priestorové plánovanie

Názov: priestorové plánovanie
Anglický názov študijného odboru: Spatial Planning
Kód: 3514
Skupina: Technické vedy
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Nahrádza študijné odbory: priestorové plánovanie

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor zahŕňa poznatky prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vied potrebné na zabezpečenie integrovaného manažmentu udržateľného priestorového rozvoja v jednote socio- kultúrnych, prírodno-ekologických, technických a ekonomických aspektov rozvoja územných socio- ekosystémov regiónov,  miest a obcí, na zosúlaďovanie záujmov rôznych  aktérov a  subjektov územného rozvoja a jeho nasmerovanie na sociálnu a územnú súdržnosť.

Ďalej zahŕňa vedomosti a zručnosti na zabezpečenie činností, od zhodnotenia výziev, podmienok, problémov a potenciálov rozvoja a územného kapitálu, cez formulovanie rozvojových cieľov, vypracovanie strategických a operačných plánov, koordináciu priestorovo relevantných sektorálnych plánovacích činností   až po manažment realizácie integrovaných rozvojových stratégií a plánov v systéme socio-ekonomického, krajinného a územného plánovania, plánovania dopravnej infraštruktúry, smart rozvoja vidieka a miest a systému monitoringu a informácií o území. Osobitná pozornosť sa venuje príprave absolventov na moderovanie procesov sociálnej participácie a mediáciu konfliktov subjektov priestorového rozvoja.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent má poznatky na zvládnutie integrovaného manažmentu priestorovoplánovacích činností, analytické, tvorivé a riadiace práce v oblasti priestorového plánovania a rozvoja obcí a regiónov vrátane smart rozvoja vidieka a miest. Ide najmä o poznatky z oblasti prírodných, technických, ekonomických a sociálnych vied potrebné na interdisciplinárnu spoluprácu na analýze výziev, potenciálov, problémov a limitov územného a regionálneho rozvoja a na jej koordináciu. Má vedomosti o komplexe teórií, metód a nástrojov krajinného, socio ekonomického, infraštrukturálneho a územného plánovania nevyhnutných na zabezpečovanie manažmentu priestorovoplánovacích procesov vrátane územnoplánovacích činností, procesov obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územného rozhodovania, koordinácie sektorálnych plánovacích činností a spolupráce špecialistov v integratívnej polohe plánovacích činností. Absolvent má poznatky a schopnosti potrebné na identifikáciu a analýzy stavu priestorových systémov, predovšetkým systémov osídlenia, určovanie ich rozvojových potenciálov, spracúvanie operačných rozvojových plánov, programov a projektov, manažovanie realizácie, hodnotenie rozvojových koncepcií a výkon územného rozhodovania. Má vedomosti z právnych predpisov, ktoré upravujú procesy plánovania územných subjektov, histórie priestorového rozvoja a jeho plánovania.

Absolvent zabezpečuje a vedie proces participatívneho plánovania, manažmentu a implementácie rozvojových stratégií, projektov a programov, manažmentu sociálnej práce v území, negociácie pri koordinácii záujmov v území, spracovania analytických podkladov na tvorbu rozvojových stratégií. Absolvent pracuje s dátami v prostredí informačných a komunikačných technológií, predovšetkým geografických informačných systémov, zabezpečuje technické spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a spracovanie strategickoplánovacích dokumentov rozvoja obcí, miest a regiónov, vrátane smart rozvoja vidieka a miest, ale aj dokumentov strategického environmentálneho hodnotenia.

Tieto vedomosti a zručnosti sú základom kompetencií absolventa pôsobiť v analytickej a koordinačnej polohe priestorovoplánovacích procesov v krajinnom, socio-ekonomickom strategickom a územnom plánovaní, pri príprave rozhodovacích procesov v priestorovom rozvoji a osobitne územnoplánovacej praxi, v štátnej správe, v regionálnej a miestnej samospráve, ale aj v súkromnom sektore pri spracovaní priestorových a lokalizačných analýz, príprave projektov a implementačnej dokumentácie vrátane projektov štrukturálnych fondov Európskej únie.

Popis prvého stupňa

Absolvent má poznatky na zvládnutie integrovaného manažmentu priestorovoplánovacích činností, analytické, tvorivé a riadiace práce v oblasti priestorového plánovania a rozvoja obcí a regiónov vrátane smart rozvoja vidieka a miest. Ide najmä o poznatky z oblasti prírodných, technických, ekonomických a sociálnych vied potrebné na interdisciplinárnu spoluprácu na analýze výziev, potenciálov, problémov a limitov územného a regionálneho rozvoja a na jej koordináciu. Má vedomosti o komplexe teórií, metód a nástrojov krajinného, socio ekonomického, infraštrukturálneho a územného plánovania nevyhnutných na zabezpečovanie manažmentu priestorovoplánovacích procesov vrátane územnoplánovacích činností, procesov obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územného rozhodovania, koordinácie sektorálnych plánovacích činností a spolupráce špecialistov v integratívnej polohe plánovacích činností. Absolvent má poznatky a schopnosti potrebné na identifikáciu a analýzy stavu priestorových systémov, predovšetkým systémov osídlenia, určovanie ich rozvojových potenciálov, spracúvanie operačných rozvojových plánov, programov a projektov, manažovanie realizácie, hodnotenie rozvojových koncepcií a výkon územného rozhodovania. Má vedomosti z právnych predpisov, ktoré upravujú procesy plánovania územných subjektov, histórie priestorového rozvoja a jeho plánovania.

