Dizajn nábytku a interiéru

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Dizajn nábytku a interiéru má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti dizajnu, je schopný získavať a interpretovať zodpovedajúce fakty v odbore a tvorivo ich používať pri navrhovaní v rôznych oblastiach hospodárskeho a kultúrneho života. Ovláda tradičné aj digitálne technológie, dokáže komunikovať informácie, koncepcie a riešenia odbornému aj laickému publiku, pričom sa vie eticky a spoločensky zodpovedne rozhodovať. Absolventi bakalárskeho študijného programu Dizajn nábytku a bývania sú schopní: 

 • samostatne tvoriť a navrhovať dizajnérske produkty a výtvarné  diela pre širokú oblasť hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života
 • prezentovať svoju tvorbu
 • udržiavať kontakt s vývojom vo svojej disciplíne
 • zaujímať a prezentovať postoje v oblasti dizajnu a hmotnej kultúry
 • organizovať svoj ďalší odborný rast 
 • pracovať ako člen tvorivého tímu

využívať organizačné a manažérske zručnosti Uplatnenie absolventov

Absolvent nájde uplatnenie ako:

-   Interiérový dizajnér  

-   Dizajnér autorských a solitérnych produktov  

-   Výtvarný umelec inde neuvedený   

-   Architekt projektanti zememerači dizajnér

-   Dizajnér a módny návrhár

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Úspešné absolvovanie prijímacích talentových skúšok - minimálny zisk 50 bodov.Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 25.01.2023 o 10,00 h v posluchárni B-3. Zmena termínu je možná. Detailné informácie na www.tuzvo.sk a df.tuzvo.skPodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú a prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Prijímacie skúšky sa skladajú z častí overujúcich kreativitu a výtvarný talent uchádzača, jeho komplexné dizajnérske schopnosti (zahŕňajúce aj technickú tvorivosť) a z testu na zistenie jeho orientácie v problematike, resp. jeho vedomostí a znalostí z oblasti výtvarného umenia, architektúry a dizajnu.

  Prijímacie talentové skúšky trvajú dva dni.

 • prihláška sa podáva výlučne elektronicky na adrese https://is.tuzvo.sk/prihlaska/, následne je potrebné vytlačiť prihlášku priamo zo systému a zaslať podpísanú na adresu: Študijné oddelenie DF TUZVO, T.G. Masaryka 24, 960 01 Zvolen

Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie Drevárskej fakulty je neplatná.

 • povinné prílohy:

-       životopis uchádzača,

-       úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali v Slovenskej republike, resp. v Českej republike)

-       úradne overenú kópiu nostrifikácie dokladu o získaní stredoškolského vzdelania (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali v zahraničí),

-       doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie v čase podania prihlášky,

 • uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2022/2023, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka strednej školy v tlačive prihlášky riaditeľstvo absolvovanej strednej školy,
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci uchádzači doručiť na študijné oddelenie Drevárskej fakulty ihneď po ich prevzatí -  najneskôr do 14. júna 2023,  
 • uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú k prihláške úradne overenú  fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 4. ročníka  (resp. aj 5.ročníka),
 • na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
 • zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
 • uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe vyhodnotenia výsledkov štúdia zo strednej školy (okrem uchádzačov Dizajnu nábytku a interiéru),
 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • fakulta zašle pozvánku uchádzačom o štúdium v študijnom odbore Umenie
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne (viď. časť IV. Akreditované ŠP),
 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.

 Forma prijímacej skúšky

Časový harmonogram a bodové hodnotenie prijímacej skúšky:

- talentová skúška, pozostáva z nasledovných úloh

 Úloha č.1. Kresba podľa skutočnosti (zátišie), max. 25 bodov, 2 hod.

Úloha č.2. Návrh tvarového a technického riešenia nábytkového prvku, (návrh, kresba, základné technické zobrazenie, model v mierke),  max. 30 bodov, 4 hod.

Úloha č.3. Test vedomostí z výtvarného umenia, architektúry a dizajnu,  max. 15 bodov, 1 hod.

Úloha č.4. Návrh riešenia interiéru (návrh, kresba, základné technické zobrazenie),  max. 30 bodov, 4 hod.

CELKOM:  max. 100 bodov

 

 

  • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2022 - 30.11.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  07.02.2023 - 08.02.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • Potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Názov účtu:    Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

Variabilný symbol:  číslo vygenerované informačným systémom univerzity  (totožné s evidenčným číslom prihlášky)                 

Konštantný symbol: 0308

 SEPA platba a platba zo zahraničia

 IBAN číslo účtu: SK 1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód: SPSRSKBA

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol: číslo vygenerované informačným systémom univerzity  (totožné s evidenčným číslom prihlášky)  

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 07.10.2022 08:14

Upozorniť na neaktuálne údaje