Divadelné umenie

Doktorandské štúdium prebieha v externej 5- ročnej forme. Pozostáva z individuálneho študijného plánu. Je zakončené dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce ( ArtD.).Prospects of graduates

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Divadelné umenie disponuje schopnosťami samostatnej umeleckej tvorby. Uskutočňuje výskum a bádateľskú činnosť na úrovni súčasného stavu umeleckého a vedeckého poznania a prináša ku nemu vlastný príspevok. Je spôsobilý spolupracovať v tímovej realizácii umeleckých projektov, teoreticky reflektovať divadelnú tvorbu a je schopný viesť odbornú komunikáciu o nej vo svetovom jazyku. Podieľa sa na tvorbe koncepcií a vývoji v odbore Divadelné umenie. Je schopný uplatniť sa ako samostatne tvoriaci autor a ako vysokoškolský pedagóg.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • Nevyhnutnou podmienkou na prihlásenie sa na doktorandské štúdium je úspešné absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Umenie - divadelné

  Uchádzač musí uvedenú skutočnosť dokumentovať pred prijímacím pohovorom overenými kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

 • Počas príjmacieho konania uchádač ústne obhajuje projekt svojej dizertačnej práce. Zámer prezentovaného projektu  musí byť v súlade s vybranou  témou školiteľa, ku ktorému sa uchádzač hlási.


Additional information

Elektronická prihláška na štúdium:
Uchádzač o štúdium na Fakultu dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa prihlasuje na štúdium vyplnením elektronickej prihlášky a jej následným odoslaním v stanovenom termíne na fakultu. Prihlášky je možné podávať od 15. marca 2021 (sprístupnené)
na vyplnenie elektronickej prihlášky je potrebné sa prihlásiť na stránke: https://e-prihlaska.aku.sk
uchádzač: vyplní elektronickú prihlášku, potvrdí elektronickú prihlášku, vytlačí elektronickú prihlášku, odošle podpísanú prihlášku s potrebnými prílohami poštou na fakultu.
Bližšie informácie na webovej stránke www.aku.sk (pre uchádzačov – prihlášky)Conditions for international students
 • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov


Coordinator for students with specific needs

Mgr.art. Jana Ovšonková

e-mail: jana.ovsonkova@aku.sk
tel.:+421 908 669 932General information on the admission exam
 • Dekan vypíše najneskôr dva mesiace pred termínom podania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať.
 • Špecifické požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uverejnené na webovej stránke www.fdu.aku.sk

  Základným predpokladom doktorandského štúdia na FDU AU je ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.  Ak študent pred nástupom na riadne štúdium na FDU AU (nie na prijímacie skúšky) nemá ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, nemôže byť oficiálne zapísaný.

  Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň

  Uchádzač v nej uvedie:

  a/ vybraný študijný program a vybranú tému dizertačnej práce,

  b/ zvolenú formu doktorandského štúdia (denná/externá)

  c/ aktuálnu e-mailovú adresuForm of entrance exam

Prijímacia skúška sa skladá z diskusie k predloženému projektu (v rozsahu 2-4 normované strany) dizertačnej práce • Apply the application for study

  03.05.2021

 • Performance of the entrance exam

  - 27.05.2021

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Additions
 • CV (paper form)
 • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
 • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
 • photocopy of the Diploma Supplement to candidates from other universities (paper form)
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce (v rozsahu 2-4 strany), súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umeni, alebo príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach (paper form)
 • súpis umeleckej, publikačnej alebo inej odbornej činnosti v odbore divadelné umenie, alebo príbuznom odbore, príp. posudky o týchto prácach a činnostiach (paper form)
 • kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 800 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1200 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
Účet:7000067813/8180

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol: 501

Administratívny poplatok uhradí uchádzač poštovou poukážkou typu U alebo bezhotovostným prevodom z účtu.

Na zadnej strane poštovej poukážky - informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FDU

 

Always up-to-date news about university Academy of Arts in Banská Bystrica on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Last update: 16.03.2021 12:58

Draw attention to not topical data