Aplikovaná mechanika

Absolvent bude disponovať dobrými znalosťami z matematiky, mechaniky tuhých telies, pružnosti a pevnosti, MKP, analýzy a syntézy mechanizmov, dynamiky strojov, kmitania, technickej akustiky a experimentu, ktoré dokáže samostatne aplikovať na riešenie problémov technickej praxe. Osvojí si zásady samostatnej a kolektívnej vedeckej práce, dokáže samostatne formulovať problém a následne zvoliť optimálnu metódu jeho riešenia. Výsledky práce dokáže prezentovať vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Bude schopný pracovať s modernými softvérovými prostriedkami a dokáže vytvoriť nové programy na riešenie konkrétnych problémov mechaniky. Uplatní sa ako vedecko-výskumný pracovník vo vedeckých ustanovizniach, na univerzitách a taktiež ako vysoko kvalifikovaný odborník pri riešení problémov mechaniky strojov a konštrukcií v rôznych priemyselných odvetviach.

Prospects of graduates
Získané vedomosti, skúsenosti s vedeckou a publikačnou prácou, ako aj pedagogická prax umožňujú absolventom doktorandského štúdia uplatniť sa vo výskumno-vývojovej základni strojárstva, v priemyselnej praxi, alebo pokračovať vo vedecko-pedagogickej kariére na univerzite strojárskeho zamerania na Slovensku alebo v zahraničí. Komplexnosť profilu absolventov zaručuje ich bezproblémové uplatnenie vo výrobných a technologických odvetviach i v styčných oblastiach súčasnej informačnej spoločnosti.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
Sorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    01.05.2021 - 31.05.2021

  • Submit additional application form

    01.05.2021 - 12.07.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
1


Annual tuition fees
Standard length of study: 1500 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1500 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data