Security Technical Systems

Programme provides the overview of OSH legislation, prevention procedures and rules of good practice. The study is orientated more at technical safety, solutions of machine – man – environment systems, designing of technical systems, designing of prevention measures, prevention plans and emergency systems, fire protection.

The graduates can assert themselves as safety managers, designers, safety coordinators, safety engineers and Safety Techniques, also as Managers in Integrated Management Systems Areas.Prospects of graduates

Absolvent je schopný zostaviť a viesť experimentálny tím v záujmovej oblasti ako aj viesť tímy pre dozor, inšpekciu a certifikáciu technických systémov s ohľadom na bezpečnosť ich prevádzky v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Absolvent štúdia získa nasledovné schopnosti a zručnosti, ktoré vie uplatniť v praxi:

 • diagnostikovať a experimentálne modelovať technické a technologické systémy,
 • pracovať a riadiť údržbárske tímy na úsekoch TQM,
 • vývoja a realizácie systémov riadenia rizík technických systémov,
 • pracovať ako samostatný konštruktér, resp. vedúci tímu konštruovania bezpečnosti technických systémov,
 • aplikovať výsledky výskumu a vedeckej práce do nových konštrukcií,
 • identifikovať poruchy a určiť ich zdroj s ohľadom na možnosť vzniku škody a navrhovať riešenia na ich minimalizáciu,
 • tvorivo aplikovať legislatívu v podmienkach všetkých činnosti a pracovať v najvyšších funkciách v rámci dozoru a inšpekcie práce,
 • uplatnenie pri tvorbe bezpečných technických a technologických systémov produktov a postupov, navrhovaniu materiálov, skúšania strojov a technických zariadení.

Je schopný vykonať teoretický a experimentálny rozbor jednotlivých problémov analyzovať a aplikovať bezpečné produkty a postupy, modelovať (experimentálne a počítačovo) vyšetrované produkty a procesy, realizovať simulačné postupy a riešiť úlohy pomocou virtuálnych modelov. Vie formulovať závery a následne ich aplikovať. Na základe získaných skúseností a výsledkov experimentálnych meraní je schopný zdokonaľovať jestvujúce strojné zariadenia a technológie v súlade s modernými výpočtovými metódami. Je schopný projektovať výrobnú dokumentáciu jednotlivých aj zložitých výrobných zariadení prostredníctvom výpočtovej techniky. V tejto súvislosti má prehĺbené vedomosti z aplikovanej matematiky, aplikovanej mechaniky, meracej a automatizačnej techniky, informačných technológii ako aj aplikácii systémov CA - techník.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

The basicapplication for admissionissuccessful completion of aBachelor's degreeina relatedbachelor program.Recruitmentforthe studyiscarried outbytenderonthe basisof resultsfromstudyI.degree(Bachelor).Entrance examsarenot acting.Additional information

Vybraným študentom fakulty je umožnené

 • absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.


Conditions for international students

The conditions of admissionof foreignstudentsarethe sameas thoseadoptedcitizens of the SlovakRepublic.Facultyreservesthe right tomake theopeningprogram of studyforforeignstudentsa reasonable interest.Tuition feeof foreigners-self-payersisdeterminedvalidlegislationof the University.Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

yesCoordinator for students with specific needs

prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.General information on the admission exam

Ononeapplicationcansign upformorecourses,while

     * a copy of the coupon payment of administrative fee to be stuck on the 3rd page of the application,
     * the application shall be accompanied by photocopies of a bachelor's degree and the diploma supplement containing details of completing the study program, including the output of the tests carried out with the evaluation
     * the application shall be accompanied by vitae
     * Science based on the content of a Bachelor's degree candidate reserves the right to reject or accept the establishment of differentiated objects
    *providedthe openingprogram of studyinfull-timeisat least10candidatesinthe externalform of15candidates.Form of entrance exam

Recruitmentforthe studyiscarried outbytenderonthe basisof resultsfromstudyI.degree(Bachelor).Entrance examsarenot acting. • Apply the application for study

  01.01.2020 - 29.06.2020

 • Send certificate to

  31.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: Treasury
Account: 7000151492/8180
Variable symbol:9

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Last update: 19.12.2019 09:56

Draw attention to not topical data