Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa uskutočňovaných na STU sú ustanovené v osobitnom vnútornom predpise STU. Výsledky dosiahnuté na strednej škole sa vyhodnotia pomocou bodovacieho systému. V bodovom hodnotení sú obsiahnuté: študijný priemer počas celého stredoškolského štúdia, výsledok maturity, priemerná známka z profilujúcich predmetov - matematika, fyzika, druh strednej školy a iné aktivity. Súčasťou prijímacieho konania môžu byť písomné prijímacie skúšky zo stredoškolskej matematiky a fyziky; jej výsledky sa taktiež vyjadria v bodoch.

Uplatnenie absolventov
Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie a bude mať vedomosti z oblasti merania, metrológie, manažérstva kvality, manažmentu organizácií, finančného a integrovaného manažérstva, ako aj z oblasti výrobnej techniky, navrhovania informačných a riadiacich systémov, informačných technológií a technickej diagnostiky. V technických a riadiacich činnostiach bude vedieť primerane uplatniť moderné CAx technológie. Dokáže aplikovať progresívne nástroje a techniky manažérstva kvality. Bude pripravený na samostatné, ako aj tímové riešene základných úloh metrológie, manažérstva kvality a návrhu a vyhodnotenia meraní. Absolvent nájde uplatnenie v priemyselných podnikoch v rôznych odvetviach vrátane automobilového priemyslu ako metrológ, strojár alebo manažér kvality.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://www.sjf.stuba.sk/sk/podmienkypre-prijatie-na-studium.html?page_id=5311Doplňujúce informácie

https://www.sjf.stuba.sk/sk/prijimacie-konanie-bakalarske-studium-1.html?page_id=6093Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Alena Cepková , PhD.

tel.: + 421 908 769 899

e-mail: alena.cepkova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2023/2024 otvára dennú formu bakalárskeho štúdia. Externá forma štúdia sa v akademickom roku 2023/2024 neotvára.Testy

without admission examination.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 01.01.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 4000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 4000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 80 €
elektronická prihláška: 80 €

Fakturačné údaje

Bank: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Adressee: Strojnícka fakulta – Nám.slobody 17, 81231 Bratislava
Bank account   IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
Variable symbol:  generated by informative system of  E application
Constant symbol for the payment by bank transfer: 0558

Additional data  for the payment from abroad:
Address of the recipient: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN code: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT code: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje