Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

Profil absolventa

Absolvent prvého stupňa študijného programu „Protipožiarna ochrana a bezpečnosť“ má znalosti z oblasti horenia a hasenia; protipožiarnej bezpečnosti stavieb a technologických procesov; riadenia a vykonávania zásahov zložkami integrovaného záchranného systému, znalosti o technike a technických prostriedkoch používaných pri záchranných prácach a o taktických zásadách pri zásahoch a pri likvidácii požiarov. Absolvent dokáže analyzovať stav a problémy pri vykonávaní záchranných prác a činností na úseku ochrany pred požiarmi a navrhovať opatrenia; odborne riadiť a organizovať činnosť záchranných zložiek IZS.Uplatnenie absolventov

Absolvent prvého stupňa študijného programu „Protipožiarna ochrana a bezpečnosť“  sa uplatní v zložkách IZS, predovšetkým v HaZZ, na jednotlivých stupňoch štátnej správy, vo verejnej správe, v organizáciách, u právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb podieľajúcich sa na vykonávaní záchranných prác a činností alebo vykonávajúcich činnosť na úseku ochrany pred požiarmi. Má možnosť pokračovať v štúdiu na druhom stupni štúdia v odbore Záchranné služby a príbuzných odboroch.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy)Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 28. 1. 2020 o 10,00 h v posluchárni B-3.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie na štúdijný program Protipožiarna ochrana a bezpečnosť v študijnom odbore  Záchranné služby sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia štúdijných výsledkov zo strednej školy, bez účasti uchádzačov. Za prácu v DHZ získava uchádzač 10 bodov navyše, členovia HaZZ 20 bodov navyše.

Externá forma štúdia bude platená, výška poplatku za akademický rok je 600 €.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Štímeľová

dana.stimelova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

- životopis uchádzača - povinná príloha

- na každý štúdiujný program a  formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,

-zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,

- uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2019/2020, potvrdzuje študijný priemer a výpis z koncoročných vysvedčení 1.-3. ročníka strednej školy v tlačive prihlášky riaditeľstvo absolventovej strednej školy. Úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní predložiť všetci uchádzači a doručiť na Dekanát Drevárskej fakulty ihneď po ich prevzatí - najneskôr do 15. júna 2020

-uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr , prikladajú k prihláške úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1.-4. ročníka,

-pri podaní elektronickej prihlášky na štúdium je potrebné ju vyplniť, vyplnenú ju vytlačiť priamo z informačného systému, podpísať, potvrdiť študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy resp. priložiť  úradne overené kópie vysvedčení a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty spolu s potvrdením o úhrade manipulačného poplatku.

-informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,

-doklad  o uhradení  manipulačného poplatku nalepiť na 3. stranu prihlášky nad podpis uchádzača, resp. pripnúť k vytlačenej elektronickej prihláške,

- poradie študentov prijatých na študijné programy na základe výberového konania,  sa stanoví na základe dosiahnutách študijných výsledkov zo strednej školy,

-výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.Forma prijímacej skúšky

výberové konanie (bez účasti uchádzača) - 22. júna 2020 • Deň otvorených dverí

  28.01.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2019 - 31.03.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • Potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene Banka: Štátna pokladnica Účet: 7000271101/8180

IBAN číslo účtu : SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

Variabilný symbol: papierové prihlášky- 81200003

elektronické prihlášky- číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky) Konštantný symbol: 0308

SEPA platba a platba zo zahraničia

IBAN číslo účtu : SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

Banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol : 81200003

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 06.12.2019 12:16

Upozorniť na neaktuálne údaje