Počítačová podpora výrobných technológií

Cieľom inžinierskeho študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“ je plynule nadviazať a rozvíjať získané vedomosti v prvom stupni vysokoškolského štúdia aby bol absolvent schopný  realizovať zložité konštrukčné úlohy počnúc samotnou ideou, cez návrh dizajnu výrobkov, komplexnej konštrukčnej a technologickej dokumentácie, návrh potrebných nástrojov a prípravkov, generovanie NC programov až po výrobu hotových prototypov s využitím aditívnych technológií. Absolventi zároveň zvládajú realizovať statické a dynamické analýzy metódou MKP, simulovať výrobné procesy a systémy, aplikovať nové výrobné postupy ako je aditívna výroba pomocou robotických subsystémov, replikácia výrobkov za pomoci metód reverzného inžinierstva. Nadobudnú vedomosti o stavbe počítačových sietí, mechatronických systémov, programovania vlastných aplikácií a číslicovo riadených strojov, techník umelej inteligencie, expertných systémov, 3D digitalizácie a vizualizácie a  zavádzania nových materiálov do oblasti výrobných technológií.

Na základe vyššie uvedeného, vedomosti, zručnosti a kompetencie absolventov zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

Vedomosti (úroveň 7):
Absolvent má hlboké a prierezové vedomosti v špecializovanej oblasti, vrátane poznania súvislostí a vzťahov k súvisiacim odborom pozná a rozumie teóriám, metódam a postupom, ktoré sú využívané v odbore, s možným uplatnením vo vede a výskume.

Zručnosti (úroveň 7):
Absolvent vie aktívnym spôsobom získavať nové znalosti a informácie, integrovať a využívať ich v aplikáciách pre rozvoj odboru dokáže tvorivým spôsobom riešiť teoretické i praktické úlohy v odbore s využitím teórie a výskumných a vývojových postupov vie prispievať k rozvoju odboru získavaním nových vedomostí pri riešení uvedených úloh.

Kompetencie (úroveň 7):
Absolvent dokáže riešiť problémy, koordinovať postupy v tímoch a samostatne a zodpovedne rozhodovať v meniacom sa prostredí je pripravený niesť zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia s prihliadnutím na širšie spoločenské dôsledky, vie formulovať informácie o postupe a výsledkoch riešenia úloh, komunikovať o odborných názoroch s odborníkmi.

Väzba na príslušnú úroveň formálneho systému vzdelávania:
Ukončenie štúdia študijného programu druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Doklad o získanom vzdelaní na danej úrovni kvalifikačného rámca:
Vysokoškolský diplom a dodatok k diplomu získané po ukončení štúdia študijného programu druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania.Prospects of graduates

Absolventi študijného programu počítačová podpora výrobných technológií v druhom stupni štúdia deponujú vedomosťami a zručnosťami pre komplexné riešenia z oblastí   návrhu a inovácii výrobných procesov a systémov, komplexne rozumejú problematike  CA systémov a CA technológií používaných pri príprave a riadení výroby  a aplikujú ich pre možnosti  úprav na individuálne požiadavky praxe a pre tvorbu špecializovaných aplikácií a nadstavieb. Sú  schopní uplatniť sa tak v malých ako aj veľkých firmách na výkonných a manažérskych pozíciách so širokým zameraním na všetky oblasti strojárskych odvetví v priemysle. Nadobudnuté komplexné vedomosti o celom životnom cykle výrobkov so súčasným zvládaním prace v PLM systémoch  im umožnia uplatniť sa tak v profesiách zameraných sa na realizáciu konštrukčných a návrhových činnosti.
 Absolventi  môžu vykonávať vedúce povolania orientované na prácu s CA softvérmi a viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov a systémov, projektovať výrobné celky s využitím počítačovej podpory, robotiky a prvkov reverzného inžinierstva.

Absolventi študijného programu „Počítačová podpora výrobných technológií“ v druhom stupni štúdia aplikujú nadobudnuté komplexné vedomosti o celom životnom cykle výrobkov so súčasným zvládaním prace v PLM systémoch, čo   im umožňuje  uplatniť sa tak v profesiách zameraných sa na realizáciu konštrukčných a návrhových činnosti, ako aj v profesiách zameraných sa na sériovú výrobu. Zároveň zvládajú  implementáciu IT technológií do výrobnej sféry, ako napríklad programovanie robotických buniek, nastavenie kolaborácie robot-človek pre oblasť reverzného inžinierstva a aditívnych technológií a správu počítačových sietí. Absolventi disponujú znalosťami a zručnosťami z oblasti pevnostných analýz konštrukcií technologických zariadení, techník umelej inteligencie, systémov automatickej identifikácie vo výrobných procesoch, simulácie procesov a systémov, nedeštruktívneho testovania a aplikácie databázových systémov v praxi.

 

Povolania:

 •           Strojársky špecialista konštruktér, projektant 7
 •           Strojársky špecialista automatizácie 7
 •           Procesný špecialista v strojárskej výrobe 7
 •           Strojársky špecialista vo výskume a vývoji 7
 •           CAE špecialista-analytik


Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • ukončený 1. stupeň VŠ štúdia


Additional information

Študenti majú možnosť využiť ubytovacie kapacity v študentských domovoch v Prešove podľa kritérií TUKE. FVT disponuje dostatočným počtom lôžok na pokrytie ubytovania študentov v plnom rozsahu. Stravovanie študentov je zabezpečené v študentských jedálňach. Prístup na internet je možný prostredníctvom wifi vo všetkých priestoroch fakulty ako aj v študentských domovoch. Vo voľnom čase je študentom dostupná telocvičňa ako aj externé športoviská.

Vybraným študentom fakulty je umožnené absolvovať časť štúdia v zahraničí (napr. Nemecko, Poľsko, Taliansko a pod.) prostredníctvom medzinárodných projektov ERASMUS a CEEPUS, do ktorých je fakulta aktívne zapojená a tiež prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi fakultou a univerzitami, resp. ich fakultami v zahraničí.Conditions for international students
 • ukončený 1. stupeň VŠ štúdia


Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam
 • ukončený 1. stupeň vysokoškolského štúdia
 • bez prijímacích skúšok


Coordinator for students with specific needs

https://fvt.tuke.sk/fakulta/bezbarierove-centrumGeneral information on the admission exam

Uchádzači o inžinierske štúdium sú povinní ku prihláške doložiť:

 • životopis
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie
 • fotokópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch


Form of entrance exam
 • bez prijímacích skúšok


Tests
 • bez prijímacích skúšok


 • Apply the application for study

  31.08.2023

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
80


Additions
 • Bachelor diploma (electronic form)
 • CV (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Bratislava

Číslo účtu: 7000151468/8180

Variabilný symbol: 223001

Konštantný symbol: 0558

Always up-to-date news about university The Technical University of Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. RNDr. Denisa Olekšáková, PhD. – denisa.oleksakova@tuke.sk
Last update: 28.06.2023 12:29

Draw attention to not topical data