Filmová a televízna réžia a scenáristika

študijný program so zameraním na Filmovú dokumentárnu tvorbu a Filmovú dramaturgiu a scenáristikuProspects of graduates

Absolvent dokáže samostatne a  tvorivo uplatniť svoje praktické skúsenosti, technické zručnosti a profesionálne schopnosti, potrebné na vytvorenie originálneho scenára na pôvodný vlastný námet a dokáže v ňom  naplniť vlastný autorský zámer.  Takisto má vycibrenú schopnosť kritickej reflexie, takže svoje tvorivé podnety a postupy môže sprostredkovať iným . Dokáže koncepčne uvažovať a koordinovať štáb, kde uplatňuje svoje dramaturgické skúsenosti.  Je takisto schopný svoje vedomosti, získané z dôverného poznania slovenskej aj svetovej filmovej dokumentárnej aj hranej tvorby , ale aj televízneho prostredia a jeho multižánrového spektra využiť pri tvorbe vlastných audiovizuálnych projektov.

Režisér dokumentárneho filmu je jediným autorom filmového, prípadne iného audiovizuálneho diela. Spolu s kolektívom spoluautorov vyberá a stvárňuje realitu do podoby samostatného audiovizuálneho celku. Hlavným cieľom jeho spolupráce s ostatnými tvorcami je účinnými a efektívnymi prostriedkami filmového jazyka  transformovať myšlienkové a príbehové posolstvo o živote človeka a udalostiach  prebiehajúcich v reálnom svete, a v pôsobivom,  esteticky a emotívne silnom  tvare prezentovať v mediálnom priestore.

Absolvent bakalárskeho štúdia uplatňuje samostatne a tvorivo svoje praktické skúsenosti, technické zručnosti a profesionálne schopnosti, potrebné na scenáristickú realizáciu vlastného myšlienkového konceptu a naplnenie autorského zámeru, ktorý vyústi do vytvorenia scenára k hranému filmu v dĺžke 1 hodiny.  Zároveň absolvent na bakalárskom stupni preukazuje schopnosti teoretickej reflexie a schopnosti sprostredkovať svoje vlastné poznatky a tvorivé postupy iným. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti aj v medzinárodných súvislostiach.Absolvent študijného programu je teoreticky i prakticky pripravený na samostatnú autorskú tvorbu i na funkciu erudovaného scenáristického poradcu.

Absolvent bakalárskeho štúdia,podľa individuálneho talentu, osobných predpokladov a voliteľnej špecializácie má teoretické a praktické skúsenosti so scenáristickou prípravou hraného filmu v dĺžke jednej hodiny , zároveň dokáže tvorivo spracovať literárnu predlohu do podoby filmovej adaptácie. Je pripravený autorsky sa podieľať na tvorbe dokumentárnych, publicistických a populárno-vedeckých filmov, samostatne pripraviť a realizovať dokumentárny film, podieľať sa na autorskej práci pri tvorbe dokumentárneho filmu v náročných fyzických aj ekonomicko-organizačných podmienkach, kde je schopný pracovať samostatne, tvoriť audiovizuálne diela inšpirované podnetmi z iných umeleckých oblastí a ľudských činností. (artfilm, hudobný klip, populárno-vedecký film a pod.). Prezentovať vlastné riešenia zadaných úloh, autorských konceptov a projektov filmových diel ,je pripravený pokračovať v magisterskom štúdiu,má teoretické a praktické poznatky z oblasti filmového umenia a zvláda ich použitie pri riadiacej, alebo podnikateľskej činnosti,má prehľad o historických a súčasných podobách filmového umenia a osvojí si praktický základ tvorivých postupov a metód pre vznik a realizáciu filmového diela a uplatní sa v povolaniach scenárista,  dramaturg, redaktor.

V rámci teoretických vedomostí získava orientáciu v umeleckých procesoch a teoretických východiskách tvorby filmu a audiovizuálneho diela a jej reflexie, základné vedomosti a orientáciu v dejinách filmu aj iných umení, filozofie, estetiky a kultúry všeobecne, základné vedomosti a orientáciu v histórii teoretických názorov na film, audiovizuálnu tvorbu a masmediálnu komunikáciu, základné vedomosti z teórie zmyslového vnímania a techník, prostriedkov a postupov využívania umelých zmyslových podnetov na ovplyvňovanie ľudského vedomia, základné znalosti právnych súvislostí.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • Špecifické podmienky pre prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia  sú uverejnené na www.fdu.aku.skAdditional information

Termín podávania prihlášok vrátane doručenia povinných prác: 

so zameraním na Filmovú dramaturgiu a scenáristiku - do 31.3.2021
so zameraním na Filmovú dokumentárnu tvorbu  - do 31.3.2021

Termín konania prijímacích skúšok:

so zameraním na Filmovú dramaturgiu a scenáristiku:  15.4.2021
so zameraním na Filmovú dokumentárnu tvorbu :  21.4.2021
Termíny konzultácií:

konzultácie sa vzhľadom na pandemickú situáciu rušia

So zameraním na filmovú dokumentárnu tvorbu      individuálne na požiadanie*

So zameraním na filmovú dramaturgiu a scenáristiku   

1. termín 22.2.2021   od 10.00 - 13.00 hod.                                               

2. termín 25.2.2021   od 10.00 - 13.00 hod.

* Na  termín individuálnej konzultácie sa musí záujemca prihlásiť najmenej 10 pracovných dní pred požadovaným termínom na amilovej adrese - ingrid.dobisova@aku.sk.

Záujemcovia o konzultáciu sa musia 3 pracovné dni pred konzultáciou ohlásiť na mailovej adrese - ingrid.dobisova@aku.sk.

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 1. októbra 2020 (sprístupnené)
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky) Conditions for international students
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov


Coordinator for students with specific needs

Mgr.art. Jana Ovšonková

e-mail: jana.ovsonkova@aku.sk
tel.:+421 908 669 932General information on the admission exam
 • Každý uchádzač sa musí podrobiť talentovej prijímacej skúške.
 • Prihlášku je potrebné zaslať na každý študijný program zvlášť.
 • Uchádzači, ktorí majú ukončené stredoškolské štúdium zasielajú s prihláškou overenú kópiu   maturitného vysvedčenia ( Dodatok nie je potrebné overovať!! ). Bežné vysvedčenia za štúdium  neposielať!!!
 • Tí uchádzači, ktorí ešte nezmaturovali, vypíšu do prihlášky prospech za 1., 2., 3. ročník len   koncoročné známky a za 4. ročník známky získané na pol roku.
 • Životopis je povinnou prílohou k prihláške.  
 • Prijímacie skúšky sú anonymné, verejnosti neprístupné.
 • Za prípravu, organizáciu, priebeh a ukončenie prijímacieho konania zodpovedá dekan fakulty.
 •  Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov o štúdium bakalárskych študijných programov budú zverejnené na webovej stránke FDU AU do 48 hodín od jeho ukončenia na www.fdu.aku.sk – AKTUALITY
 • Prihlášky posielať :

 V elektronickej forme:

Na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke https://e-prihlaska.aku.sk, kde uchádzač:

 • vyplní elektronickú prihlášku
 • potvrdí elektronickú prihlášku
 • vytlačí elektronickú prihlášku
 • odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu

 na adresu:

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Fakulta dramatických umení

J. Kollára 22

974 01 Banská Bystrica

 V písomnej forme

 • Tlačivo si uchádzač zakúpi v predajni ŠEVT, resp. vyhľadá na internete a vyplnenú a podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami odošle na vyššie uvedenú adresu poštou
 • Prihlášku na bakalárske vysokoškolské štúdium  je potrebné vyplniť podľa pokynov  a doplniť životopisom.
 • Po zaevidovaní a vyhodnotení prihlášok budú uchádzačom o štúdium zaslané ďalšie   potrebné informácie o prijímacom konaní pre jednotlivé študijné programy, ktoré budú zverejnené aj na webovej stránke AU (www.fdu.aku.sk).
 • Prihláška bez priloženého dokladu o zaplatení administratívneho poplatku bude vyradená z evidencie.
 • Prijímacie skúšky uchádzači absolvujú v slovenskom jazyku, povolený je aj český jazyk.


Form of entrance exam

talentová skúškaTests

písomný test zo všeobecných vedomostí z kultúrno - historického prehľadu v odbore Umenie - Filmové  a multimédiá • Apply the application for study

  31.03.2021

 • Performance of the entrance exam

  15.04.2021 - 21.04.2021

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
16


Additions
 • leaving certificate (paper form)
 • CV (paper form)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

Akadémia umení v Banskej Bystrici

Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000067813/8180

Číslo účtu v tvare IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 501

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovým poukazom typu RI (ústrižok o zaplatení priložte k prihláške) alebo bezhotovostným prevodom z účtu (k prihláške priložte vytlačeý doklad z výpisu). 

Vo výnimočných prípadoch je možnosť úhrady priamo na prijímacom konaní po dohode so študijným oddelením na mail adrese: ingrid.dobisova@aku.sk 

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Last update: 16.03.2021 11:19

Draw attention to not topical data