Priemyselný manažment

Absolvent  bakalárskeho  študijného  program „Priemyselný manažment“ získa teoretické a praktické vedomosti o základných spôsoboch a metódach racionalizácie a inovácie výrobných procesov a operácií. Okrem toho nadobudne nevyhnutné znalosti z  matematiky, fyziky, mechaniky, manažérskej ekonomiky, výrobnej logistiky a plánovania výroby.  Súčasťou štúdia je odborná a praktická príprava, ktorá je orientovaná na podmienky kladené v praxi. Cieľom vzdelávania je tiež naučiť študentov potrebné výrobné technológie, ktoré sú používané v strojárskom priemysle, riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky.
Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.
Vedomosti (úroveň 6):
Absolvent má prierezové vedomosti odboru so zameraním na aplikačné využitie na úrovni, zodpovedajúcej súčasnému stavu poznania, má široké vedomosti a porozumenie v špecializovanej oblasti, vrátane poznania praktických súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom.
Zručnosti (úroveň 6):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať informácie a využívať ich na riešenie praktických úloh v odbore, dokáže riešiť praktické úlohy v odbore s využitím obvyklých výskumných a vývojových postupov s kritickým posúdením ich vhodnosti a primeranosti.
Kompetencie (úroveň 6):
Absolvent vie riešiť odborné úlohy a koordinovať čiastkové činnosti a niesť zodpovednosť za výsledky tímu; vie identifikovať a zhodnotiť etické, sociálne a ďalšie súvislosti riešených problémov; vie samostatne získavať nové poznatky a aktívne rozširovať svoje vedomosti.

Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca:
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu  „Priemyselný manažment“ vie využiť získané vedomostí, ktoré sú popísané v cieľoch vzdelávania, v praxi ako kvalitár a kontrolór strojárskej výroby, manažér výrobnej logistiky, manažér vývojových projektov  a riadiaci pracovník administratívnych a podporných činností. 

Absolventi študijného programu „Priemyselný manažment“ sú uplatniteľní na trhu práce v širšom spektre profesií, ktoré sú typické pre priemyselné podniky výrobného typu. Môžu zastávať funkcie konštrukčného, technologického, prevádzkového, ako aj riadiaceho charakteru. Absolventi sú schopní samostatne riadiť menšie firmy vo všetkých odvetviach výroby. Ovládajú problematiku technickej prípravy výroby a spracovania technickej dokumentácie. Majú znalosti o výrobných technológiách, technických materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch  a  prípravkoch,  kontrole  výrobných  procesov  a  o  ich  riadení. Dokážu  zabezpečovať chod výrobno-technologických  systémov  a  zlepšovať ich  prevádzkové  parametre. Disponujú vedomosťami o  najmodernejších metódach riadenia s cieľom flexibilne reagovať na zmeny na trhu. Zvládajú úlohy v oblasti finančného manažmentu, manažmentu technického  a technologického rozvoja, prípravy a zavádzania nových výrob a výrobkov. Z vypracovaných analýz vedia stanoviť prognózu firmy t.j. predpovedať jej budúci vývoj a dokážu tak doviesť firmu k úspešnému splneniu jej cieľov. Absolventi sú tiež pripravení samostatne navrhovať pracovné prostredie s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, sledovať a vyhodnocovať ochranu životného prostredia. Absolventi nadobudnú počas štúdia tiež vedomosti o monitorovaní a hodnotení výrobných procesov, strojov a meracích zariadení, ako aj o bezpečnosti výrobkov. 

 

Povolania:

 •           Administratívny pracovník v logistike 4
 •           Projektový manažér v oblasti IKT 6
 •           Riadiaci pracovník (manažér) v logistike 7
 •           Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti stratégie a plánovania inde neuvedený
 •           Projektový špecialista (projektový manažér)  7


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • celkové výsledky štúdia na strednej škole
 • úspešná účasť v krajskom alebo celoštátnom kole olympiády alebo zodpovedajúcej vedomostnej súťaže


Doplňujúce informácie

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzač o bakalárske štúdium na FVT TUKE so sídlom v Prešove bude hodnotený na základe celkového priemeru známok zo všetkých predmetov za všetky  roky štúdia a výsledkov maturitnej skúšky.

 Na základe výsledného priemeru dosiahnutých známok stredoškolského štúdia bude určené poradie uchádzačov v jednotlivých študijných programoch, na základe ktorého dekan fakulty rozhodne o počte prijatých uchádzačov v jednotlivých študijných programoch.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o bakalárske štúdium sú povinní ku prihláške doložiť:

 • vypísať známky do prihlášky strednou školou  (1. - 3. ročník, na druhej strane prihlášky),
 • po ukončení stredoškolského - poslať kópiu vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a maturitného vysvedčenia,
 • podpísaný životopis,
 • v prípade, že ste ukončili stredoškolské vzdelanie skôr ako v roku 2021, je potrebné k prihláške kópie všetkých stredoškolských vysvedčení, vrátane maturitného.


Forma prijímacej skúšky
 • bez prijímacích skúšok
 • výberové konanie


 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
160


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 10.11.2023 15:28

Upozorniť na neaktuálne údaje