Priemyselný manažment

Štúdium na Fakulte výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove je založené na kreditovom spôsobe hodnotenia. Prvý stupeň vysokoškolského štúdia je bakalárske štúdium, druhý stupeň inžinierske štúdium, tretí stupeň doktorandské štúdium. Štúdium je členené do povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov. Povinné predmety je študent povinný absolvovať v plnom rozsahu. Výberom povinne voliteľných predmetov si študent musí doplniť štandardnú záťaž 30 kreditov za semester a 60 kreditov za akademický rok (V prípade externého štúdia je záťaž podľa nového zákona o vysokých školách stanovená na 48 kreditov) . Výberovými predmetmi, ktoré študent absolvuje nad štandardnú záťaž 60 (48) kreditov za akademický rok si môže doplniť chýbajúce znalosti, alebo zvoliť tie predmety iného študijného programu, inej fakulty, alebo univerzity, o ktoré má záujem.Prospects of graduates

Absolventi sú schopní samostatne riadiť firmu vo všetkých odvetviach výroby a podnikania, ako aj v rôznych ekonomických podmienkach a situáciách. Ovládajú problematiku prípravy a spracovania technickej dokumentácie i technickej prípravy výroby. Majú znalosti o výrobných technológiách, materiáloch, výrobných strojoch, nástrojoch  a  prípravkoch,  kontrole  výrobných  procesov  a  o  ich  riadení. Dokážu  zabezpečovať chod výrobno-technologických  systémov  a  zlepšovať ich  prevádzkové  parametre. Získavajú vedomosti o  najmodernejších metódach riadenia, preto vedia flexibilne reagovať na zmeny na trhu. Zvládajú úlohy v oblasti finančného manažmentu, manažmentu technického  a technologického rozvoja, prípravy a zavádzania nových výrob a výrobkov. Z vypracovaných analýz vedia stanoviť prognózu firmy t.j. predpovedať jej budúci vývoj a dokážu tak doviesť firmu k úspešnému splneniu cieľov. Absolventi sa môžu  tiež uplatniť v oblastiach riadenia výroby, prevádzky a kvality výrobkov. Sú pripravení samostatne navrhovať pracovné prostredie, sledovať ekológiu, ochranu životného prostredia s ohľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions od admission
 • celkové výsledky štúdia na strednej škole
 • výsledky štúdia matematiky na strednej škole
 • úspešná účasť v krajskom alebo celoštátnom kole olympiády alebo zodpovedajúcej vedomostnej súťaže
 • úspešnosť predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na TUKE


Additional information

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS, NŠP a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.No entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Uchádzač o bakalárske štúdium na FVT TUKE so sídlom v Prešove bude hodnotený na základe celkového priemeru známok zo všetkých predmetov za všetky  roky štúdia a výsledkov maturitnej skúšky.

 Na základe výsledného priemeru dosiahnutých známok stredoškolského štúdia bude určené poradie uchádzačov v jednotlivých študijných programoch, na základe ktorého dekan fakulty rozhodne o počte prijatých uchádzačov v jednotlivých študijných programoch.General information on the admission exam

Uchádzači o bakalárske štúdium sú povinní ku prihláške doložiť:

 • vypísať a potvrdiť známky do prihlášky strednou školou  (1. - 3. ročník, na druhej strane prihlášky),
 • po ukončení stredoškolského štúdia - poslať alebo osobne doručiť overenú kópiu (notárom alebo strednou školou) vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a maturitného vysvedčenia (v prípade osobného doručenia môžete priniesť originály - budú Vám obratom vrátené),
 • podpísaný životopis,
 • v prípade, že ste ukončili stredoškolské vzdelanie skôr ako v roku 2020, je potrebné k prihláške priložiť originály (pri osobnej návšteve Vám originály budú vrátené), alebo notárom overené kópie všetkých stredoškolských vysvedčení, vrátane maturitného (prihlášku nemusí potvrdiť stredná škola).


Form of entrance exam

Výberové konanie • Apply the application for study

  31.03.2020

 • Send certificate to

  08.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of students to be accepted
40


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

IBAN: SK10 8180 0000 0070 0015 1468

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Svetlana Radchenko, PhD. – svetlana.radchenko@tuke.sk
Last update: 22.09.2019 19:42

Draw attention to not topical data