Metrológia

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja meradiel, je schopný navrhovať a rozvíjať metódy merania, kalibrácie a overovania meradiel, vyvíjať a aplikovať teoretické poznatky pri realizácii meracích jednotiek veličín, používať vedecké metódy navrhovania experimentov so zvláštnym zameraním na kalibráciu, overovanie meradiel a nadväznosť meraní, vedecky skúmať a rozvíjať metódy vyhodnocovania meraní a spracovania nameraných údajov. Absolvent je prínosom pre domovské pracovisko, kde priamo môže pokračovať vo vedeckej práci v nadväznosti na dizertačnú prácu. Absolvent odboru metrológia (3. stupeň): má hlboké teoretické vedomosti: v oblasti prírodných vied súvisiacich s jeho vedeckou prácou, v oblasti metrológie vybraných veličín, meracích jednotiek a ich realizácie, nadväznosti meradiel, teórie merania, meracích prístrojov a systémov, navrhovania a riadenia experimentov, spracovania výsledkov meraní a vyhodnocovania experimentov. Získa schopnosť: vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti metrológie, pracovať na zložitých experimentálnych zariadeniach, pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu, aplikovať získané výsledky vedeckého výskumu v praxi. Osvojí si: vedecké formulovanie problému, metódy vedenia riešiteľského kolektívu, metódy pedagogickej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Absolvent sa podieľa na profilovaní svojho odborného zamerania voľbou voliteľných predmetov, čo mu umožňuje získať komplexné znalosti v odbore pre jeho ďalšiu vedeckú prácu. Charakteristickou črtou výchovy je zapojenie doktorandov do vedeckovýskumných úloh univerzity a spolupracujúcich pracovísk praxe. Všestranne sa u absolventa podporujú schopnosti neustáleho zdokonaľovania a vzdelávania v kontexte prieniku nových technológií.

Uplatnenie absolventov
Absolvent nadobudne počas štúdia prioritne znalosti v oblasti vedeckej metrológie, pozná a vie aplikovať najnovšie metódy merania, meracích princípov a meracích prostriedkov, na vysokej vedeckej úrovni, analyzuje a vyhodnocuje namerané údaje (vrátane aplikácie najnovších metód vyhodnocovania neistôt) získané zo zložitých meraní, či už fyzikálnych alebo technických veličín. Orientuje sa vo svete vedeckej metrológie. Doterajšia úroveň študentov poukazuje na vysokú kvalitu štúdia, nakoľko takmer všetci doterajší absolventi ďalej pracujú vo svojom odbore doma ale aj v zahraničí. Absolventi tretieho stupňa štúdia sú pripravení aktívne sa zapájať do procesov medzinárodnej metrologickej spolupráce a to ako na Európskej, tak aj na celosvetovej úrovni. Svoje vedomosti získané pri štúdiu aktívne aplikujú vo sfére medzinárodných projektov v rámci globálneho metrologického výskumu zastrešovaného najmä aktivitami Medzinárodného úradu pre miery a váhy (BIPM) alebo medzinárodnou regionálnou metrologickou organizáciou EURAMET. Sú pripravení aktívne prispievať svojimi vedomosťami a ďalšou tvorivou vedeckou činnosťou k práci vedeckých medzinárodných metrologických pracovných skupín pracujúcich pod hlavičkou BIPM alebo EURAMET. Podieľajú sa na formovaní úloh medzinárodného charakteru v oblasti metrológie a aktívne vstupujú do ich riešenia. Sú schopní nachádzať uplatnenie predovšetkým v oblasti vedeckej metrológie, v oblasti metrologického výskumu, ale aj v oblasti riešenia praktických úloh merania, resp. metrológie. Absolventi tretieho stupňa sa prioritne uplatnia v oblasti vrcholovej metrológie, ako je Slovenský metrologický ústav, Český metrologický institut, ale aj v ďalších laboratóriách, či už kalibračných alebo skúšobných, ktoré sa aktívne podieľajú na riešení zložitých projektov v oblasti vývoja meracích metód, meracej techniky alebo aspoň s maximálnym podielom tejto činnosti.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.05.2023 - 31.05.2023

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    28.06.2023 - 12.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2400 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje