Metrológia

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja meradiel, je schopný navrhovať a rozvíjať metódy merania, kalibrácie a overovania meradiel, vyvíjať a aplikovať teoretické poznatky pri realizácii meracích jednotiek veličín, používať vedecké metódy navrhovania experimentov so zvláštnym zameraním na kalibráciu, overovanie meradiel a nadväznosť meraní, vedecky skúmať a rozvíjať metódy vyhodnocovania meraní a spracovania nameraných údajov. Absolvent je prínosom pre domovské pracovisko, kde priamo môže pokračovať vo vedeckej práci v nadväznosti na dizertačnú prácu. Absolvent odboru metrológia (3. stupeň): má hlboké teoretické vedomosti: v oblasti prírodných vied súvisiacich s jeho vedeckou prácou, v oblasti metrológie vybraných veličín, meracích jednotiek a ich realizácie, nadväznosti meradiel, teórie merania, meracích prístrojov a systémov, navrhovania a riadenia experimentov, spracovania výsledkov meraní a vyhodnocovania experimentov. Získa schopnosť: vedecky bádať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti metrológie, pracovať na zložitých experimentálnych zariadeniach, pripravovať a prezentovať správy o výsledkoch výskumu, aplikovať získané výsledky vedeckého výskumu v praxi. Osvojí si: vedecké formulovanie problému, metódy vedenia riešiteľského kolektívu, metódy pedagogickej práce, väzby výskum-vývoj-výroba-použitie, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Absolvent sa podieľa na profilovaní svojho odborného zamerania voľbou voliteľných predmetov, čo mu umožňuje získať komplexné znalosti v odbore pre jeho ďalšiu vedeckú prácu. Charakteristickou črtou výchovy je zapojenie doktorandov do vedeckovýskumných úloh univerzity a spolupracujúcich pracovísk praxe. Všestranne sa u absolventa podporujú schopnosti neustáleho zdokonaľovania a vzdelávania v kontexte prieniku nových technológií.

Prospects of graduates
Absolvent nadobudne počas štúdia prioritne znalosti v oblasti vedeckej metrológie, pozná a vie aplikovať najnovšie metódy merania, meracích princípov a meracích prostriedkov, na vysokej vedeckej úrovni, analyzuje a vyhodnocuje namerané údaje (vrátane aplikácie najnovších metód vyhodnocovania neistôt) získané zo zložitých meraní, či už fyzikálnych alebo technických veličín. Orientuje sa vo svete vedeckej metrológie. Doterajšia úroveň študentov poukazuje na vysokú kvalitu štúdia, nakoľko takmer všetci doterajší absolventi ďalej pracujú vo svojom odbore doma ale aj v zahraničí. Absolventi tretieho stupňa štúdia sú pripravení aktívne sa zapájať do procesov medzinárodnej metrologickej spolupráce a to ako na Európskej, tak aj na celosvetovej úrovni. Svoje vedomosti získané pri štúdiu aktívne aplikujú vo sfére medzinárodných projektov v rámci globálneho metrologického výskumu zastrešovaného najmä aktivitami Medzinárodného úradu pre miery a váhy (BIPM) alebo medzinárodnou regionálnou metrologickou organizáciou EURAMET. Sú pripravení aktívne prispievať svojimi vedomosťami a ďalšou tvorivou vedeckou činnosťou k práci vedeckých medzinárodných metrologických pracovných skupín pracujúcich pod hlavičkou BIPM alebo EURAMET. Podieľajú sa na formovaní úloh medzinárodného charakteru v oblasti metrológie a aktívne vstupujú do ich riešenia. Sú schopní nachádzať uplatnenie predovšetkým v oblasti vedeckej metrológie, v oblasti metrologického výskumu, ale aj v oblasti riešenia praktických úloh merania, resp. metrológie. Absolventi tretieho stupňa sa prioritne uplatnia v oblasti vrcholovej metrológie, ako je Slovenský metrologický ústav, Český metrologický institut, ale aj v ďalších laboratóriách, či už kalibračných alebo skúšobných, ktoré sa aktívne podieľajú na riešení zložitých projektov v oblasti vývoja meracích metód, meracej techniky alebo aspoň s maximálnym podielom tejto činnosti.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.05.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    01.05.2021 - 12.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
3


Annual tuition fees
Standard length of study: 2400 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 2400 €

The fee for admission procedure
application form: 80 €
E-application form: 80 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data