Aplikovaná mechanika

Absolvent bude disponovať dobrými znalosťami z matematiky, mechaniky tuhých telies, pružnosti a pevnosti, MKP, analýzy a syntézy mechanizmov, dynamiky strojov, kmitania, technickej akustiky a experimentu, ktoré dokáže samostatne aplikovať na riešenie problémov technickej praxe. Osvojí si zásady samostatnej a kolektívnej vedeckej práce, dokáže samostatne formulovať problém a následne zvoliť optimálnu metódu jeho riešenia. Výsledky práce dokáže prezentovať vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Bude schopný pracovať s modernými softvérovými prostriedkami a dokáže vytvoriť nové programy na riešenie konkrétnych problémov mechaniky. Uplatní sa ako vedecko-výskumný pracovník vo vedeckých ustanovizniach, na univerzitách a taktiež ako vysoko kvalifikovaný odborník pri riešení problémov mechaniky strojov a konštrukcií v rôznych priemyselných odvetviach.

Uplatnenie absolventov
Získané vedomosti, skúsenosti s vedeckou a publikačnou prácou, ako aj pedagogická prax umožňujú absolventom doktorandského štúdia uplatniť sa vo výskumno-vývojovej základni strojárstva, v priemyselnej praxi, alebo pokračovať vo vedecko-pedagogickej kariére na univerzite strojárskeho zamerania na Slovensku alebo v zahraničí. Komplexnosť profilu absolventov zaručuje ich bezproblémové uplatnenie vo výrobných a technologických odvetviach i v styčných oblastiach súčasnej informačnej spoločnosti.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.05.2021 - 31.05.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.05.2021 - 12.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
1


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 02:54

Upozorniť na neaktuálne údaje