Počítačová podpora výrobných technológií

Cieľom inžinierskeho študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“ je plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti v prvom stupni vysokoškolského štúdia aby bol absolvent schopný  realizovať zložité konštrukčné úlohy počnúc samotnou ideou, cez návrh dizajnu výrobkov, komplexnej konštrukčnej a technologickej dokumentácie, návrh potrebných nástrojov a prípravkov, generovanie NC programov až po výrobu hotových prototypov s využitím aditívnych technológií. Absolventi zároveň zvládajú realizovať statické a dynamické analýzy metódou MKP, simulovať výrobné procesy a systémy, aplikovať nové výrobné postupy ako je aditívna výroba pomocou robotických subsystémov, replikácia výrobkov za pomoci metód reverzného inžinierstva. Nadobudnú vedomosti o stavbe počítačových sietí, mechatronických systémov, programovania vlastných aplikácií a číslicovo riadených strojov, techník umelej inteligencie, expertných systémov, 3D digitalizácie a vizualizácie a  zavádzania nových materiálov do oblasti výrobných technológií.

Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

Vedomosti (úroveň 7):
Absolvent má hlboké a prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore, s možným uplatnením vo vede a výskume.

Zručnosti (úroveň 7):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, integrovať a využívať ich v aplikáciách pre rozvoj odboru dokáže tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy v odbore s využitím teórie a výskumných a vývojových postupov vie prispievať k rozvoju odboru získavaním nových vedomostí pri riešení uvedených úloh.

Kompetencie (úroveň 7):
Absolvent dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v meniacom sa prostredí je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky, vie formulovať informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh, komunikovať o odborných názoroch s odborníkmi.

Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca:
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu počítačová podpora výrobných technológií v druhom stupni štúdia deponujú vedomosťami a zručnosťami pre komplexné riešenia z oblastí   návrhu a inovácii výrobných procesov a systémov, komplexne rozumejú problematike  CA systémov a CA technológií používaných pri príprave a riadení výroby  a aplikujú ich pre možnosti  úprav na individuálne požiadavky praxe a pre tvorbu špecializovaných aplikácií a nadstavieb. Sú  schopní uplatniť sa tak v malých ako aj veľkých firmách na výkonných a manažérskych pozíciách so širokým zameraním na všetky oblasti strojárskych odvetví v priemysle. Nadobudnuté komplexné vedomosti o celom životnom cykle výrobkov so súčasným zvládaním prace v PLM systémoch  im umožnia uplatniť sa tak v profesiách zameraných sa na realizáciu konštrukčných a návrhových činnosti.
 Absolventi  môžu vykonávať vedúce povolania orientované na prácu s CA softvérmi a viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov a systémov, projektovať výrobné celky s využitím počítačovej podpory, robotiky a prvkov reverzného inžinierstva.

Absolventi študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“ v druhom stupni štúdia aplikujú nadobudnuté komplexné vedomosti o celom životnom cykle výrobkov so súčasným zvládaním prace v PLM systémoch, čo   im umožňuje  uplatniť sa tak v profesiách zameraných sa na realizáciu konštrukčných a návrhových činnosti, ako aj v profesiách zameraných sa na sériovú výrobu. Zároveň zvládajú  implementáciu IT technológií do výrobnej sféry, ako napríklad programovanie robotických buniek, nastavenie kolaborácie robot-človek pre oblasť reverzného inžinierstva a aditívnych technológií a správu počítačových sietí. Absolventi disponujú znalosťami a zručnosťami z oblasti pevnostných analýz konštrukcií technologických zariadení, techník umelej inteligencie, systémov automatickej identifikácie vo výrobných procesoch, simulácie procesov a systémov, nedeštruktívneho testovania a aplikácie databázových systémov v praxi.

 

Povolania:

 •           Strojársky špecialista konštruktér, projektant 7
 •           Strojársky špecialista automatizácie 7
 •           Procesný špecialista v strojárskej výrobe 7
 •           Strojársky špecialista vo výskume a vývoji 7
 •           CAE špecialista-analytik


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • ukončený 1. stupeň VŠ štúdia


Doplňujúce informácie

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Podmienky pre zahraničných študentov
 • ukončený 1. stupeň VŠ štúdia


Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia
 • bez prijímacích skúšok


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

https://fvt.tuke.sk/fakulta/bezbarierove-centrumVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o inžinierske štúdium sú povinní ku prihláške doložiť:

 • životopis
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch


Forma prijímacej skúšky
 • bez prijímacích skúšok


Testy
 • bez prijímacích skúšok


 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • bakalársky diplom (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu: 7000151468/8180

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 28.06.2023 12:29

Upozorniť na neaktuálne údaje