Psychológia

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

viac na strálne ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké pomienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, katarina.markovicova@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

–       štruktúrovaný životopis,

–       overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (bakalársky diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a študijným oddelením potvrdený vážený študijný priemer uchádzača) – ak ide o uchádzačov, ktorí bakalársky študijný program neabsolvovali na FF KU v Ružomberku, a uchádzačov, ktorí absolvovali bakalársky študijný program na FF KU v Ružomberku pred akademickým rokom 2012/2013,

–       v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely (pokračovanie v štúdiu v SR – viac informácii na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky: http://minedu.sk časť uznávanie dokladov o vzdelaní).

 • V prípade nezaslania overených kópií dokladov o absolvovaní štúdia v stanovenom termíne (informáciu o termíne doručenia dokumentov dostanú prihlásení uchádzači spolu s potvrdením o registrácii prihlášky)  bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium. Overené kópie dokladov sa adresujú študijnému oddeleniu a zasielajú sa na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Študijné oddelenie, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok.
 • Ústrižok o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná).
 • Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.
 • Potvrdenie o registrácii prihlášky, spolu s informáciou o ďalšom procese v prijímacom konaní, zašleme uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.
 • Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: 21. jún 2013.
 • Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.

Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy FF KU pre akademický rok 2013/2014 sú zverejnené na internetovej stránke fakulty (http://ff.ku.sk). • Deň otvorených dverí

  06.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  09.08.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.08.2019 - 22.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 000000 7000224399

Variabilný symbol: 4000501

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 11.07.2019 08:19

Upozorniť na neaktuálne údaje