Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

Zásady prijímania na inžiniersky študijný program sa riadia „Ďalšími podmienkami prijímania na inžinierske štúdium na FEI STU“ schvaľovanými na daný školský rok v Akademickom senáte FEI STU. Vo všeobecnosti sa vyžaduje úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia a vstupný pohovor. Hlavným cieľom študijného programu Aplikovaná mechatronika a elektromobilita je umožniť študentom naučiť sa vykonávať návrh, vývoj a aplikácie mechatronických systémov s využitím najnovších vedomostí z prírodných vied, strojárstva, elektrotechniky, elektroniky, informačných technológií, telekomunikácií a automatického riadenia. Študijný program sa zameriava na moderné metódy z oblastí matematiky, fyziky, modelovania a simulácie, mechaniky, elektroniky, senzorových systémov, telekomunikácií, informačných technológií a automatického riadenia a návrhu mechatronických systémov. Realizuje sa v dvoch zameraniach Automobilová mechatronika a elektromobilita a Aplikovaná mechatronika a automatizácia. Absolventi programu sa môžu zamestnať v oblasti výskumu, vývoja a navrhovania komplexných mechatronických systémov pre rôzne aplikačné oblasti (automobilový priemysel, doprava výrobné systémy, výkonová elektronika, energetika, spotrebná elektronika, automatické riadenie, zdravotníctvo, nanotechnológie, služby atď.). Hlavné zameranie vedomostí absolventov bude na oblasť mechatroniky, t.j. vzájomné prepojenie mechaniky, riadenia, elektroniky, priemyselnej komunikácie a informatiky.

Uplatnenie absolventov
Uplatnenie: - vedomosti a zručnosti získané počas inžinierskeho štúdia ako aj kompetentnosť absolventa zaručuje široké uplatnenie v inžinierskej praxi a to hlavne pri projekcii, analýze a designe komplexných mechatronických systémov a inteligentných výrobkov ako aj pri digitalizácii výrobných procesov a zavádzaní inteligentných technológií do priemyselnej praxe; - je pripravený na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia v relevantných študijných programoch. Absolventi inžinierskeho študijného programu Aplikovaná mechatronika a elektromobilita sú prakticky plne zamestnaní, pričom vo veľkej miere pracujú vo vyštudovanom odbore. Medzi hlavné odvetvia, v ktorých absolventi pracujú, patrí priemyselná výroba, Informácie a komunikácie, pričom medzi hlavné zamestnania patria systémoví analytici, aplikační programátori a strojárski špecialisti.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502Podmienky pre zahraničných študentov

Pre prijatie uchádzača je nevyhnutné doručiť notárom overenú kópiu certtifikátu znalosti slovenského jazyka na úrovni B1.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe v prípade, ak nemožno odbornú spôsobilosť posúdiť z predložených dokladov o doterajšom štúdiu.

Prijímaciu skúšku možno odpustiť, ak doklady o doterajšom štúdiu predložené uchádzačom postačujú na posúdenie jeho odbornej spôsobilosti aj bez konania prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Upozornenie:

Na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU alebo tlačivo MŠVVaŠ SR. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.

 Forma prijímacej skúšky

Ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.02.2024 - 31.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.07.2024 - 12.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
130


Aktuálny počet podaných prihlášok:
108


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie

prihláška: 20 €

 

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady:               bankovým prevodom

Banka príjemcu:             Štátna pokladnica, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava

IBAN kód:                        SK06 8180 0000 0070 0008 4998

BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA

Variabilný symbol:                  - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky

Adresa príjemcu:         Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje