Kánonické právo

Prospects of graduates

Absolventi magisterského študijného programu v odbore Kánonické právo sa môžu uplatniť:

a) pri výkone povolania sudcu alebo inej úradnej osoby pôsobiacej na cirkevnom súde;

b) pri výkone cirkevných úradov;

c) v činnosti cirkevných orgánov pôsobiacich na univerzálnej i partikulárnej úrovni;

d) vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe, ako aj v územnej samospráve na úrovni štátnych orgánov, ktoré sa dostávajú do styku s orgánmi Cirkvi;

e) v akademickej oblasti výskumu a výučby na právnických fakultách, teologických fakultách a vo výskumných ústavoch.Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Bez prijímacej skúšky.

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program je úspešné absolvovanie akreditovaného bakalárskeho alebo spojeného bakalárskeho a magisterského študijného programu v študijnom odbore právo alebo katolícka teológia, prípadne získané vzdelanie v oblasti katolíckej teológie,  práva alebo kanonického práva na zahraničnej vysokej škole, pričom podľa rozhodnutia o ekvivalencii toto štúdium zodpovedá prinajmenšom prvému stupňu vysokoškolského štúdia podľa predpisov Slovenskej republiky.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

O prijatí absolventa bakalárskeho  študijného programu právo, v študijnom odbore právo na magisterský študijný program kánonické právo rozhoduje dekan PraF UK s prihliadnutím na  kapacitné možnosti  PraF UK a RKCMBF UK.General information on the admission exam

Uchádzač prihlásením na štúdium berie na vedomie, že vzdelávací proces sa opiera o zásady katolíckej náuky. • Apply the application for study

  05.07.2021

 • Submit additional application form

  31.08.2021

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
 • CV (electronic form)
 • motivačný list (electronic form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form, electronic form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form, electronic form)
 • uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej škole, predložia rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní (paper form, electronic form)
 • čestné vyhlásenie, že štúdium uchádzača je v súlade s kán. 273, 279 a 283 CIC, respektíve kán. 665 CIC, ak sa na daného uchádzača tieto ustanovenia kánonického práva vzťahujú (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 999 €


The fee for admission procedure
application form: 60 €
E-application form: 60 €

Billing information

Forma: bezhotovostne

Účet príjemcu: Právnická fakulta UK, Šafárikovo nám. č. 6,

P.O. Box 313, 810 00 Bratislava 1.

Účet: SK89 8180 0000 0070 0013 5302

Banka: Štátna pokladnica,

variabilný symbol: 104 001 0003.

špecifický symbol: 20xxxxx (xxxxx je poradové číslo prihlášky)

V správe pre prijímateľa uveďte

„PRIEZVISKO A MENO UCHÁDZAČA“

 

Platbu je potrebné vykonať na základe údajov platobného príkazu vygenerovaného prostredníctvom systému e-prihlaska po podaní prihlášky.

Always up-to-date news about university Comenius University Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. JUDr. Ing. Ondrej Blažo, PhD. – ondrej.blazo@flaw.uniba.sk
Last update: 28.04.2021 14:12

Draw attention to not topical data