mediálne a komunikačné štúdiá

Názov: mediálne a komunikačné štúdiá
Anglický názov študijného odboru: Media and Communication Studies
Kód: 7205
Skupina: Sociálne, ekonomické a právne vedy
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Možnosť vykonať rigoróznu skúšku a obhájiť rigoróznu prácu: PhDr.
Nahrádza študijné odbory: knižnično-informačné štúdiá
masmediálne štúdiá
teória a dejiny žurnalistiky
žurnalistika

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Študijný odbor mediálne a komunikačné štúdiá zahŕňa vedomosti, zručnosti a kompetencie súvisiace s komunikáciou informácií, hodnôt, posolstiev, postojov a estetických zážitkov v spoločnosti, najmä na úrovni tvorby a recepcie mediálneho/informačného obsahu, analýzy a spracovania primárnych informácií a sekundárnych informácií, tvorby mediálnych a informačných produktov a ich distribúcie smerom k adresátovi – používateľovi, čitateľovi, poslucháčovi, divákovi, klientovi. Mediálne a komunikačné štúdiá reflektujú socio-kultúrne, psychologické a technologické aspekty komunikácie a zmenu tradičných modelov lineárnej komunikácie na hybridné mnohovrstvové formy. V tomto svojom zameraní sa odbor orientuje na viaceré oblasti spoločenskej praxe – redakcie médií, informačno- analytické pracoviská, marketingové agentúry, knižnice, kultúrne a pamäťové inštitúcie, spravodajské agentúry, fotoagentúry, mediálne subjekty, reklamné, PR a marketingové agentúry, produkčné firmy multimediálnych   digitálnych   formátov,   produkčné   a distribučné   spoločnosti,   komunikačné a marketingové útvary vo firmách a inštitúciách a iné.

 

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria najmä

1.       teória a dejiny komunikácie (sociálnej a mediálnej vrátane ekonomických, sociálnych, psychologických, právnych, kulturologických, politologických, estetických a etických aspektov),

2.       mediálne,     multimediálne     a informačné     obsahy/produkty    v tradičnom,     digitálnom a internetovom prostredí – analýza a interpretácia, metódy tvorby, vlastná tvorba,

3.       manažment      organizácií       a projektov      v prostredí      mediálnych,      marketingových

a informačných inštitúcií a systémov,

4.       marketingová komunikácia a nástroje marketingovej komunikácie,

5.       manažment informácií, znalostí a zdrojov,

6.       organizácia a vyhľadávanie informácií v tradičných a digitálnych systémoch,

7.       recipient: zákonitosti príjmu informácií, ich dekódovania a účinkov,

8.       teoretické a praktické aspekty informačných a mediálnych kompetencií a gramotnosti,

9.       komunikačné  médiá  –  tradičné  a  nové  žánrové  druhy  a  metódy  tvorby,  využívania a sprístupňovania informácií, mediálnych a multimediálnych produktov,

10.    mediálna a informačná politika a etika,

11.    semiotické výskumy a metódy, jazykové, štylistické, auditívne, vizuálne a audiovizuálne kontexty tvorby mediálnych mediálno-umeleckých a informačných produktov,

12.    techniky a technológie preprodukcie, produkcie a postprodukcie mediálnych a informačných produktov a autorských diel,

13.    teória a metodológia výskumu v odbore.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent má praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí študijného odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax alebo výskum. Tieto znalosti má zasadené do kontextu fundamentálnych konceptov filozofie a iných oblastí poznania, čo mu umožňuje objektívnejšie analyzovať a vyhodnocovať udalosti a javy. Disponuje základnými vedomosťami z oblasti teórie a dejín komunikácie, analýzy, spracovania a interpretácie mediálnych a informačných obsahov a tvorby mediálnych, multimediálnych a informačných produktov v tradičnom, digitálnom a internetovom prostredí. Pozná podstatu fungovania tradičných analógových a moderných sieťových a digitálnych komunikačných médií a s nimi spojených tradičných a nových metód a techník tvorby, spracovania, využívania, uchovávania a sprístupňovania informácií a mediálnych obsahov. Vie špecifikovať a chápe základné spôsoby organizácie a vyhľadávania informácií v tradičných systémoch a digitálnych systémoch, či už sú postavené na báze rýchleho poskytovania prístupu k aktuálnym informáciám mediálneho charakteru alebo na princípoch a požiadavkách dlhodobej ochrany kultúrneho dedičstva.

