Automobily a mobilné pracovné stroje

Profil absolventa vytvárajú teoretické znalosti z predmetov všeobecného technického vzdelania v rámci študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia. Absolvent má všeobecný prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblasti automobilovej techniky, spaľovacích motorov a mobilných pracovných strojov. Získa všeobecné poznatky z oblasti hodnotenia kvality a skúšobníctva v odbore dopravné stroje a zariadenia a plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na dopravnú techniku a mobilné pracovné stroje. Široký základ teoretických a odborných predmetov dáva absolventovi variabilnosť pri uplatnení v praxi, najmä so zameraním na technickú činnosť vo výrobe, v konštruovaní častí dopravnej techniky a pracovných strojov, na strednú úroveň riadenia prevádzky dopravnej techniky, skúšobníctva, riadenie servisnej a poradenskej činnosti. Nájde uplatnenie v sektoroch výroby automobilov, energetických a pracovných strojov od dodávateľov komponentov, systémov a modulov až po finálnych výrobcov a služby.

Prospects of graduates
Absolventi bakalárskeho stupňa štúdia sa uplatnia hlavne vo veľkých podnikoch pri tvorbe a realizácii jednoduchších riešení predvýrobných a výrobných etáp, v dodávateľských spoločnostiach pri návrhu a konštrukcii výrobu podporujúcich nástrojov, strojov a zariadení, pri spolupráci firiem – v oblasti logistiky, nákupu, evidencii potrieb, organizovaní spolupráce s univerzitami, získavaní podkladov, analýze a účelnom využívaní informácií z literárnych a konferenčných podkladov, prispejú svojimi vedomosťami a zručnosťami danej etapy a poznania k minimalizácii energetickej náročnosti priemyselných a dopravných technológií (práca so softwérom, príprava k CNC strojom, robotom, a i.), rýchlej reakcii vo výrobných i nevýrobných činnostiach, základnými informáciami a osvojenými postupmi budú schopní ďalšieho štúdia.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

https://www.sjf.stuba.sk/sk/podmienkypre-prijatie-na-studium.html?page_id=5311Additional information


Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

PRIJÍMAME VŠETKÝCH UCHÁDZAČOV BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOKCoordinator for students with specific needs

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.skGeneral information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2021/2022 otvára dennú formu bakalárskeho štúdia. Externá forma štúdia sa v akademickom roku 2021/2022 neotvára.Form of entrance exam

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOKTests

BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK  • Apply the application for study

    18.12.2020 - 06.04.2021

  • Submit additional application form

    15.04.2021 - 20.08.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
180


Current number of filed applications:
180


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bankové spojenie
Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika Adresát Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava 

Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol elektronickej prihlášky generuje informačný systém prihlášky 
Konštantný symbolpre platbu prevodom: 0558  

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800
SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Last update: 31.08.2021 02:54

Draw attention to not topical data