Psychológia

Cieľom štúdia v odbore psychológia je pripraviť študentov tak, aby z hľadiska odborných vedomostí, zručností, ale i z hľadiska ich vlastných osobnostných kvalít dokázali na výbornej profesionálnej úrovni pôsobiť ako psychológovia v rôznych odvetviachUplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia psychológie je schopný vykonávať profesiu psychológa v najrozmanitejších oblastiach praxe a vedy. Osvojením si psychologických poznatkov, metód a postupov dokáže napomáhať harmonickému osobnostnému a sociálnemu rozvojuVždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijný program: PSYCHOLÓGIA

 • absolvovanie rovnakého študijného programu prvého (bakalársky študijný program) alebo druhého stupňa (magisterský študijný program);
 • záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva:

 

z absolvovania ústneho pohovoru zameraného na overenie vedomostí v rozsahu jednoodborového bakalárskeho štúdia psychológie a na zisťovanie osobnostných a motivačných predpokladov na štúdium psychológie (maximálny počet bodov 30, minimálny počet bodov 15).

 

Výsledné poradie uchádzačov sa vytvára na základe výsledkov prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

viac na strálne ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké pomienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1B, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

a)      overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (bakalársky diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), ak ide o uchádzačov, ktorí bakalársky študijný program neabsolvovali na FF KU v Ružomberku,

b)      v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie získali v zahraničí (mimo ČR), je  potrebné najneskôr do dňa zápisu predložiť rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní,

c)       potvrdenie o zaplatení poplatku, pri klasickej papierovej prihláške nalepiť na 3. stranu prihlášky, pri elektronickej prihláške poslať ako elektronickú prílohu. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

25 € v prípade použitia elektronickej prihlášky na internetovej stránke http://ff.ku.sk;

30  € v prípade použitia klasickej prihlášky na vysokú školu (ŠEVT).

 

Spôsob úhrady:          BANKOVÝ PREVOD

Banka:                                 Štátna pokladnica

Účet:                                     7 000 224 399/8180

IBAN:                                  SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol:                     1400501

Špecifický symbol:        dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

 

Podpísaná klasická prihláška sa posiela na adresu:

 

Katolícka univerzita v Ružomberku,

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie,

Hrabovská cesta 1B,

034 01 Ružomberok

 

Uchádzači o štúdium môžu taktiež podať len elektronickú prihlášku bez nutnosti vytlačiť ju, podpísať ju a poslať ju na poštovú adresu fakulty.

 

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

 

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 30. augusta 2022.

 

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.

 Forma prijímacej skúšky

ústny pohovor • Podanie prihlášky na štúdium

  10.08.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.08.2022 - 26.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 000000 7000224399

Variabilný symbol: 4000501

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 16.06.2022 09:51

Upozorniť na neaktuálne údaje