Právo

Absolvent študijného programu právo v  2. stupni rozvíja znalosti zo všetkých právnych disciplín, ktoré získal v prvom stupni štúdia. Na jednej strane zasadzuje tieto znalosti do interdisciplinárneho kontextu a získava praktické zručnosti s aplikáciou práva, ale tieto znalosti sa zasadzujú aj do európskych a medzinárodno- právnych súvislostí.Prospects of graduates

Absolventi dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce v oblasti verejnej správy a v súkromnej, primárne komerčnej sfére; sú schopní pracovať ako kandidáti právnických povolaní (súdnictvo, prokuratúra, advokácia, notárstvo a pod.), príp. zamestnanci v justičnej sfére. Absolventi dokážu komplexne riešiť právne problémy, a to v ich národných aj nadnárodných kontextoch s nevyhnutným zohľadnením práva Európskej únie a medzinárodného práva. Absolventi majú okrem medzinárodného a európskeho práva, tiež dobrý prehľad z histórie práva, teórie práva vrátane problematiky základných ľudských práv a slobôd, dokážu spájať medziodborové súvislosti a aktívne vystupovať v legislatívnom procese. Sú zároveň schopní samostatne riešiť etické dilemy, s ktorými sa pri výkone povolania stretnú. Nadobudnuté poznatky dokážu samostatne rozširovať a prehlbovať. Absolventi druhého stupňa práva dokážu metodicky analyzovať programové a procedurálne problémy právnej praxe a ovládajú postupy a zručnosti pri poskytovaní právneho poradenstva. Pri výkone povolania sú schopní reflektovať postavenie a úlohy právnikov v spoločnosti. Celkovo sú tak vytvorené predpoklady aj pre ich pôsobenie v národných a nadnárodných korporáciách alebo národných a medzinárodných vládnych a mimovládnych organizáciách, ktoré vyžadujú obsadzovanie pracovných pozícií absolventmi so znalosťou širšieho spoločenského a nadnárodného kontextu práva. Značné využívanie konceptu klinického právnického vzdelávania (najmä simulované súdne a mimosúdne spory, stáže, predmety zamerané na riešenie prebiehajúcich právnych prípadov, predmety zamerané na komplexné riešenie simulovaných právnych prípadov) reflektuje na dlhodobé požiadavky praxe rozvíjať u študentov práva analytické a syntetické myslenie spojené so schopnosťou absolventov ihneď po štúdiu tvoriť kvalitné právnické výstupyAlways up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Bez prijímacej skúšky.

Podmienkou prijatia na magisterský študijný program právo v študijnom odbore právo je ukončenie 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore právo na Univerzite Komenského v Bratislave v študijnom programe právo akreditovanom v roku 2017.Additional information

Prihláška uchádzača nespĺňajúca túto podmienku bude posúdená ako prihláška na magisterský študijný program akreditovaný v roku 2015 (kód mPRV15 alebo mPRVx15).Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

O prijatí absolventa bakalárskeho  študijného programu právo, v študijnom odbore právo na magisterský študijný program právo rozhoduje dekan fakulty s prihliadnutím na kapacitné možnosti  PraF UK.Coordinator for students with specific needs

prof. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

tel. +421 2 9012 2006

e-mail: margita.prokeinova@flaw.uniba.skSorry, university did not provide the necessary information to date.
  • Apply the application for study

    05.07.2021

  • Submit additional application form

    31.08.2021

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
300


Additions
  • uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní (paper form)
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 999 €


The fee for admission procedure
application form: 60 €
E-application form: 60 €

Billing information

Forma: bezhotovostne

príjemcu: Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6,

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica,

variabilný symbol: 104 001 0003.

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Last update: 30.04.2023 15:30

Draw attention to not topical data