Dizajn nábytku a interiéru

Absolvent bakalárskeho štúdia odboru dizajn má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti dizajnu, je schopný ich tvorivo používať pri samostatnej dizajnérskej činnosti, pri navrhovaní v rôznych oblastiach hospodárskeho a kultúrneho života. Ovláda technológie a materiály podľa obsahu študijného programu. Má znalostí o ekológií, podnikaní a manažmente.

Teoretické vedomosti

-          Absolvent 1. stupňa štúdia v odbore dizajn:

-          má vedomosti z dejín dizajnu a výtvarného umenia

-          má vedomosti z teórie a metodiky dizajnu, z ergonómie a z estetiky

-          má základné vedomosti o technologických postupoch, o materiáloch a základoch navrhovania podľa obsahu študijného programu.

Praktické schopnosti a zručnosti

-          Absolvent 1. stupňa štúdia v odbore dizajn

-          je schopný samostatne tvoriť a navrhovať dizajnérske produkty a výtvarné diela pre širokú oblasť hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života

-          primerane dokáže používať technológie a materiály podľa študijného programu

-          je schopný prezentovať svoju tvorbu.

Doplňujúce vedomosti a zručnosti

-          Absolvent 1. stupňa štúdia v odbore dizajn je schopný:

-          udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne

-          zaujímať a prezentovať postoje v oblasti dizajnu a hmotnej kultúry

-          organizovať svoj ďalší odborný rast

-          pracovať ako člen tvorivého tímu

-          využívať organizačné a manažérske zručností

komunikovať o odbornej problematike minimálne v jednom svetovom jazyku.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu  „Dizajn nábytku a interiéru“ majú teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti dizajnu, sú schopní ich tvorivo používať pri samostatnej dizajnérskej činnosti, pri navrhovaní v rôznych oblastiach hospodárskeho a kultúrneho života. Ovládajú technológie a materiály podľa obsahu študijného programu. Má znalosti o ekológií, podnikaní a manažmente.

Uplatnenie  pokrýva zaradenie absolventov bakalárskeho štúdia do tvorivých tímov pri tvorbe nábytku a interiéru. Sú to firemné nábytkárske projekčné kancelárie alebo interiérové a architektonické štúdiá, kde absolventi spolupracujú na kreatívnych vstupoch a rozvíjajú konečnú aplikáciu vybraných úloh alebo interiérových prvkov. Sú pripravení pokračovať v magisterskom štúdiu v odbore dizajn

 

Všetci absolventi bakalárskych študijných programov môžu pokračovať štúdiom  v študijných programoch II. stupňa (inžinierskych, resp. Mgr. art.) príslušného odboru.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok - minimálny zisk 50 bodov.Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 29. 1. 2019 o 10,00 h v posluchárni B-3.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú a prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Štímeľová

dana.stimelova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie skúšky sa skladajú z častí overujúcich kreativitu a výtvarný talent uchádzača, jeho komplexné dizajnérske schopnosti (zahŕňajúce aj technickú tvorivosť) a z testu na zistenie jeho orientácie v problematike, resp. jeho vedomostí a znalostí z oblasti výtvarného umenia, architektúry a dizajnu.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie talentové skúšky trvajú dva dni.

Časový harmonogram a bodové hodnotenie prijímacej skúšky:

- talentová skúška, pozostáva z nasledovných úloh

 Úloha č.1. Kresba podľa skutočnosti (zátišie), max. 25 bodov, 2 hod.

Úloha č.2. Návrh tvarového a technického riešenia nábytkového prvku, (návrh, kresba, základné technické zobrazenie, model v mierke),  max. 30 bodov, 4 hod.

Úloha č.3. Test vedomostí z výtvarného umenia, architektúry a dizajnu,  max. 15 bodov, 1 hod.

Úloha č.4. Návrh riešenia interiéru (návrh, kresba, základné technické zobrazenie),  max. 30 bodov, 4 hod.

CELKOM:  max. 100 bodov • Deň otvorených dverí

  29.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2018 - 30.11.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  05.02.2019 - 06.02.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • Potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene         

Banka: Štátna pokladnica

Kód banky: 8180

Účet: 7000271101

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

 

Variabilný symbol:    a) papierové prihlášky – 81200003

            b)elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom univerzity  

     (totožné s evidenčným číslom prihlášky)             

 

Konštantný symbol: 0308

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 12.09.2018 12:40

Upozorniť na neaktuálne údaje