Riadenie a ekonomika podniku

Absolvent bakalárskeho študijného programu Riadenie a ekonomika podnikov získa vedomosti z oblasti technických a prírodovedných disciplín, z oblasti riadenia a ekonomiky podnikov, výrobných a informačných technológií a riadenia podnikových procesov. V priebehu štúdia získa zručnosť používať programové aplikácie a je pripravený využívať základné manažérske a ekonomické metódy a vybrané metódy priemyselného inžinierstva v praxi. Štruktúra predmetov študijného programu je koncipovaná tak, aby absolvent nadobudol rozsiahle vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia riešiť operatívne problémy vznikajúce v podnikoch. Absolvent je schopný pri riešení problémov a riadení podnikov uplatňovať základné princípy podporujúce konkurencieschopnosť podnikov.Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho študijného programu Riadenie a ekonomika podnikov, vďaka manažérskemu, ekonomickému a technickému zameraniu jednotlivých predmetov štúdia, nachádza svoje uplatnenie ako riadiaci a koordinačný pracovník na nižších a stredných úrovniach riadenia vo výrobných podnikoch, podnikoch služieb a v obchode. Absolvent má možnosť uplatniť sa ako kvalifikovaný pracovník v mnohých funkčných útvaroch riadenia podnikov, resp. pracovať ako samostatný odborný pracovník v špecializovaných útvaroch podnikov.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studiumAdditional information

Úplné podmienky prijatia na štúdium sú na: http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/bakalarske-studium

Vybraným študentom fakulty je umožnené

  • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Conditions for international students

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 5,000.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Prijatie na bakalárske štúdium je bez prijímacích skúšok. Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium v bakalárskych študijných programoch (prvý stupeň štúdia) je získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač o bakalárske štúdium na SjF TUKE bude hodnotený na základe týchto kritérií, ktoré sú vyjadrené bodovými hodnotami:

a) Celkové výsledky štúdia na strednej škole

b) Typ strednej školy

c) Štúdium matematiky a fyziky, maturitná skúška z matematiky,

d) Počet úspešných účastí v okresnom, krajskom, celoštátnom alebo vyššom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej súťaže.Coordinator for students with specific needs

Vedúci BBC:

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.
dusan.simsik@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2654
Fax: +421 55 602 2654General information on the admission exam

Podľa §56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) bez prijímacích skúšok, základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.Form of entrance exam

bez  • Apply the application for study

    01.10.2019 - 31.03.2020

  • Send certificate to

    31.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Fakultná web adresa: www.sjf.tuke.sk

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. – kral.jan@tuke.sk
Last update: 08.11.2019 19:53

Draw attention to not topical data