Absolvent zabezpečuje a vedie proces participatívneho plánovania, manažmentu a implementácie rozvojových stratégií, projektov a programov, manažmentu sociálnej práce v území, negociácie pri koordinácii záujmov v území, spracovania analytických podkladov na tvorbu rozvojových stratégií. Absolvent pracuje s dátami v prostredí informačných a komunikačných technológií, predovšetkým geografických informačných systémov, zabezpečuje technické spracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie a spracovanie strategickoplánovacích dokumentov rozvoja obcí, miest a regiónov, vrátane smart rozvoja vidieka a miest, ale aj dokumentov strategického environmentálneho hodnotenia.

Tieto vedomosti a zručnosti sú základom kompetencií absolventa pôsobiť v analytickej a koordinačnej polohe priestorovoplánovacích procesov v krajinnom, socio-ekonomickom strategickom a územnom plánovaní, pri príprave rozhodovacích procesov v priestorovom rozvoji a osobitne územnoplánovacej praxi, v štátnej správe, v regionálnej a miestnej samospráve, ale aj v súkromnom sektore pri spracovaní priestorových a lokalizačných analýz, príprave projektov a implementačnej dokumentácie vrátane projektov štrukturálnych fondov Európskej únie.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent má vedomosti z prírodných, technických, sociálnych a ekonomických vedných disciplín, na základe ktorých dokáže v interdisciplinárnej spolupráci analyzovať a hodnotiť stav, vlastnosti a hodnoty územných systémov z hľadiska prírodných a socio-ekonomických komplexov, vývoja, kultúry, ekonomiky, ekológie, hospodárskych a sociálnych štruktúr, estetiky krajiny, foriem využívania krajiny, identifikovať problémy a hodnotiť odolnosť alebo zraniteľnosť sociálnych ekosystémov a spracované informácie náležite interpretovať a využívať v tvorivej  plánovacej činnosti, identifikovať a hodnotiť rozvojové potenciály územných systémov, spracúvať strategické i operačné programové dokumenty, navrhovať a viesť realizáciu opatrení a intervencií na podporu udržateľného rozvoja, moderovať procesy sociálnej participácie, zabezpečovať mediáciu konfliktov v procese plánovania, zabezpečovať a koordinovať komplexný územný manažment a realizáciu rozvojových projektov.  Absolvent má vedomosti o rôznych plánovacích kultúrach a systémoch v Európe a vo svete, politických, právnych a inštitucionálnych kontextoch plánovacích činností. 

 

Absolvent má zručnosti z koordinačnej práce v interdisciplinárnych tímoch, zo spracovania integrovaných rozvojových stratégií, najmä územnoplánovacej a krajinnoplánovacej dokumentácie a dokumentácie strategického socio-ekonomického plánovania územných subjektov a riešenia špecifických problémov priestorového rozvoja vrátane sociálnych služieb v území.

 

Absolvent inžinierskeho štúdia má kompetencie morálne, organizačne a odborne zabezpečiť plánovaciu, projektovú, manažérsku, ako aj vedeckú činnosť a odbornoexpertíznu činnosť v oblasti priestorového plánovania a tvorby životného prostredia a strategického environmentálneho hodnotenia. Absolvent má kompetencie na samostatnú tvorivú prácu a koordináciu interdisciplinárnych tímov v oblasti územného plánovania, krajinného plánovania a socio- ekonomického plánovania územných subjektov a strategického environmentálneho hodnotenia.

Popis tretieho stupňa

Absolvent ovláda vedecké metódy inventarizácie, analýzy, hodnotenia a cieľavedomého usmerňovania procesov v sociálnych ekosystémoch krajinného priestoru vrátane priestoru sídiel z hľadiska krajinnoekologických, socio-ekonomických, historickovývojových, technických, psychosociálnych, technickoinfraštrukturálnych a iných aspektov.

Je schopný využívať rôzne prístupy a metódy vedeckej práce pri skúmaní procesov priestorového vývoja, identifikovaní ich zákonov a zákonitosti, tvorivo navrhovať nové prístupy, ekonomické, technické, organizačné, právne nástroje vrátane rozvoja a manažmentu sociálnych služieb v území a metód usmerňovania priestorového rozvoja s dôrazom na zabezpečenie jeho udržateľnosti, nové postupy, metódy a nástroje využiteľné na plánovanie, projekciu a manažment priestorového rozvoja územných subjektov a krajiny ako celku.

Je kompetentný realizovať a viesť interdisciplinárny výskum sociálnych ekosystémov regiónov, miest   a obcí   v spolupráci   s hraničnými   a participujúcimi   odbormi,   najmä   s   architektúrou a urbanizmom,    urbánnou    ekológiou,    sociálnou    ekológiou,    ekonómiou,    manažmentom a marketingom.

Späť