 

Absolvent dokáže navrhovať aj realizovať riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov, modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov, používať tvorivo metódy, nástroje, prístroje a materiály využiteľné v odbore. Preukazuje schopnosť samostatne autorsky tvoriť mediálne a informačné produkty textového, auditívneho, audiovizuálneho alebo multimediálneho charakteru, identifikovať a spracúvať informácie na primárnej úrovni a sekundárnej úrovni, kultivovane sa vyjadrovať v tlačených a elektronických médiách, na internete a v digitálnom prostredí, vo formálnom a neformálnom verejnom styku vrátane základnej komunikácie v cudzom jazyku. Ovláda prácu v oblasti preprodukcie, produkcie, postprodukcie a distribúcie mediálnych obsahov a produktov v rôznych typoch relevantných inštitúcií a organizácií vrátane metód a techník editovania, redigovania a organizácie redakčnej práce. Dokáže zabezpečovať a realizovať a kvalifikovane využívať rôzne typy informačných služieb pre skvalitňovanie svojej práce.

 

Absolvent je samostatný pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, vie plánovať svoje vlastné vzdelávanie, je autonómny a zodpovedný pri rozhodovaní, schopný vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, má tvorivé a kritické myslenie. Dokáže prezentovať čitateľskej, poslucháčskej a diváckej verejnosti poznatky o zásadách mediálnej a marketingovej komunikácie a  ich prenášaní do praxe. Dokáže  prezentovať a vysvetľovať otázky a princípy informačnej spoločnosti používateľom mediálnych, informačných a pamäťových inštitúcií. Vyznačuje sa schopnosťou efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

Popis prvého stupňa

Absolvent má praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí študijného odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax alebo výskum. Tieto znalosti má zasadené do kontextu fundamentálnych konceptov filozofie a iných oblastí poznania, čo mu umožňuje objektívnejšie analyzovať a vyhodnocovať udalosti a javy. Disponuje základnými vedomosťami z oblasti teórie a dejín komunikácie, analýzy, spracovania a interpretácie mediálnych a informačných obsahov a tvorby mediálnych, multimediálnych a informačných produktov v tradičnom, digitálnom a internetovom prostredí. Pozná podstatu fungovania tradičných analógových a moderných sieťových a digitálnych komunikačných médií a s nimi spojených tradičných a nových metód a techník tvorby, spracovania, využívania, uchovávania a sprístupňovania informácií a mediálnych obsahov. Vie špecifikovať a chápe základné spôsoby organizácie a vyhľadávania informácií v tradičných systémoch a digitálnych systémoch, či už sú postavené na báze rýchleho poskytovania prístupu k aktuálnym informáciám mediálneho charakteru alebo na princípoch a požiadavkách dlhodobej ochrany kultúrneho dedičstva.

 

Absolvent dokáže navrhovať aj realizovať riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov, modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických odborných problémov, používať tvorivo metódy, nástroje, prístroje a materiály využiteľné v odbore. Preukazuje schopnosť samostatne autorsky tvoriť mediálne a informačné produkty textového, auditívneho, audiovizuálneho alebo multimediálneho charakteru, identifikovať a spracúvať informácie na primárnej úrovni a sekundárnej úrovni, kultivovane sa vyjadrovať v tlačených a elektronických médiách, na internete a v digitálnom prostredí, vo formálnom a neformálnom verejnom styku vrátane základnej komunikácie v cudzom jazyku. Ovláda prácu v oblasti preprodukcie, produkcie, postprodukcie a distribúcie mediálnych obsahov a produktov v rôznych typoch relevantných inštitúcií a organizácií vrátane metód a techník editovania, redigovania a organizácie redakčnej práce. Dokáže zabezpečovať a realizovať a kvalifikovane využívať rôzne typy informačných služieb pre skvalitňovanie svojej práce.

 

