Automobily a mobilné pracovné stroje

Profil absolventa vytvárajú teoretické znalosti z predmetov všeobecného technického vzdelania v rámci študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia. Absolvent má všeobecný prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti automobilovej techniky, spaľovacích motorov a mobilných pracovných strojov. Získa všeobecné poznatky z oblasti hodnotenia kvality a skúšobníctva v odbore dopravné stroje a zariadenia a plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na dopravnú techniku a mobilné pracovné stroje. Široký základ teoretických a odborných predmetov dáva absolventovi variabilnosť pri uplatnení v praxi, najmä so zameraním na technickú činnosť vo výrobe, v konštruovaní častí dopravnej techniky a pracovných strojov, na strednú úroveň riadenia prevádzky dopravnej techniky, skúšobníctva, riadenie servisnej a poradenskej činnosti. Nájde uplatnenie v sektoroch výroby automobilov, energetických a pracovných strojov od dodávateľov komponentov, systémov a modulov až po finálnych výrobcov a služby.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Automobily a mobilné pracovné stroje v študijnom odbore Strojárstvo je pripravený na štúdium 2. stupňa vysokoškolského štúdia a môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať v štúdiu v inžinierskom študijnom programe Automobily a mobilné pracovné stroje, alebo ďalších nadväzujúcich inžinierskych študijných programoch. Ak sa ako absolvent bakalárskeho študijného programu rozhodne odísť do praxe, uplatní sa ako odborný pracovník v podnikoch pri tvorbe a realizácii jednoduchších riešení predvýrobných a výrobných etáp, v dodávateľských spoločnostiach pri návrhu a konštrukcii výrobu podporujúcich nástrojov, strojov a zariadení, pri spolupráci firiem v oblasti logistiky, nákupu, evidencii potrieb, organizovaní spolupráce s univerzitami, získavaní podkladov, analýze a účelnom využívaní informácií z literárnych a konferenčných podkladov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://www.sjf.stuba.sk/sk/podmienkypre-prijatie-na-studium.html?page_id=5311Doplňujúce informácie


Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

PRIJÍMAME VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOKKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou. 

Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2024/2025 otvára iba dennú formu bakalárskeho štúdia. Forma prijímacej skúšky

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOKTesty

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  • Podanie prihlášky na štúdium

    23.01.2024 - 30.04.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    12.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
170


Aktuálny počet podaných prihlášok:
136


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie
Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika Adresát Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava 

Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol elektronickej prihlášky generuje informačný systém prihlášky 
Konštantný symbolpre platbu prevodom: 0558  

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 13.04.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje