Informatics

Študijný program poskytuje vzdelanie v odbore informatika s orientáciou na softvérové systémy procesy. Absolvent má znalosti z teoretických základov všeobecnej informatiky, algoritmizácie, údajových štruktúr, programovacích jazykov, analýzy a návrhu softvérových systémov a ich manažmentu, architektúry a organizácie počítačových systémov a sietí. Vie analyzovať, navrhovať, implementovať, overovať softvérové systémy; pracovať efektívne ako člen vývojového tímu; pracovať s nástrojmi používanými pri projektovaní, konštruovaní a dokumentovaní softvéru. Je pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Uplatní sa ako projektant softvérových systémov, programátor, pracovník pri testovaní, nasadzovaní, prevádzke a údržbe systémov informačných technológií.

Prospects of graduates
• má znalosti z teórie analýzy a syntézy formálnych aj semiformálnych modelov programov aj dát, teoretických základov všeobecnej informatiky, algoritmizácie, údajových štruktúr, programovacích jazykov, analýzy a návrhu softvérových systémov a ich manažmentu, architektúry a organizácie počítačových systémov a sietí, programovania, podnikania a manažmentu • je schopný analyzovať, navrhovať, implementovať, overovať softvérové systémy; vyvíjať a rozširovať aplikačný a systémový softvér pre štandardné a špecializované moduly programových systémov; tvoriť a implementovať moderné informačné technológie v rôznych aplikačných oblastiach • pracovať efektívne ako člen vývojového tímu; vie pracovať s nástrojmi používanými pri projektovaní, konštruovaní a dokumentovaní softvéru • je si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie; potreby sústavného profesionálneho rozvoja a celoživotného vzdelávania, aby mohol vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, riešiť alebo aj viesť projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

https://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/bakalari.html?page_id=1677Conditions for international students

Žiadne ďalšie odborné požiadavky, vyžaduje sa znalosť slovenského jazyka.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Informácie o všetkých náležitostiach prihlášky a prijímacieho konania sú zverejnené v internetovom v sídle fakulty (http://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/bakalari).General information on the admission exam

Hlavným cieľom prijímacieho konania na študijný program bakalárskeho štúdia je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe. Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na bakalárske štúdium v príslušnom študijnom programe vykoná komisia pre posúdenie odbornej spôsobilosti uchádzačov o bakalárske štúdium. Výber uchádzačov vychádza z poradia zostaveného na základe bodového hodnotenia, uchádzačom uvedených preferencií ohľadne študijných programov, úrovne preukázaných vedomostí a počtu uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium príslušného študijného programu. Spôsob výberového konania garantuje maximálne možnú objektívnosť a transparentnosť. Uchádzač na prihláške uvedie študijné programy, o ktoré sa uchádza, v poradí dôležitosti. Informácie o náležitostiach prihlášky, vyhodnotení prijímacieho konania sú zverejnené v internetovom v sídle fakulty (http://www.fiit.stuba.sk/prijimacky/bakalari).  • Apply the application for study

    10.12.2021 - 31.03.2022

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
300


Current number of filed applications:
1074


Additions
  • leaving certificate (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Administratívny poplatok za prijímacie konanie:

Suma:20 €

IBAN: SK83 8180 0000 0070 0008 5552

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky
alebo 1101, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku

konštantný symbol: - pre platbu prevodom: 0558
- pre platbu poštovým poukazom na účet: 0379

adresát: FIIT STU v Bratislave, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4

V časti „Správa pre prijímateľa“ musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko.

V prípade, že uchádzač nevyužije e-prihlášku, musí k prihláške priložiť aj potvrdenie o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Marián Šimko, PhD. – marian.simko@stuba.sk
Last update: 03.07.2022 02:51

Draw attention to not topical data