Absolvent je samostatný pri riešení špecifických problémov v meniacom sa prostredí, vie plánovať svoje vlastné vzdelávanie, je autonómny a zodpovedný pri rozhodovaní, schopný vhodne a profesionálne prezentovať vlastné stanoviská, má tvorivé a kritické myslenie. Dokáže prezentovať čitateľskej, poslucháčskej a diváckej verejnosti poznatky o zásadách mediálnej a marketingovej komunikácie a  ich prenášaní do praxe. Dokáže  prezentovať a vysvetľovať otázky a princípy informačnej spoločnosti používateľom mediálnych, informačných a pamäťových inštitúcií. Vyznačuje sa schopnosťou efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného  odboru,  ktoré  slúžia  ako  základ  pre  jeho  autorskú  tvorbu,  hodnotenie,  inovácie a originalitu v praxi alebo vo výskume. Rozumie podstatným súvislostiam, princípom a teóriám tvorby mediálnych a informačných produktov a spôsobom ich stvárňovania, editovania a redigovania v textovej, obrazovej, zvukovej a audiovizuálnej či multimediálnej podobe. Rozumie teórii a dejinám komunikácie v širších kontextoch, vrátane jej ekonomických, sociálnych, psychologických, právnych, kulturologických, politologických, estetických a etických aspektov, aj s ohľadom na aktuálne trendy globalizácie a prechodu do informačnej a znalostnej spoločnosti. Má vedomosti  z oblasti  analýzy,  spracovania  a interpretácie  mediálnych  a  informačných  obsahov a tvorby mediálnych a informačných produktov a autorských diel. Zvláda prácu s teoretickými a metodologickými  nástrojmi  odboru,  pozná  princípy  budovania  a  manažmentu  organizácií a projektov v prostredí mediálnych, marketingových a informačných inštitúcií a systémov. Chápe a dokáže prezentovať základné teoretické i praktické aspekty informačných a mediálnych kompetencií a gramotnosti. Má osvojené podstatné znalosti z oblasti mediálnej a informačnej politiky a etiky, štandardizácie a nástrojov kooperácie v odbore.

 

Absolvent je schopný navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenia metodických, odborných, praktických alebo vedeckých problémov z viacerých oblastí odboru alebo praxe, formulovať odporúčania na rozvoj vednej alebo pracovnej oblasti, určiť vedecké alebo praktické predpoklady riešenia problémov. Vytvára návody, projekty realizácie a hodnotiace postupy k činnostiam v odbore. Dokáže samostatne a na profesionálnej úrovni realizovať mediálne a informačné produkty. Dokáže realizovať mediálne prieskumy, rôzne typy výskumov v odbore a prezentovať ich výsledky verejnosti. Ovláda metódy a tvorivé postupy používané v oblasti tvorby žurnalistických, mediálno- umeleckých, multimediálnych, marketingových a informačných produktov. Dokáže koncepčne riadiť a usmerňovať mediálne, marketingové a informačné inštitúcie a systémy vrátane finančného manažmentu.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Absolvent vie pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dokáže kvalifikovane viesť redakčné alebo iné kolektívy a ich segmenty. Je schopný dodržiavať etické princípy svojej profesie. Disponuje inovatívnym, tvorivým myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia alebo praktickej činnosti pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.

Popis tretieho stupňa

Absolvent má odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré slúžia ako základ na inovácie a originalitu v praxi alebo výskume a sú potrebné na projektovanie výskumu a vývoja alebo rozvoja odbornej praxe. Ovláda základné teoretické a metodologické východiská odboru, má zvládnuté a vie správne zvoliť konkrétne vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti teórie i praxe mediálnych, marketingových a informačných inštitúcií a systémov.

Chápe širšie sociálne, etické, ekonomické, psychologické, politické, právne, estetické a ďalšie súvislosti spoločenskej komunikácie, najmä na úrovni tvorby a využívania informácií, a vie ich správne aplikovať vo výskume a praxi aj v kontexte sociokultúrnej situácie súčasnej spoločnosti.

 

Absolvent dokáže vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj teórie i praxe mediálnych a komunikačných štúdií, vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie v odbore. Vie aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného a/aj interdisciplinárneho charakteru, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy a postupy tvorby, vrátane mediálnoumeleckej produkcie v odbore mediálnych a komunikačných štúdií. Prakticky ovláda zvolené bádateľské metódy a používa ich pri samostatnom tvorivom hľadaní nových postupov, technológií, metód realizácie, identifikovaní vzorcov správania a riešení ďalších výskumných problémov odboru.

 

Absolvent   sa   vyznačuje   nezávislým,   kritickým   a analytickým   myslením,   ktoré   aplikuje v nepredvídateľných a meniacich sa podmienkach. Je schopný prezentovať samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu s dôrazom na chápanie širších spoločenských súvislostí a potrieb. Dokáže určiť zameranie výskumu a prebrať na seba vedúcu plohu v oblasti výskumných, projekčných a aplikačných aktivít v odbore. Je  schopný plánovať svoj vlastný odborný rozvoj, manažovať napredovanie odboru v kontexte aktuálnych trendov vedeckého a technického pokroku. Dokáže efektívne koordinovať pracovný tím vo vedeckej sfére a aplikačnej sfére odboru.

Späť