Meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa uskutočňovaných na STU sú ustanovené v osobitnom vnútornom predpise STU. Výsledky dosiahnuté na strednej škole sa vyhodnotia pomocou bodovacieho systému. V bodovom hodnotení sú obsiahnuté: študijný priemer počas celého stredoškolského štúdia, výsledok maturity, priemerná známka z profilujúcich predmetov - matematika, fyzika, druh strednej školy a iné aktivity. Súčasťou prijímacieho konania môžu byť písomné prijímacie skúšky zo stredoškolskej matematiky a fyziky; jej výsledky sa taktiež vyjadria v bodoch.

Prospects of graduates
Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie a bude mať vedomosti z oblasti merania, metrológie, manažérstva kvality, manažmentu organizácií, finančného a integrovaného manažérstva, ako aj z oblasti výrobnej techniky, navrhovania informačných a riadiacich systémov, informačných technológií a technickej diagnostiky. V technických a riadiacich činnostiach bude vedieť primerane uplatniť moderné CAx technológie. Dokáže aplikovať progresívne nástroje a techniky manažérstva kvality. Bude pripravený na samostatné, ako aj tímové riešene základných úloh metrológie, manažérstva kvality a návrhu a vyhodnotenia meraní. Absolvent nájde uplatnenie v priemyselných podnikoch v rôznych odvetviach vrátane automobilového priemyslu ako metrológ, strojár alebo manažér kvality.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

https://www.sjf.stuba.sk/sk/podmienkypre-prijatie-na-studium.html?page_id=5311Additional information

https://www.sjf.stuba.sk/sk/prijimacie-konanie-bakalarske-studium-1.html?page_id=6093Coordinator for students with specific needs

Mgr. Alena Cepková , PhD.

tel.: + 421 908 769 899

e-mail: alena.cepkova@stuba.skGeneral information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2021/2022 otvára dennú formu bakalárskeho štúdia. Externá forma štúdia sa v akademickom roku 2021/2022 neotvára.Tests

without admission examination.  • Apply the application for study

    18.12.2020 - 06.04.2021

  • Send certificate to

    17.06.2021

  • Submit additional application form

    15.04.2021 - 15.06.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
13


Current number of filed applications:
6


Annual tuition fees
Standard length of study: 4000 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 4000 €

The fee for admission procedure
application form: 80 €
E-application form: 80 €

Billing information

Bank: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Adressee: Strojnícka fakulta – Nám.slobody 17, 81231 Bratislava
Bank account   IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
Variable symbol:  generated by informative system of  E application
Constant symbol for the payment by bank transfer: 0558

Additional data  for the payment from abroad:
Address of the recipient: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN code: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT code: SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data