Aplikovaná mechanika

Štúdium je zamerané na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov vedeckého výskumu, vývoja a praxe vo všetkých odboroch a pracoviskách kde sa aplikujú vedecké poznatky mechaniky. Ich vedecká erudícia je vzťahovaná najmä na tieto oblasti mechaniky: Vývoj a zdokonaľovanie analytických a numerických výpočtových metód (metóda konečných prvkov, metóda hraničných prvkov, bezsieťové metódy), teória modelovania a analýzy mechanických sústav a konštrukcií, konštitutívne vzťahy s dôrazom na lineárne i nelineárne správanie sa materiálu, podmienky medzných stavov materiálov a telies, mechanika kompozitov, smart a MEMS materiály, analýzy napätosti, viazaných deformácií a dynamickej odozvy vybraných tried telies vrátane zložených telies, inverzné úlohy mechaniky telies a identifikácia materiálových, technologických a iných parametrov, modelovanie napätosti a deformácie vybraných technologických procesov (napr. tvárnenie plechov, kovanie, pretláčanie, zváranie, zmena stavu, stabilita konštrukcií), optimalizácia a kontaktné úlohy, interakcia konštrukcií a prostredia, expertné systémy, mechanika mikro - a nanosystémov, dynamika interaktívnych a mechatronických sústav, dynamika vozidiel a strojných zariadení, riešenie vybraných problémov vibroakustiky, stabilita a dynamika stavebných konštrukcií, biomechanika, aplikácia numerických  metód na žiarenie a šírenie svetla, riešenie viazaných elektro-termo-mechanických úloh, lomová mechanika, životnosť a spoľahlivosť konštrukcií. Aplikovaná mechanika kvapalín a plynov: teória prúdenia stlačiteľných i nestlačiteľných tekutín, prúdenie plynov a pár, nestacionárne prúdenie a ráz, prúdenie v hydraulických a energetických strojoch a zariadeniach, interakcia konštrukcií a kvapalín, počítačové metódy riešenia mechaniky kvapalín a plynov. Aplikovaná termomechanika: prenos tepla a látky, termodynamické problémy hutníckych, zlievarenských stavebných a elektrotechnických technológií a tepelného spracovania, spriahnuté problémy prenosu tepla a mechaniky konštrukcií, aplikácie v oblasti návrhu tepelných a elektrických strojov, stavebných konštrukcií a zariadení, aplikácia riešenia tepelných polí a ich účinkov v silnoprúdových prvkoch a zariadeniach, výroby a rozvodu elektrickej energie (klasická i jadrová energetika) a vo svetelnej technike. Počítačové metódy riešenia prenosu tepla a hmoty. Experimentálna mechanika: rozvoj a aplikácia existujúcich metód a vývoj nových metód, mechanické, optické a akustické metódy overovania fyzikálnych charakteristík materiálov a konštrukcií, testovanie mechanických modelov a konštrukcií in situ, interaktívna diagnostika mechanických javov experimentálnymi a numerickými metódami, rozvoj experimentálnych metód overovania ochrany človeka a konštrukcií pred hlukom a vibráciami od dopravy a technológie. 

 

 

 Prospects of graduates

Strojárstvo historicky patrí k najstarším a najprepracovanejším odborom technických vied. Má výnimočné postavenie až dodnes aj v tom, že každý z technických (aj mnohých netechnických) odborov potrebuje pre svoj rozvoj odborné znalosti z tohto odboru. Absolvent študijného programu Aplikovaná mechanika má možnosť uplatnenia vo všetkých strojárskych podnikoch pričom je adaptabilný tak, že sa môže bez väčších problémov uplatniť aj v príbuzných odboroch (hutníctvo, elektrotechnika, doprava, energetika a pod.). Je orientovaný s dôrazom na vedeckú prácu v teoretickej i experimentálnej mechanike a preto môže pracovať vo výskumných a vývojových zariadeniach, projekčných kanceláriách, technických a priemyselných podnikoch, poradenských firmách ako aj v obchodných firmách zaoberajúcich sa nákupom a predajom strojov a zariadení.

Absolventi študijného programu našli uplatnenie v týchto firmách:

- Automobilový priemysel: Volkswagen Bratislava, Hyundai/KIA Žilina, PSA Peugeot Citroën Trnava, resp. v subdodávateľských podnikoch naň nadväzujúcich, Getrag Ford Transmissions, Molex, Gilbos Kechnec, Yazaki Michalovce

- Ťažké strojárenstvo: VSS Košice, Tatravagónka Poprad, Strojárne Piesok, SES Tlmače

- Hutnícka výroba: US Steel Košice, ZSNP Žiar nad Hronom, Železiarne Podbrezová

- Energetické podniky: SE Vojany, Vodné elektrárne Trenčín, Tepláreň Košice, SPP Nitra, Veľké Kapušany,  Jablonov nad Turňou

- Podniky vyrábajúce domáce spotrebiče: Whirlpool Poprad, BSH Siemens Michalovce

- Spracovateľský priemysel: SCP Ružomberok.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/doktorandske-studiumAdditional information

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v ak. r. 2020/2021 je absolvovanie vysokoškolského štúdia druhého stupňa a úspešné absolvovanie prijímacieho konania. V prihláške na strane 2 pod tabuľkou „Výpis výsledkov ...“ je potrebné uviesť znalosť cudzích jazykov.

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5.-7.), je potrebné doručiť na Študijné oddelenie fakulty, resp. poslať poštou.

Prijímacia skúška má dve časti, test z cudzieho jazyka a odborná časť. Z cudzieho jazyka, ktorý bude v prihláške uvedený ako prvý v poradí, bude vykonaná jazyková časť prijímacej skúšky. Odborná časť prijímacieho konania bude realizovaná na príslušnej katedre.Conditions for international students

Fees for studying a full time study program in a non-national language are € 7,000.

Fees for studying a external study program in a non-national language are € 5,000.Coordinator for students with specific needs

Bezbariérové centrum: https://accesscentre.tuke.sk

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: alena.galajdova@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377General information on the admission exam

K vyplnenej prihláške na doktorandské štúdium je potrebné priložiť:

 • životopis
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu)
 • výpis výsledkov štúdia
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (poštová poukážka, výpis z účtu)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác.


Form of entrance exam

ústnaTests

cudzí jazyk • Apply the application for study

  31.05.2020

 • Performance of the entrance exam

  17.06.2020 - 17.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
3


Additions
 • CV (electronic form)
 • kópia dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, poštová poukážka) (electronic form)
 • overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (VŠ diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) (electronic form)
 • výpis výsledkov štúdia (electronic form)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1000 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 500 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 30 €

Billing information

Poplatok je možné uhradiť prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou typu U.

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 9

Adresát: Technická univerzita v Košiciach,

Strojnícka fakulta,

Letná 9,

042 00 Košice

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. Ing. Ján Slota, PhD. – jan.slota@tuke.sk
Last update: 03.04.2020 15:18

Draw attention to not topical data