Informatika

Študijný program poskytuje vzdelanie v odbore informatika s orientáciou na softvérové systémy procesy. Absolvent má znalosti z teoretických základov všeobecnej informatiky, algoritmizácie, údajových štruktúr, programovacích jazykov, analýzy a návrhu softvérových systémov a ich manažmentu, architektúry a organizácie počítačových systémov a sietí. Vie analyzovať, navrhovať, implementovať, overovať softvérové systémy; pracovať efektívne ako člen vývojového tímu; pracovať s nástrojmi používanými pri projektovaní, konštruovaní a dokumentovaní softvéru. Je pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Uplatní sa ako projektant softvérových systémov, programátor, pracovník pri testovaní, nasadzovaní, prevádzke a údržbe systémov informačných technológií.

Uplatnenie absolventov
• má znalosti z teórie analýzy a syntézy formálnych aj semiformálnych modelov programov aj dát, teoretických základov všeobecnej informatiky, algoritmizácie, údajových štruktúr, programovacích jazykov, analýzy a návrhu softvérových systémov a ich manažmentu, architektúry a organizácie počítačových systémov a sietí, programovania, podnikania a manažmentu • je schopný analyzovať, navrhovať, implementovať, overovať softvérové systémy; vyvíjať a rozširovať aplikačný a systémový softvér pre štandardné a špecializované moduly programových systémov; tvoriť a implementovať moderné informačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach • pracovať efektívne ako člen vývojového tímu; vie pracovať s nástrojmi používanými pri projektovaní, konštruovaní a dokumentovaní softvéru • je si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie; potreby sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania, aby mohol vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, riešiť alebo aj viesť projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/bakalari.html?page_id=1677Podmienky pre zahraničných študentov

Žiadne ďalšie odborné požiadavky, vyžaduje sa znalosť slovenského jazyka.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Informácie o všetkých náležitostiach prihlášky a prijímacieho konania sú zverejnené v internetovom v sídle fakulty (http://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/bakalari).Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Hlavným cieľom prijímacieho konania na študijný program bakalárskeho štúdia je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe. Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na bakalárske štúdium v príslušnom študijnom programe vykoná komisia pre posúdenie odbornej spôsobilosti uchádzačov o bakalárske štúdium. Výber uchádzačov vychádza z poradia zostaveného na základe bodového hodnotenia, uchádzačom uvedených preferencií ohľadne študijných programov, úrovne preukázaných vedomostí a počtu uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu. Spôsob výberového konania garantuje maximálne možnú objektívnosť a transparentnosť. Uchádzač na prihláške uvedie študijné programy, o ktoré sa uchádza, v poradí dôležitosti. Informácie o náležitostiach prihlášky, vyhodnotení prijímacieho konania sú zverejnené v internetovom v sídle fakulty (http://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/bakalari). • Podanie prihlášky na štúdium

  13.12.2019 - 18.04.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
400


Aktuálny počet podaných prihlášok:
787


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • čestné prehlásenie o zdravotnom stave


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok za prijímacie konanie:

35 € –   ak sa uchádzač hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky,       50 € –   ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku,

Spôsob úhrady poplatku:

 • poštovým poukazom na účet na adresu:
  FIIT STU v Bratislave
  Ilkovičova 3
  842 16 Bratislava 4
 • bankovým prevodom:
  číslo účtu: 7000085552/8180
  variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky alebo 1101, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
  konštantný symbol
  - pre platbu prevodom: 0558
  - pre platbu šekom: 0379

V prípade, že uchádzač nevyužije e-prihláškumusí priložiť okrem príloh požadovaných v prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania bez ohľadu na spôsob úhrady poplatku - poštovým poukazom, bankovým prevodom, internet banking-om.

V prípade, že uchádzač využije e-prihlášku a zaplatil poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania poštovým poukazom, musí priložiť okrem príloh požadovaných v prihláške aj potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku.

V časti „Správa pre prijímateľa" musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Marián Šimko, PhD. – marian.simko@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 08.05.2021 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje