Aplikovaná mechanika a mechatronika

Štúdium sa zameriava na technicky progresívne stroje a zariadenia, ktoré v sebe spájajú náročné prvky strojníctva, elektroniky a informatiky. Pritom sa využívajú metódy počítačovej mechaniky, inteligentné materiály, senzorové polia, neurónové siete, metódy a prostriedky automatického riadenia spolu s aparátom výpočtovej techniky ako lokálne počítačové siete a databázové systémy. Absolventi sa uplatnia pri zabezpečovaní prevádzky a údržby meracích, riadiacich, robotických a mechatronických sytémov, resp. pri konštruovaní nových výrobkov, ktoré majú určitý druh inteligencie, ako napr. systémy ABS, EDS, airbagy v automobiloch, rôzne systémy v spotrebnej technike, a pod.

Uplatnenie absolventov
Štruktúra a kvalita vzdelávacieho procesu, vysoký podiel projektových prác a výrobno-odborná prax v dĺžke 6 týždňov vytvárajú dobré predpoklady rýchlej adaptácie absolventov na požiadavky praxe. Na druhej strane uplatnenie absolventov bakalárskeho štúdia je v súčasnosti značne limitované záujmom zamestnávateľskej sféry a tiež malým záujmom samotných absolventov bakalárskeho štúdia o odchod do praxe. Skoro všetci absolventi bakalárskeho štúdia majú záujem pokračovať v štúdiu na inžinierskom stupni.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia


Doplňujúce informácie

Uchádzač o štúdium si môže podať len jednu prihlášku na najviac tri  študijné programy z ponuky študijných programov.

Ak má uchádzač záujem pri voľbe študijného programu uviesť aj alternatívny študijný program, v spodnej časti stránky (e-prihláška) s informáciou o kompletnosti prihlášky v časti Dosiaľ neprevedené prihlášky kliknutím na hrubú šípku Údaje o prihláške môže v položke Alternatívny typ prijímacieho konania A, B  zvoliť ešte ďalšie študijné programy. V prípade prekročenia kapacitného limitu zvoleného hlavného študijného programu,  môže byť uchádzačovi ponúknuté štúdium v Alternatívnom študijnom programe typu A alebo B.

Ak uchádzač pošle na svoje meno nesprávne dve a viac prihlášok + uhradí za každú prihlášku zvlásť manipulačný poplatok - bude kontaktovaný a vyzvaný k úprave. V tomto prípade je manipulačný poplatok za každú ďalšiu podanú prihlášku NEVRATNÝ!Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na SjF STU v Bratislave na akademický rok 2018/2019 sú uvedené v smernici dekana Strojníckej fakulty STU v Bratislave.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s písomnou prihláškou na štúdium.

Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
Mgr. Alena Cepková, PhD.
tel.: +421 908 769 899
e-mail: alena.cepkova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Všetky informácie o prihlasovaní na Strojnícku fakultu sú zverejnené na web stránke fakultyForma prijímacej skúšky

Dekan fakulty určí, do akej bodovej hodnoty možno uchádzačom odpustiť prijímaciu skúšku. • Deň otvorených dverí

  26.10.2017

 • Podanie prihlášky na štúdium

  17.01.2018 - 31.05.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 19.06.2018

 • Zaslanie vysvedčenia do

  12.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Aktuálny počet podaných prihlášok:
100


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Adresát:Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
Číslo účtu: 7000341800/8180
Variabilný symbol pri podaní:
elektronickej prihlášky variabilný symbol generuje informačný systém prihlášky 

Konštantný symbol: 
pre platbu prevodom: 0558

Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
IBAN kód: SK0981800000007000341800 
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Miroslav Horvát, PhD. – miroslav.horvat@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 24.05.2018 03:01

Upozorniť na neaktuálne údaje