MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES Technologies

The professional profile of the Mechanical Engineering Technologies study programme graduates is characterised by theoretical but mainly practical knowledge of construction and mechanical engineering technologies, production facilities, quality, economics and production control and by abilities and capabilities of the skilful application of the acquired knowledge in practice. The graduates receive theoretical but mainly practical knowledge of the most widespread non-cutting technologies in mechanical engineering production and its control. They acquire habits and skills in technological activities and in application of modern technological tools. The graduates also have expertise in the field of production, testing, technological processing, selection, exploitation and degradation of properties of the main types of technical materials. They are able to operate mainly in industrial businesses: in the field of technical material production, their technological processing to semi-finished goods and products as well as in quality control and assurance, in purchase, sale, service and maintenance. The graduates are qualified to work in operation of industrial mechanical engineering companies, in rail and public transport, in all areas of mechanical engineering and in other organisations of administrative, production, operating or repair character. They feature sufficient practical experience and skills in laboratory work, too and they have a good command of professional terminology in a foreign language.Prospects of graduates

 Absolventi sú pripravení najmä na pôsobenie v priemyselných podnikoch v oblasti výroby technických materiálov, ich technologického spracovania na polotovary a výrobky, ako aj v oblasti kontroly ich kvality, nákupu, predaja, servisu a údržby. Absolventi môžu mať široké uplatnenie v prevádzke priemyselných strojárskych podnikov, v železničnej a mestskej hromadnej doprave, vo všetkých oblastiach strojárstva a v ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

TERMS AND CONDITIONS OF ADMISSION

1. The fundamental prerequisite of being accepted to the graduate study programme (second degree) is full completion of the undergraduate study of the first degree (Higher Education Act, n.131/2002 Coll.).

2. Health certificates the faculty does not require any confirmations of health status and accepts all the applications without any health certificates for all degrees of the university studies

FORMS OF ACCEPTANCE

1.  No entrance exams

 • all the applicants have to pass the selection procedure.

2. Selection Procedure

 • selection procedure is carried out in a form of an interview in order to ensure that the accepted candidates dispose of the necessary skills and abilities.
 • within the selection procedure, the results achieved during the undergraduate study, the result of the state examination and the passed undergraduate study programmes in the same or similar field of study will be evaluated. No entrance examinations take place.


Conditions for international students

The same terms and conditions of admission are applicable as for the applicants from abroad as for the applicants from Slovakia.

Foreign students who study in a foreign language(i.e. not Slovak), pay the tuition fee as stated in § 92 Subsection 8 (Higher Education Act). The tuition fee is specified by the UNIZA directive for the respective academic year, which can be found on the university website.

Students from abroad who study in the Slovak language do not have to pay the tuition fee. The applicants from the Czech Republic who want to apply and study in Žilina can use the application form available in the Czech Republic. The applicants who do not actively speak Slovak or Czech are required to attend the language training. (It is possible to attend the Slovak for Foreigners courses at UNIZA).

For foreign applicants who were accepted on the basis of international agreements or Slovak government grants, terms and conditions stated in respective agreements are applicable.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného
uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Ďalšie podmienky prijatia

1. Bez prijímacej skúšky
Všetci uchádzači o štúdium prechádzajú výberovým konaním.


2. Výberové konanie
Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.


Pravidlá výberového konania

Vo výberovom konaní sa posudzujú študijné výsledky dosiahnuté počas Bc. štúdia, výsledky štátnej skúšky a absolvovaný Bc. študijný program. Prijímacie skúšky sa nekonajú.Coordinator for students with specific needs

doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. tel.: 041/513 2519, 4950

e-mail: branislav.ftorek@fstroj.uniza.skGeneral information on the admission exam

Application forms are to be submitted for individual study programme.

In case the applicant is interested in more study programme, it is necessary to apply for each one individually, including payment of the respective admission procedure fees.

Applicants have to fill in the form Prihláška na vysokoškolské štúdium - 2. Stupeň or they can also use an electronic application form that can be found on the university website:https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php or on the education portal: https:// prihlaskavs.sk/sk/. 

Even in case of electronic application form, it is required to print it, sign it, enclose other required documents including the proof of payment of the fee and send it to the address SjF UNIZAwithin the stipulated deadlines.

Incomplete study application or application sent after the deadline will not be accepted.

In the absence of or failure of entrance exams, the faculty does not refund the admission fee.

If an applicant wants to take part in entrance exams at more faculties of UNIZA, the application forms have to be sent separately to each faculty and the respective admission procedure fees paid separately to each faculty.

Enclosures for the master´s degree programme (to be sent with application forms):

 • Curriculum Vitae,
 • Payment confirmation statement,
 • copy of the Diploma.

 Admission fee:

Send 20 € to:                                                          

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Bank: Štátna pokladnica

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

const. symbol: 0308

variable symbol: 10232 - inžinierske štúdium

 

Payment method: payment can be paid by bank transfer or postal order to the account above.

Payment confirmation statement: is to be sent to the Faculty with the application form.

With payment of the admission fee from the EU member states, the EES countries, territories that are considered a part of the EU (Treaty of Rome, Section 299) and SEPA countries,  it is necessary to use BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK34 8180  0000 0070 0026 9861.Form of entrance exam

Selection procedureTests

- • Open day

  26.01.2021

 • Apply the application for study

  31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  29.06.2021 - 29.06.2021

 • Send certificate to

  24.06.2021

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • CV (paper form, electronic form)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Bank: Štátna pokladnica

IBAN: SK34 8180 0000 0070 0026 9861

const. symbol: 0308

variable symbol: 10232 - inžinierske štúdium

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Mgr. Branislav Ftorek, PhD. – branislav.ftorek@fstroj.uniza.sk
Last update: 21.09.2020 14:09

Draw attention to not topical data