Metrológia

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja meradiel, je schopný navrhovať a rozvíjať metódy merania, kalibrácie a overovania meradiel, vyvíjať a aplikovať teoretické poznatky pri realizácii meracích jednotiek veličín, používať vedecké metódy navrhovania experimentov so zvláštnym zameraním na kalibráciu, overovanie meradiel a nadväznosť meraní, vedecky skúmať a rozvíjať metódy vyhodnocovania meraní a spracovania nameraných údajov. Absolvent je prínosom pre domovské pracovisko, kde priamo môže pokračovať vo vedeckej práci v nadväznosti na dizertačnú prácu. Absolvent odboru metrológia (3. stupeň): má hlboké teoretické vedomosti: v oblasti prírodných vied súvisiacich s jeho vedeckou prácou, v oblasti metrológie vybraných veličín, meracích jednotiek a ich realizácie, nadväznosti meradiel, teórie merania, meracích prístrojov a systémov, navrhovania a riadenia experimentov, spracovania výsledkov meraní a vyhodnocovania experimentov. Získa schopnosť: vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti metrológie, pracovať na zložitých experimentálnych zariadeniach, pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu, aplikovať získané výsledky vedeckého výskumu v praxi. Osvojí si: vedecké formulovanie problému, metódy vedenia riešiteľského kolektívu, metódy pedagogickej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Absolvent sa podieľa na profilovaní svojho odborného zamerania voľbou voliteľných predmetov, čo mu umožňuje získať komplexné znalosti v odbore pre jeho ďalšiu vedeckú prácu. Charakteristickou črtou výchovy je zapojenie doktorandov do vedeckovýskumných úloh univerzity a spolupracujúcich pracovísk praxe. Všestranne sa u absolventa podporujú schopnosti neustáleho zdokonaľovania a vzdelávania v kontexte prieniku nových technológií.

Uplatnenie absolventov
Doktorandský študijný program Metrológia je zameraný na prípravu vysokokvalifikovaných absolventov, ktorí majú predpoklady obsadiť odborné pozície vo výskumných a vývojových inštitúciách, v organizáciách poskytovateľov metrologických služieb, inštitúciách patriacich do infraštruktúry kvality. Tento potenciál potvrdzuje aj dobrá zamestnateľnosť študentov, ktorí absolvovali študijný program Metrológia v slovenskom jazyku. Od udelenia akreditácie študijného programu metrológia, vyučovaného v anglickom jazyku v dennej forme, ho však neabsolvovali žiadni študenti.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.05.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2400 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 17.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje