Dizajn nábytku a interiéru

 Magisterské štúdium študijného programu Dizajn nábytku a interiéru rozširuje a prehlbuje teoretické vedomosti a praktické zručnosti, získané štúdiom tohto študijného programu na bakalárskom stupni vysokoškolského vzdelávania. Rozvíja schopnosti absolventa tvorivo riešiť úlohy v aktuálnych podmienkach a v kontextoch presahujúcich odbor štúdia. Absolvent vie tvorivo používať znalosti a uplatňovať vedecké a umelecké koncepcie v tímovej práci ale aj ako samostatný tvorivý dizajnér. Získava znalosti v oblasti dizajnérskej tvorby, ktoré mu umožňujú riadiť tvorivé tímy pracovníkov a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia projektov. Má schopnosť integrovať vedomosti, zvládať zložitosť a formulovať odborne a eticky zodpovedné riešenia. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Vie jasne a jednoznačne komunikovať výsledky tvorivého výkonu odborníkom aj laickým adresátom. Po absolvovaní doplnkového pedagogického štúdia môže pôsobiť ako pedagóg odborných predmetov na základnej, strednej alebo vysokej škole.  

 

Absolventi magisterského študijného programu Dizajn nábytku a interiéru sú schopní: 

-          samostatne tvoriť a navrhovať dizajnérske produkty a výtvarné diela pre širokú oblasť hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života

-          používať pokročilé technológie a rôznorodé materiály primerane podľa študijného programu  

-          udržiavať kontakt s vývojom a posúvať poznanie vo svojej disciplíne

-          organizovať svoj ďalší odborný rast 

-          aplikovať organizačné a manažérske zručnosti v tímovej práciUplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie ako:

-   Interiérový dizajnér 

-   Dizajnér autorských a solitérnych produktov 

-   Výtvarný umelec

-   Riadiaci pracovník (manažér) v oblasti kultúry

-   Architekt, projektant, zememerač, dizajnér

-   Dizajnér a módny návrhár

-   Učiteľ školy umeleckého priemyslu

-   Lektor umenia Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímanie uchádzačov na Mgr. art. študijný program Dizajn nábytku a interiéru sa uskutoční formou výberového prijímacieho konania za účasti uchádzača. Úroveň a charakter absolvovaného štúdia sa posúdi na základe predložených, resp. doručených materiálov hodnotiacou komisiou nasledovne:

a)  vyhodnotenia študijného priemeru bakalárskeho štúdia a známok štátnych skúšok (max. 60b),

b)  vyhodnotenie portfólia uchádzača a pohovoru s ním (max. 40 b),

Spolu max. 100 bodov

 Komisia zhodnotí individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne, tvorivo zvládnuť požiadavky ďalšieho štúdia, poznanie a orientáciu v problematike dizajnu s dôrazom na tvorbu nábytku.

 Komisiu pre prijímací pohovor na magisterské štúdium (min. 4 člennú) menuje dekan DF na návrh vedúceho Katedry dizajnu nábytku a interiéru (KDNI).

 Uchádzači o študijný program Dizajn nábytku a interiéru zasielajú, prípadne osobne doručia portfólio.

 Uchádzač úspešne vykoná výberové prijímacie konanie za predpokladu získania min. 50b.

 Výberového prijímacieho konania sa uchádzači zúčastnia na základe písomnej pozvánky,Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske alebo magisterské štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

Všetky dokumenty sa nahrávajú do e-prihlášky v univerzitnom systéme (UIS) v elektronickej verzii, nie je ich potrebné zasielať poštou.

Všetky informácie o povinných dokumentoch nájdete po založení e-prihlášky. Pripravte si:

-       sken vysokoškolského diplomu I. stupňa,

-       sken  vysvedčenia o štátnej skúške,

-       sken dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia),

- Uchádzači o študijný program Dizajn nábytku a interiéru zasielajú, prípadne osobne doručia portfólio.

 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné podať v termíne podávania prihlášok na štúdium,
 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
 • zahraniční študenti sa prihlasujú a prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
 • podmienkou prijatia v študijnom odbore Drevárstvo, Ekonómia a manažment, Bezpečnostné vedy, Umenie je absolvovanie výberového prijímacieho konania
 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača:  

http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,

 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,
 • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov na základe výberového prijímacieho konania,
 • výsledky prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača a po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania,
 • uchádzači, ktorí vykonajú výberové prijímacie konanie, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovaného počtu prijímaných študentov pre daný študijný program.


Forma prijímacej skúšky

Výberové prijímacie konanie za osobnej účasti uchádzača (výberového prijímacieho konania sa uchádzači zúčastnia na základe písomnej pozvánky). • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2023 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  26.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • Potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu:    Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

Variabilný symbol:  číslo vygenerované informačným systémom univerzity  (totožné s evidenčným číslom prihlášky)                 

Konštantný symbol: 0308

 SEPA platba a platba zo zahraničia

 IBAN číslo účtu: SK 1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód: SPSRSKBA

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol: číslo vygenerované informačným systémom univerzity  (totožné s evidenčným číslom prihlášky)  

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 05.04.2024 11:08

Upozorniť na neaktuálne údaje