will take place in the form of a selective admission procedure without the participation of applicants.

The level and nature of the Bachelor's studies completed will be assessed on the basis of an evaluation of the weighted study average of the Bachelor's studies and the overall result of the state examination. Graduates of a study programme in a related field will be required to take selected courses from the Security Sciences core of the first degree without credit.

Selection deadline for admission is 20 July 2022Coordinator for students with specific needs

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skGeneral information on the admission exam

General information about the admission procedure

 • officially certified copy of the first degree diploma, state examination certificate and diploma supplement (a statement of the results of the bachelor's degree examinations with the weighted study average for the bachelor's degree specified) - send, respectively. deliver to the Dean's Office of the Faculty of Woodworking immediately after obtaining them - mandatory attachment,

 • electronic application formfor studies should be filled in, printed directly from the system, signed and sent to the Dean's Office of the Faculty of Woodworking within the deadline for submission of applications for studies.

 • for each study programme it is necessary to submit an application form separately,

 • Admission of applicants to the engineering study programme Fire Protection and Safety will take place in the form of a selective admission procedure without the participation of applicants. The level and nature of the bachelor's studies completed will be assessed on the basis of an evaluation of the weighted average of the bachelor's studies and the overall result of the state examination. Graduates of a study programme in a related field will be required to take selected courses from the Security Sciences core of their first degree without credit.

 • information about registered applications of applicants will be published on the website of the Technical University, in the university system UIS in the section results of entrance examinations after entering the applicant's birth number: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • the number of admitted students is planned for each study programme separately,

 • the order of students admitted to the study programmes shall be determined on the basis of the results achieved and the nature of the first I degree studies completed.

 • the results of the entrance examination and admission selection procedures will be published on the website after their evaluation at http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl or on the Faculty's website https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.Form of entrance exam

selection processwithout the participation ofcandidates • Apply the application for study

  01.01.2023 - 30.06.2023

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
60


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • Potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1250 €

The fee for admission procedure
E-application form: 35 €

Billing information

Account Name: Technical University of Zvolen

Bank:State Treasury

Účet: 7000271101/8180

Variable Symbol: number generated by the University's information system (identical to the application registration number)

Constant symbol: 0308

SEPA payment and payment from abroad

IBAN account number : SK 1981800000007000271101

BIC-SWIFT code : SPSRSKBA

Bank: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variable symbol: number generated by the University's information system (identical to the registration number of the application form)

Always up-to-date news about university Technical University in Zvolen on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Last update: 07.10.2022 08:14

Draw attention to not topical data