kybernetika

Názov: kybernetika
Anglický názov študijného odboru: Cybernetics
Kód: 2647
Skupina: Prírodné vedy, matematika a informatika
Spojenie stupňov: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinárne štúdiá: áno
Nahrádza študijné odbory: automatizácia
kybernetika
mechatronika

Nosné témy jadra znalostí študijného odboru

Kybernetika je veda o získavaní a spracovaní informácií najmä na účely riadenia systémov. Zahŕňa znalosti týkajúce sa riadenia a komunikácie v dynamických systémoch, ich štruktúr, obmedzení a možností. Zaoberá sa zákonitosťami na základe analógie medzi systémami rôznej fyzickej podstaty – technické zariadenia, živé organizmy a spoločnosť. Zahŕňa znalosti z oblasti zberu informácií, komunikácie a spracovania dát, využíva poznatky prírodných a technických vied. Nosné témy jadra znalostí študijného odboru kybernetika môžu obsahovať aj témy: teória informácie, teória automatického riadenia, teória systémov, strojové učenie, umelá inteligencia a softcomputing, optimalizácia a operačný výskum, meranie a spracovanie signálov, inteligentná robotika, modelovanie a simulácia systémov, riadiace systémy procesov v oblasti algoritmického, softvérového a technického vybavenia, vizuálne systémy, číslicové a vnorené systémy. Kybernetika sa výrazne profiluje v oblasti robotiky a inteligentných systémov, automatizácie a mechatroniky, je relevantná okrem iného pre informačné, mechanické, biologické, kognitívne či sociálne systémy.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Popis prvého stupňa (profesijne orientovaný)

Absolvent študijného odboru kybernetika má vedomosti na úrovni syntézy z jednej alebo viacerých oblastí automatizácie procesov, inteligentných systémov, mechatroniky a robotiky. Vie klasifikovať poznatky z teórie automatického riadenia, teórie systémov, modelovania a simulácie systémov, optimalizácie, technického a programového vybavenia riadiacich systémov, číslicových a vnorených systémov, umelej inteligencie, merania a spracovania signálov. Má špecifické poznatky v nosných témach technického vzdelania matematiky, fyziky  a ďalších vedných disciplín, ako napríklad mechaniky, elektrotechniky, chémie, informatiky, technológií.

 

Je schopný navrhovať a programovať algoritmy vrátane úloh reálneho času. Absolvent vie tvorivo používať moderné technológie riadenia systémov, využívať informačné technológie, špecifikovať problémy sietí a informačných systémov, udržiavať systémy riadenia, využívať funkčné a prevádzkové možnosti riadiacich a informačných systémov, automatizačné, robotické a mechatronické systémy, tvorivo aplikovať získané poznatky, efektívne pracovať s informáciami, využívať systémový prístup pri analýze úloh a ich riešení. Vie efektívne využívať metódy z oblasti umelej inteligencie.

Absolvent je schopný samostatne využívať kybernetické a informačné technológie v riadení systémov, disponuje schopnosťou prezentovať vhodne a odborne správne vlastné stanoviská problémov a ich riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

Popis prvého stupňa

Absolvent študijného odboru kybernetika má vedomosti na úrovni syntézy z jednej alebo viacerých oblastí automatizácie procesov, inteligentných systémov, mechatroniky a robotiky. Vie klasifikovať poznatky z teórie automatického riadenia, teórie systémov, modelovania a simulácie systémov, optimalizácie, technického a programového vybavenia riadiacich systémov, číslicových a vnorených systémov, umelej inteligencie, merania a spracovania signálov. Má špecifické poznatky v nosných témach technického vzdelania matematiky, fyziky  a ďalších vedných disciplín, ako napríklad mechaniky, elektrotechniky, chémie, informatiky, technológií.

 

Je schopný navrhovať a programovať algoritmy vrátane úloh reálneho času. Absolvent vie tvorivo používať moderné technológie riadenia systémov, využívať informačné technológie, špecifikovať problémy sietí a informačných systémov, udržiavať systémy riadenia, využívať funkčné a prevádzkové možnosti riadiacich a informačných systémov, automatizačné, robotické a mechatronické systémy, tvorivo aplikovať získané poznatky, efektívne pracovať s informáciami, využívať systémový prístup pri analýze úloh a ich riešení. Vie efektívne využívať metódy z oblasti umelej inteligencie.

Absolvent je schopný samostatne využívať kybernetické a informačné technológie v riadení systémov, disponuje schopnosťou prezentovať vhodne a odborne správne vlastné stanoviská problémov a ich riešenia. Je schopný efektívne pracovať ako člen tímu a riadiť kolektív na primeranom stupni riadenia. Chápe morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

Popis spojeného prvého a druhého stupňa

Popis druhého stupňa

Absolvent odboru kybernetika má rozsiahle odborné a metodologické vedomosti z nových technológií v jednej alebo viacerých oblastí automatizácie, inteligentných systémov, robotiky a mechatroniky. Zhodnotí podstatné súvislosti, princípy a teórie riadenia a spracovania informácií, ovláda metódy návrhu technických a programových prostriedkov systémov automatického riadenia. Vie navrhovať kybernetické metódy a štruktúry modelov a riadenia, stanovuje štandardy princípov, metód a algoritmov riadenia zložitých technických, mechanických, biologických, sociálnych, digitálnych alebo iných kombinovaných systémov. Má znalosti z oblasti riadenia bezpečnostne - kritických procesov a bezpečnosti počítačových systémov.

 

Absolvent nachádza a prezentuje vlastné riešenia problémov pri výskume, vývoji, projektovaní a konštruovaní systémov. Využíva podporné prostriedky informačných technológií. Má zručnosti v oblasti návrhu kyberneticko-fyzikálnych modelov vrátane ich parametrizácie pre simuláciu reálnych procesov. Vzhľadom na nosné témy jadra znalostí odboru kybernetika absolvent je zručný pri určovaní vedeckých alebo praktických predpokladov riešenia problémov formulovaných vo výzvach priemyslu a rozvoja spoločnosti.

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri riešení problémov a projektov z oblasti študijného odboru v meniacom sa prostredí. Preukazuje schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Je schopný dodržiavať etické princípy svojej profesie. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom a to aj v cudzom jazyku. Absolvent sa vyznačuje inovatívnym a tvorivým myslením v oblasti analýzy procesov, tvorby kybernetických modelov, v riadení a diagnostiky zložitých a distribuovaných systémov, v oblasti informačného zabezpečenia riadiacich a užívateľských systémov a pri využití inteligentných metód riadenia (expertných systémov, neurónových sietí a inteligentných riadiacich a diagnostických systémov) a tiež má praktické vedomosti pre projektovanie riadiacich, informačných a znalostných systémov.

Popis tretieho stupňa

Absolvent má široké odborné vedomosti z viacerých oblastí odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytvárania nových poznatkov v tradičných oblastiach odboru ako sú: metódy modelovania a riadenia procesov, navrhovanie riadenia robotických a mechatronických systémov, nových programových a komunikačných systémov pre riadenie zložitých systémov. Absolvent má odborné a metodologické vedomosti interdisciplinárneho charakteru, na základe ktorých sa môže profilovať v prienikových oblastiach umelej inteligencie, kognície, adaptácie, komunikácie, konektivity, biosystémov, sociálnych systémov a  podobne. Absolvent rieši výskumné problémy v špecializovaných oblastiach priemyslu a iných aplikačných oblastiach v zmysle priorít formulovaných pre oblasti základného a aplikovaného výskumu.

 

Absolvent ovláda a vie zvoliť konkrétne vedecké metódy základného výskumu a aplikovaného výskumu v jednej z oblastí kybernetiky, automatizácie a mechatroniky. Je schopný abstrakcie a zovšeobecňovania príslušnej problematiky. Aplikuje a implementuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a  etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím v príslušnom vednom odbore.

Späť